23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 215-618925
Offentliggjort
08.11.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

Aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn

(08.11.2022)
Scania Danmark A/S
Industribuen 9
2635 Isøhj

Forlængelse af aftale om anskaffelses- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bertelsen
E-mail: fmi-sd-alj15@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forlængelse af aftale om anskaffelses- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har ved tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 052-090650) gennemført et udbud vedr. aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn. Grundet Covid-19 er projektet levering af prototyper blevet forsinket, hvorfor FMI ønsker at forlænge aftalens varighed med 2 år for at få tid til at gennemføre bestillinger af serieproduktion og tilhørende services. Forlængelsen gælder både anskaffelsesaftalen og den tilhørende vedligeholdelsesaftale. Derudover medfører ændringen at serviceaftalens værdi stiger med 2.886.624 DKK, hvilket svarer til ca. 2,88 %, da serviceaftalen isoleret set har en værdi på 100.000.000 DKK. Forlængelsen af anskaffelsesaftalen påvirker ikke aftalens værdi.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 886 624.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34140000 Tunge motorkøretøjer
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
35410000 Pansrede militærkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forlængelse af aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI har tidligere ved udbudsbekendtgørelse (udbudsbekendtgørelsesnr. 2015/S 052-090650) gennemført et udbud vedr. aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn. Aftalen blev som følge af udbudsproceduren tildelt Scania Danmark A/S. Denne bekendtgørelse er med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed offentliggjort, idet FMI agter indgå et aftaletillæg vedrørende forlængelse af løbetiden på både anskaffelsesaftalen, og den tilhørende vedligeholdelsesaftale, med to år.

Det er FMI’s vurdering, at ændringen kan rummes i den ved C-454/06 ’Pressetext Nachrichtenagentur’ tilkendte mulighed for at foretage ændringer, som ikke berører en aftales grundlæggende elementer, uden gennemførelse af genudbud. Der henvises blandt andet til, at forlængelsen ikke vurderes at forrykke grundlaget for den forudgående konkurrenceudsættelse eller at påvirke aftalens økonomiske balance i afgørende grad. Endvidere vurderes ændringens gennemførelse ikke at have indflydelse på omfanget af aftalens benyttelse, hvorfor ændringen ikke vurderes at medføre en udvidelse af aftalens anvendelsesområde. Værdien af ændringen vurderes at være 2.886.624 DKK.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 052-090650

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
CVR-nummer: 17045210
Postadresse: Industribuen 9
By: Isøhj
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 886 624.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 886 624.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til kontrakten/rammeaftalen, og er således ikke udtryk for aftales samlede værdi.

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele aftalerne direkte og ikke datoen for indgåelse af tillægsaftalerne om forlængelse. Tillægsaftalerne vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Den samlede værdi af kontrakten/rammeaftalen inklusiv værdien af tillægget, udgør 2.102.886.624 DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalerne vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2022

Send til en kollega

0.047