23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 211-607973
Offentliggjort
02.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Afatek A/S

Vindere

Rammeaftale B: Transportbåndydelser

(10.03.2023)
Bøgeris Transportbånd A/S
Sorø

Delaftale A: Elektrikerydelser

(10.03.2023)
Andersen og Heegaard El A/S
Brøndby

Udbud af rammeaftaler: Elektriker og transportbåndydelser


Afatek A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Afatek A/S
CVR-nummer: 15105909
Postadresse: Selinevej 18
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.afatek.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=valkyxwhgh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsbehandling og genanvendelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler: Elektriker og transportbåndydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”Ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Slaggen modtages og oplagres på AFATEK´s slaggepladser beliggende i henholdsvis København og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej i København. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter.

Sorteringen af slaggen på Selinevej sker på stationære sorteringsanlæg. Der anvendes desuden et antal mobile sorteringsanlæg og maskiner mv. Kørende entreprenørmaskiner (gummihjulslæssere, gravemaskiner) er ikke omfattet af dette udbud, idet disse serviceres på kontrakt med anden leverandør.

Dette udbud omfatter et rammeaftalekompleks, der består af 2 Delaftaler omfattende henholdsvis elektriker- og transportbåndydelser, hvorfra der løbende kan rekvireres opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale A: Elektrikerydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531000 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
50532000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
50532100 Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”Ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Slaggen modtages og oplagres på AFATEK´s slaggepladser beliggende i henholdsvis Køben-havn og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej i Køben-havn. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter.

På AFATEK´s pladser i Næstved foretages der udelukkende oplag af slagge og ingen sorte-ringsaktiviteter.

Sorteringen af slaggen på Selinevej sker på stationære sorteringsanlæg. Der anvendes desuden et antal mobile sorteringsanlæg og maskiner mv. Kørende entreprenørmaskiner (gummihjuls-læssere, gravemaskiner) er ikke omfattet af dette udbud, idet disse serviceres på kontrakt med anden leverandør.

AFATEK’s sorteringsanlæg på Selinevej sorterer på årsbasis ca. 240.000 ton slagge fordelt på en årlig driftstid på ca. 2.500 timer.

Dette udbud omfatter et rammeaftalekompleks, der består af 2 Delaftaler omfattende henholds-vis elektriker- og transportbåndydelser, hvorfra der løbende kan rekvireres opgaver.

De 2 Delaftaler er defineret ud fra AFATEK´s behov for og krav til ydelser indenfor elektri-ker- og transportbåndydelser i forbindelse med drift af AFATEK’s sorteringsanlæg og maski-ner.

• Delaftale A: Elektrikerydelser i forbindelse med afhjælpning af driftstop (fejlfinding og reparation) samt mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner. Ud-buddet omfatter såvel tilkald som på forhånd planlagte arbejder.

• Delaftale B: Transportbåndydelser omfattende fremstilling og udskiftning af transport-bånd samt reparation af disse. Udbuddet omfatter såvel tilkald som på forhånd planlag-te arbejder.

• Udskiftning og reparation skal foretages på AFATEK’s adresse.

De krav, som Leverandøren skal overholde, er beskrevet i en fælles generel kravspecifikation for de 2 Delaftaler (afsnit 3) samt i en specifik kravspecifikation for hver af de 2 Delaftaler (afsnit 4 og 5).

Der kan bydes på én eller begge Delaftaler. dog skal det understreges, at såfremt en tilbudsgi-ver bliver tildelt begge delaftaler, skal tilbudsgiver kunne opfylde kravene for hver enkelt del-aftale samtidigt, udover de øvrige krav der fremgår af udbudsmaterialet.

AFATEK vil indgå aftale med den vindende tilbudsgiver indenfor hver af Delaftalerne.

De 2 Delaftaler har hver en løbetid på 24 måneder med en option på forlængelse med 2 gange 12 måneder.

Idet de 2 Delaftaler er rammeaftaler, indebærer disse ikke for AFATEK en forpligtelse til ind-køb af en specificeret mængde ydelser pr. år.

Der gøres opmærksom på, at en Delaftale udløber, når AFATEK’s indkøb på Delaftalen har nået den maksimale værdi af Delaftalen, således som anført i afsnit 3.2. Dette er også tilfældet uanset at Delaftalen ikke er udløbet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal værdi af rammeaftale Delaftale A: Elektrikerydelser: DKK 2.600.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale B: Transportbåndydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
50531000 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”Ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Slaggen modtages og oplagres på AFATEK´s slaggepladser beliggende i henholdsvis Køben-havn og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej i Køben-havn. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter.

På AFATEK´s pladser i Næstved foretages der udelukkende oplag af slagge og ingen sorte-ringsaktiviteter.

Sorteringen af slaggen på Selinevej sker på stationære sorteringsanlæg. Der anvendes desuden et antal mobile sorteringsanlæg og maskiner mv. Kørende entreprenørmaskiner (gummihjuls-læssere, gravemaskiner) er ikke omfattet af dette udbud, idet disse serviceres på kontrakt med anden leverandør.

AFATEK’s sorteringsanlæg på Selinevej sorterer på årsbasis ca. 240.000 ton slagge fordelt på en årlig driftstid på ca. 2.500 timer.

Dette udbud omfatter et rammeaftalekompleks, der består af 2 Delaftaler omfattende henholds-vis elektriker- og transportbåndydelser, hvorfra der løbende kan rekvireres opgaver.

De 2 Delaftaler er defineret ud fra AFATEK´s behov for og krav til ydelser indenfor elektri-ker- og transportbåndydelser i forbindelse med drift af AFATEK’s sorteringsanlæg og maski-ner.

• Delaftale A: Elektrikerydelser i forbindelse med afhjælpning af driftstop (fejlfinding og reparation) samt mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner. Ud-buddet omfatter såvel tilkald som på forhånd planlagte arbejder.

• Delaftale B: Transportbåndydelser omfattende fremstilling og udskiftning af transport-bånd samt reparation af disse. Udbuddet omfatter såvel tilkald som på forhånd planlag-te arbejder.

• Udskiftning og reparation skal foretages på AFATEK’s adresse.

De krav, som Leverandøren skal overholde, er beskrevet i en fælles generel kravspecifikation for de 2 Delaftaler (afsnit 3) samt i en specifik kravspecifikation for hver af de 2 Delaftaler (afsnit 4 og 5).

Der kan bydes på én eller begge Delaftaler. dog skal det understreges, at såfremt en tilbudsgi-ver bliver tildelt begge delaftaler, skal tilbudsgiver kunne opfylde kravene for hver enkelt del-aftale samtidigt, udover de øvrige krav der fremgår af udbudsmaterialet.

AFATEK vil indgå aftale med den vindende tilbudsgiver indenfor hver af Delaftalerne.

De 2 Delaftaler har hver en løbetid på 24 måneder med en option på forlængelse med 2 gange 12 måneder.

Idet de 2 Delaftaler er rammeaftaler, indebærer disse ikke for AFATEK en forpligtelse til ind-køb af en specificeret mængde ydelser pr. år.

Der gøres opmærksom på, at en Delaftale udløber, når AFATEK’s indkøb på Delaftalen har nået den maksimale værdi af Delaftalen, således som anført i afsnit 3.2. Dette er også tilfældet uanset at Delaftalen ikke er udløbet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med op til 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med op til 2 gange 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal værdi af rammeaftale Delaftale B. Transportbåndydelser: DKK 8.200.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens §7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2022

Send til en kollega

0.047