23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 219-630324
Offentliggjort
14.11.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Tillæg vedr. Prisregulering vedr. vaskeriydelser for Region Nordjylland

(14.11.2022)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Skovlunde

Vaskeriydelser for Region Nordjylland

(13.12.2022)
De Forenede Dampvaskerier A/S
2740 Skovlunde

Vaskeriydelser for Region Nordjylland


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Westerberg
E-mail: m.westerberg@rn.dk
Telefon: +45 21596317
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vaskeriydelser for Region Nordjylland

Sagsnr.: 2014-015013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200 Drift af vaskeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland har til hensigt at indgå tillæg om prisregulering af eksisterende kontrakt vedr. vaskeriydelser for Region Nordjylland

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
98311100 Forvaltning af vaskeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland har til hensigt at indgå tillæg om prisregulering af eksisterende kontrakt vedr. vaskeriydelser for Region Nordjylland.

I anledning af prisudviklingen betaler Regionen ekstraordinært et tillæg på ca. 7,25 mio. kr. som en samlet prisstigning for 2022 og 2023.

Beløbet fordeler sig med ca. 1,4 mio. kr. i 2022 og ca. 5,85 i 2023. Den samlede værdi af kontrakten er ca. 65 mio. kr. pr. år.

Beløbet er angivet med cirka-angivelser, fordi beløbene fremkommer ved, at der aftales en ekstraordinær prisstigning i % :

- For 2022 prisreguleres med 8,59 % i forhold til gældende priser pr. 1/1-2022 med virkning fra 1/10-2022 til 31/12-2022.

- For 2023 prisreguleres med 9,0 % i forhold til gældende priser – igen pr. 1/1-2022 – med virkning fra 1/1-2023.

Prisstigningen på 9 % for 2023 indeholder den prisstigning på 4,47 %, som efter kontrakten i øvrigt skulle have trådt i kraft pr. 1/1-2023. Prisstigningen pr. år, som følger af ændringen, vil være ca. 2,9 mio. kr. ekskl. indeksregulering, jf. kontrakten.

Reguleringen svarer til hhv. 8,59 % for 2022 og 9 % for 2023, hvor prisstigningen for 2023 ligeledes indeholder den prisstigning på 4,47 %, som følger af kontrakten og dermed er hjemlet af Udbudslovens § 179 og ikke indgår i beregningen af tærsklen på 50 % i Udbudslovens § 183. Betingelsen om, at værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt er dermed opfyldt

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Regionen har vurderet det nødvendigt at indgå et tillæg om ekstraordinær prisregulering til eksisterende kontrakt.

Prisreguleringerne svarer til hhv. 8,59 % for 2022 og 9 % for 2023, hvor prisstigningen for 2023 ligeledes indeholder den prisstigning på 4,47 %, som følger af kontrakten og dermed er hjemlet af Udbudslovens § 179 og ikke indgår i beregningen af tærsklen på 50 % i Udbudslovens § 183. Betingelsen om, at værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt er dermed opfyldt

Tillægget vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regner fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Tillæg vedr. Prisregulering vedr. vaskeriydelser for Region Nordjylland

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: De Forenede Dampvaskerier A/S
CVR-nummer: 16963038
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2022

Send til en kollega

0.078