23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 224-645705
Offentliggjort
21.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tårnby Kommune

Light-udbud på borgervask (hjemmehjælp) i Tårnby- og Dragør Kommune


Tårnby Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager Landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Michelsen
E-mail: JBM@ELMANN.DK
Telefon: +45 20537288
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.taarnby.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330971
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
CVR-nummer: 12881517
By: Dragør
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2791
Land: Danmark
E-mail: jannikb@dragoer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dragoer.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346595&B=TAARNBY
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346595&B=TAARNBY
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Light-udbud på borgervask (hjemmehjælp) i Tårnby- og Dragør Kommune

Sagsnr.: 27100-007
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tårnby kommune inviterer hermed alle interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud i forbindelse med light-udbud på en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 12 måneder, om levering af tøjvask til visiterede borgere efter servicelovens § 91, jf. § 83 (hjemmehjælp).

Tårnby Kommune gennemfører udbuddet på vegne af kommunen selv samt Dragør Kommune. Dragør Kommune vil imidlertid først indtræde i ordningen fra 1. marts 2023.

Ydelserne der skal leveres (hjemmehjælp jf. servicelovens § 83), er omfattet af CPV-koden ”Hjemmehjælp”, CPV-98513310. CPV-koden er hjemhørende i bilag XIV til det gældende udbudsdirektiv, og således omfattet af udbudslovens ”light-regime” i afsnit III.

Tårnby Kommune har sat en tilbudsfrist der giver rimelig tid til at afgive tilbud på opgaven. Tilbudsfristen er således den 13. december 2022, kl. 12:00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby- og Dragør kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om tilvejebringelse af leverandører til borgervask til borgere med bevilling hertil jf. servicelovens § 83.

Formålet med udbuddet er således at tilvejebringe to leverandører af ydelserne, således at borgernes frie valg efter serviceloven kan opretholdes.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakternes samlede varighed er 36 måneder med mulighed for yderligere 12 måneder (option på forlængelse).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

For at tilbudsgiveren er egnet, skal følgende være opfyldt:

• Tilbudsgiveren må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-136 eller § 137, stk. 1 nr. 1 og nr. 2.

• Tilbudsgiveren skal have haft en omsætning på minimum 3.000.000 DKK i gennemsnit de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

• Tilbudsgiveren skal have haft positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

• Tilbudsgiveren skal have erfaring med udførelse af lignende ydelser inden for de seneste 3 kalenderår (reference).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: www.udbud.dk
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

De 2 kontrakter vil blive tildelt til de 2 tilbudsgivere der har afgivet hhv. det bedste og det næstbedste tilbud på baggrund af tildelingskriterierne (Pris 60%, Kvalitet 40%)

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Bestillings-, fakturerings, og betalingsvilkår fremgår af kontraktudkastet der indgår som del af udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2022

Send til en kollega

0.048