23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 185-523220
Offentliggjort
26.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingør Kommune

Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
E-mail: jnm11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=122079
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA

Sagsnr.: 122079
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter service på en række eksisterende anlæg af kategorierne:&nbsp;1. AIA (indbrudsalarm)&nbsp;2. TVO (tv-overvågning)&nbsp;3. ABA (brandalarm)&nbsp;4. AVA (varsling)&nbsp;Endvidere omfatter udbuddet eventuelle reparationer på en række eksisterende anlæg af kategorierne:&nbsp;1. AIA (indbrudsalarm)&nbsp;2. ADK (adgangskontrol)&nbsp;3. TVO (tv-overvågning)&nbsp;4. ABA (brandalarm)&nbsp;5. ABDL (branddørlukning)&nbsp;6. AVA (varsling)&nbsp;Installation af evt. nye AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA anlæg er omfattet af udbuddet.&nbsp;Endelig omfatter udbuddet en option på service af en række eksisterende stand-alone ABDL (branddørlukning) anlæg. Kommunen har ca. 200 stk. Denne del af opgaven er en option, idet opgaven eventuelt nu eller på sigt kan løses in-house i kommunen.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625200 Brandalarmsystemer
31625100 Branddetektionssystemer
35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
31625300 Tyverialarmsystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter service på en række eksisterende anlæg af kategorierne:&nbsp;1. AIA (indbrudsalarm)&nbsp;2. TVO (tv-overvågning)&nbsp;3. ABA (brandalarm)&nbsp;4. AVA (varsling)&nbsp;Endvidere omfatter udbuddet eventuelle reparationer på en række eksisterende anlæg af kategorierne:&nbsp;1. AIA (indbrudsalarm)&nbsp;2. ADK (adgangskontrol)&nbsp;3. TVO (tv-overvågning)&nbsp;4. ABA (brandalarm)&nbsp;5. ABDL (branddørlukning)&nbsp;6. AVA (varsling)&nbsp;Installation af evt. nye AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA anlæg er omfattet af udbuddet.&nbsp;Endelig omfatter udbuddet en option på service af en række eksisterende stand-alone ABDL (branddørlukning) anlæg. Kommunen har ca. 200 stk. Denne del af opgaven er en option, idet opgaven eventuelt nu eller på sigt kan løses in-house i kommunen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Forlængelse i 2 x 1 år på uændret vilkår.- Service af en række eksisterende stand-alone ABDL (branddørlukning) anlæg. Kommunen har ca. 200 stk. Denne del af opgaven er en option, idet opgaven eventuelt nu eller på sigt kan løses in-house i kommunen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

• Certificeret AIA installationsvirksomhed af Forsikring og Pension • ABA installatør certificeret af DBI&nbsp;• ISO 9001 certificeret

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning&nbsp;Finansielle nøgletal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav:&nbsp;• Tilbudsgiver skal have en samlet årsomsætning på minimum 30 mio. kr. i hver af de 3 senest afsluttede regnskabsår.&nbsp;• Egenkapital på minimum 5 mio. kr. i seneste regnskab (helårs)&nbsp;• Soliditetsgrad på minimum 20 i seneste regnskab (helårs)

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum have relevante referencer inden for de seneste 3 år vedrørende tilsvarende opgaver for 3 kunder med hver:&nbsp;a) 100 AIA installationer på forskellige adresser&nbsp;b) 40 ABA installationer på forskellige adresser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2022
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/10/2022
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2022

Send til en kollega

0.047