23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 221-636332
Offentliggjort
16.11.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(16.11.2022)
Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Sydvestvej 142-146
2600 Glostrup

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU

(16.12.2022)
Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Sydvestvej 142-146
2600 Glostrup

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Thode
E-mail: fmi-sd-aam05@mil.dk
Telefon: +45 72814282
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå et tillæg til rammeaftale af 13. februar 2015 vedrørende reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende:

- MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen

- MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven

- MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen.

- Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer

samt reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til:

- Motorstyring

- Kølere

- Filtre

- Koblinger

- Software.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at indgå et tillæg til rammeaftale af 13. februar 2015 vedrørende reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende:

- MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen

- MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven

- MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen.

- Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer

samt reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til:

- Motorstyring

- Kølere

- Filtre

- Koblinger

- Software.

I tillægget forlænges rammeaftalen på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3, vedrørende tekniske årsager/enerettigheder frem til den 31. december 2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har behov for at forlænge og forhøje målværdi på rammeaftale på reservedele og service af MTU motorer, som sidder i 14 af Søværnets skibe til Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S. Det er FMI’s vurdering at denne rammeaftale kan forlænges og forhøjes uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3, vedrørende tekniske årsager/enerettigheder.

Bestemmelsen vurderes at finde anvendelse, idet FMI af sikkerhedsmæssige årsager er nødsaget til at stille krav om originale reservedele og service af licenserede leverandører af hensyn til sikkerhed om bord på skibene og garanti for interoperabilitet med de resterende systemer om bord på skibene. Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S er den eneste, som kan levere service og originale reservedele til MTU-motorer i Danmark.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 040-103684

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
CVR-nummer: 26648475
Postadresse: Sydvestvej 142-146
By: Glostrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele Rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2022

Send til en kollega

0.078