23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 181-513589
Offentliggjort
20.09.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(20.09.2022)
Lockheed Martin Aeronautics Company
86 South Cobb Drive
Marietta

Rammeaftale - service og support til Forsvarets C-130J


Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Lohse Ingvardsen
E-mail: fmi-sd-aam12@mil.dk
Telefon: +45 22964600
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/en
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale - service og support til Forsvarets C-130J

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50650000 Reparation og vedligeholdelse af militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører service og support til Forsvarets fire C-130J

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 350 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34711110 Fastvingede fly
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører service og support til Forsvarets fire C-130J

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet af indgå en længerevarende rammeaftale på 15 år med Lockheed Martin Aeronautics Company efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, litra e i direktiv 2009/81/EF.

Rammeaftalen vedrører service og support af Forsvarets fire C-130J.

Værdien af rammeaftalen er ca. DKK 1.350.000.000 for hele aftaleperioden, og det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af rammeaftalen udelukkende kan anskaffes fra Lockheed Martin Aeronautics Company på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder.

Dette skyldes, at Lockheed Martin Aeronautics Companyer i besiddelse af specifik teknisk knowhow samt eksklusive rettigheder til Forsvarets C-130J fly, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til rammeaftalen omfattede ydelser. Sikkerhedsmæssige hensyn til soldaters liv og sikkerhed begrunder desuden nødvendigheden af, at service og support af Forsvarets C-130J foretages af personel med den rette tekniske knowhow, hvilket efter FMI’s vurdering kun kan erhverves fra Lockheed Martin. Derudover finder FMI det nødvendigt at indgå rammeaftalen med en varighed på op til 15 år, hvilket dækker over flyenes minimum forventede restlevetid. Selv hvis det skulle være muligt at foretage et leverandørskifte undervejs, vil dette efter FMI’s vurdering medføre væsentlige risiko for kompromittering af beredskabet, hvilket i yderste konsekvens kan koste menneskeliv. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI, at betingelserne i Direktiv 2009/81/EF, artikel 28, stk. 1, litra e samt artikel 29, stk. 2 er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med Lockheed Martin. Rammeaftalen vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse blev offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lockheed Martin Aeronautics Company
Postadresse: 86 South Cobb Drive
By: Marietta
NUTS-kode: US United States
Postnummer: GA 30063-0264
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 350 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens

§ 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2022

Send til en kollega

0.063