23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-640387
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

AK Belysning Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2023 - 2025


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
Postadresse: Korinthvej 12
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Gansted-Mortensen
E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=124046
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AK Belysning Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2023 - 2025

Sagsnr.: 124046
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34993000 Vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Kommune, By og Land, AK Belysning udbyder i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens gadebelysning entreprisen ” Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune Aalborg Kommune 2023 - 2025” med følgende omtrentlige hovedmæng-der:

• Vejbelysningsarmatur type R1 til 3 – 3,5 m master ca. 350 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V1 til 6 – 8 m master ca. 2.000 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V2 til 8,5 – 11 m master ca. 1.500 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V3 til 11,5 – 12,5 m master ca. 1.000 stk.

<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31527200 Udendørsbelysning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Kommune, By og Land, AK Belysning udbyder i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens gadebelysning entreprisen ” Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune Aalborg Kommune 2023 - 2025” med følgende omtrentlige hovedmæng-der:

• Vejbelysningsarmatur type R1 til 3 – 3,5 m master ca. 350 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V1 til 6 – 8 m master ca. 2.000 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V2 til 8,5 – 11 m master ca. 1.500 stk.

• Vejbelysningsarmatur type V3 til 11,5 – 12,5 m master ca. 1.000 stk.

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

A) Oplysning om ansøgers navn, adresse, CVR nr., kontaktperson og dennes kontaktoplysninger.

B) Tilbudsgiver skal senest ved kontraktindgåelse forelægge dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af

udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 2.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal samtlige dokumenter afleveres for alle konsortiedeltagere.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af Særlige Betingelser i udbudsgrundlaget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2022
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Bygherren

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

3-4 år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der opfordres til at følge udbudsgrundlagets "Bestemmelser om Udbud og Tilbud" med fokus på afsnit 6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2022

Send til en kollega

0.069