23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 192-544290
Offentliggjort
05.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteforvaltningen

Vindere

(27.02.2023)
Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 1
2630 Taastrup

Opdateringer

Annullering
(09.12.2022)

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET.
Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.
Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.
Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.
Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:
• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Værdihåndtering


Skatteforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kirketerp
E-mail: Hans.Kirketerp@adst.dk
Telefon: +45 72377732
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340562&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340562&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340562&B=SKATTEMINISTERIET
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Værdihåndtering

Sagsnr.: 22-0054868
II.1.2) Hoved-CPV-kode
66160000 Forvaltnings- og deponeringstjenster
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med Kontrakten er at sikre Skatteforvaltningen en landsdækkende løsning til værdihåndtering. Kontrakten vedrører levering til Kunden af tællemaskiner, afhentning af kontanter og fremmed valuta samt levering af byttepenge. Efter Ordregivers indsættelse i tællemaskinen skal Tilbudsgiver kreditere Ordregiver værdien af de indsatte kontanter og fremmed valuta. Efter afhentning på de lokationer, der ikke har en tællemaskine, skal der tilsvarende ske kreditering af Ordregiver. Levering af tællemaskinerne omfatter installering, klargøring, test, færdigmontering og instruktion/uddannelse af Kundens medarbejdere i betjening og brug. Leverandøren skal ligeledes kunne nedtage og flytte installerede tællemaskiner, og Leverandøren skal levere service af tællemaskinerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35121200 Apparat til ægthedskontrol af penge
44421000 Pansrede eller forstærkede pengeskabe, bokse og døre
44421720 Aflåselige skabe
44421790 Pengekasser
60100000 Vejtransport
66162000 Depotforvaltning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med Kontrakten er at sikre Skatteforvaltningen en landsdækkende løsning til værdihåndtering. Kontrakten vedrører levering til Kunden af tællemaskiner, afhentning af kontanter og fremmed valuta samt levering af byttepenge. Efter Ordregivers indsættelse i tællemaskinen skal Tilbudsgiver kreditere Ordregiver værdien af de indsatte kontanter og fremmed valuta. Efter afhentning på de lokationer, der ikke har en tællemaskine, skal der tilsvarende ske kreditering af Ordregiver. Levering af tællemaskinerne omfatter installering, klargøring, test, færdigmontering og instruktion/uddannelse af Kundens medarbejdere i betjening og brug. Leverandøren skal ligeledes kunne nedtage og flytte installerede tællemaskiner, og Leverandøren skal levere service af tællemaskinerne.

Bilag 2 Indeholder en angivelse af det estimerede antal, som Kunden årligt forventer at købe af de enkelte, prissatte elementer i løbet af Kontraktens løbetid. Det estimerede antal er udtryk for Kundens bedste bud på, hvad forbruget vil være, når Kunden ser på aktuelle planer og forventninger til de kommende år, men Kunden er ikke bundet heraf.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kreditering af fremmed valuta i tællemaskiner / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedrørende dropbokse/deponeringsskabe, jf. Bilag 1 og 2.

Option på flytninger af tællemaskiner, jf. Bilag 2.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende tilbudsgiver skal i overensstemmelse med udbudsbetingelserne fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til på datoen for tilbudsafgivelsen. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at blive betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den gældende lovgivning, der gælder for virksomheden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

September 2028

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET.

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2022

Send til en kollega

0.078