23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 177-502287
Offentliggjort
14.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://hub.negometrix.com/today/23505

Udbyder

Dinel A/S

Udbud af Kabelskabe


Dinel A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dinel A/S
CVR-nummer: 25706900
Postadresse: Knudsminde 10
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dinel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://hub.negometrix.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Flow Elnet A/S
CVR-nummer: 20119150
Postadresse: Fåborgvej 44
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.flow-elnet.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://hub.negometrix.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Teknik A/S
CVR-nummer: 25657403
Postadresse: Ørstedvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordenergi.dk/teknik
Internetadresse for køberprofilen: https://hub.negometrix.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Veksel A/S
CVR-nummer: 25387163
Postadresse: Spodsbjergvej 141
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.veksel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://hub.negometrix.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR Infrastruktur A/S
CVR-nummer: 39174219
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.trefor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://hub.negometrix.com/buyer/23040
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://hub.negometrix.com/today/23505
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://hub.negometrix.com/today/23505
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://hub.negometrix.com/today/23505
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kabelskabe

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 0,4 kV El-kabelskabe samt tilbehør til forsyningsnettet.

Nærværende udbydes som én samlet aftale med begrundelse i økonomiske hensyn samt synergieffekten af én fælles aftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 114 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31213300 Kabelfordelingsskab
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Der skal ske levering i følgende byer;

8300 Odder, 5700 Svendborg, 9800 Hjørring, 9400 Nørresundby, 9990 Skagen, 5900 Rudkøbing, 6000 Kolding og 3700 Rønne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 0,4 kV El-kabelskabe samt tilbehør til forsyningsnettet.

Det samlede årlige indkøb på aftalen forventes at beløbe sig til ca. DKK 19,5 mio.

Det maksimale forbrug på rammeaftalen kan beløbe sig til 50 % mere end den faktiske tilbudssum inkl. reguleringer jf. Samhandelsaftalens afsnit 3.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 114 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 mdr.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. Prækvalifikation afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. Dvs. levering af 0,4 kV El-kabelskabe samt den forventede kontraktsum.

Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nøgletal for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Følgende nøgletal skal oplyses, og skal overholde nedenstående krav:

-Årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår. Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 70 mio. p.a.

-Egenkapital - Egenkapitalen må ikke have været mindre end DKK 30 mio. i de seneste 3 år.

-Soliditetsgrad - Soliditetsgraden skal minimum være 25 procent i de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bør oplyse følgende pr. reference:

- Modtager af leverancen (kunden)

- Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen

- Leverancens omfang

- Beskrivelse af leverancen

Der kan maksimalt vedlægges 10 referencer, der søges om prækvalifikation til. Ved mere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger enten har påbegyndt eller udført mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering af 0,4 kV el-kabelskabe samt tilbehør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/10/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022

Send til en kollega

0.062