23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 177-500367
Offentliggjort
14.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Opdateringer

Annullering
(07.10.2022)

Genudbud - Udbud vedr. opbygning af redningskøretøjer til Bornholms Regionskommune 2022/2023


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/185880497.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/185880497.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/185880497.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud - Udbud vedr. opbygning af redningskøretøjer til Bornholms Regionskommune 2022/2023

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune ønsker at indgå kontrakt på opbygning af følgende:

1 stk. automobilsprøjte på fabriksnyt lastbil chassis - Volvo FM 380 4x2 crewcab langt chassis. Chassis leveres af Volvo til tilbudsgiver på en nærmere aftalt adresse i DK.

3 stk. Tankvogn på fabriksnyt lastbil chassis - Volvo FM  430 6x2 dagførerhus langt chassis. Chassis leveres af Volvo til tilbudsgiver på en nærmere aftalt adresse i DK.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering skal ske inden for 12 måneder efter leverandørens modtagelse af lastbil chassiser leveret af Volvo Truck Center Danmark A/S til vindende tilbudsgiver på en nærmere aftalt adresse i DK.

Tilbudsgiver angiver leveringstidspunkt i Bilag 2 - Tilbudsskema.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil de opbyggede redningskøretøjer er leveret og opbygningen godkendt af Ordregiver.

For nærmere beskrivelse af opbygningen af redningskøretøjerne, herunder krav/mindstekrav, henvises der til Bilag 1A - Kravspecifikation Automobilsprøjte og Bilag 1B - Kravspecifikation Tankvogn.

Tilbudsgiver skal i Bilag 2 - Tilbudsskema oplyse pris for Option I - III, I+II samt I+III jf. beskrivelse i Bilag 1A - Kravspecifikation Automobilsprøjte.

Såfremt optioner udnyttes, meddeles dette ved kontraktunderskrift.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal i Bilag 2 Tilbudsskema oplyse pris for Option I, II, III, I+II samt I+III jf. beskrivelse i Bilag 1A Kravspecifikation Automobilsprøjte.

Option I montering af skæreslukker

Option II montering af CAFS 800 anlæg

Option III montering af CAFS 200 anlæg

Option I+II

Option I+III

Såfremt optioner udnyttes, meddeles dette ved kontraktunderskrift.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Under Øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer af opbyggede redningskøretøjer eller opbygning på lastbil chassis af same eller lignende type som omfattet af nærværende udbud til beredskaber, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

Start- og evt. slutdato for leverancen

Modtager af leverancen (kunden)

Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

Kort beskrivelse af leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører levering af opbyggede redningskøretøjer eller opbygning på lastbil chassis af same eller lignende type som omfattet af nærværende udbud til beredskaber.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022

Send til en kollega

0.063