23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-652504
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dragør Kommune

Vindere

Drift og vedligehold af Vejbelysning og Trafiksignalanlæg

(10.03.2023)
EDF Danmark A/S
Jernholmen 47A
2650 Hvidovre

Drift og vedligehold af Vejbelysning og Trafiksignalanlæg


Dragør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
CVR-nummer: 12881517
Postadresse: Kirkevej 7
By: Dragør
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2791
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Munck
E-mail: kenneth.munck@lightbureau.com
Telefon: +45 50601360
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dragoer.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330947
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346618&B=DRAGOER
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346618&B=DRAGOER
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligehold af Vejbelysning og Trafiksignalanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv udbyder drift og vedligehold af kommunens Vejbelysningsanlæg og Trafiksignalanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Dragør Kommunes eksisterende driftskontrakt med Andel Lumen udløber.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
34993000 Vejbelysning
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Dragør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv udbyder drift og vedligehold af kommunens Vejbelysningsanlæg og Trafiksignalanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Dragør Kommunes eksisterende driftskontrakt med Andel Lumen udløber.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 2x1 års forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 2x1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem efter ISOm 9001 eller tilsvarende.

Tilbudsgiver skal have et Miljøledelsessystem efter ISO14001 eller tilsvarende.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes autorisation, kvalitetsledelsessystem og miljøledelsessystem i form af kopi eller anden form for bevis eller attesteret erklæring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger i henhold til dennes 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

• Omsætning på minimum 10 mio. kr. for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad på minimum 15 % for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

• Skal være i stand til stille en anfordringsgaranti på 15% af den 4. årige tilbudssum fra pengeinstitut

eller lignende.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum have én projektleder/arbejdsleder (som tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

Være elinstallatør / El ingeniør.

• Have gennemført L-AUS kursus ved kontraktindgåelse, eller inden for det sidste år have modtaget

geninstruktion i L-AUS bestemmelserne.

• Minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

• Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

• Udførende personale skal som minimum have gennemført følgende kursus: "Vejen som

arbejdsplads, Trin I".

Kabelmontør skal have gennemført ”føring af elkabler”3 m. kursus bevis.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan dokumentere min 3 relevante tilsvarende referencer. Med ”tilsvarende referencer” forstås referencer vedr. drift og, vedligeholdelse af vejbelysnings- og/eller trafiksignalanlæg, gerne kommunale. Angives der mere end 3 referencer, vil kun de 3 første på listen blive tillagt vægt ved en evt. udvælgelse.

Der angives følgende oplysninger for hver reference:

• En beskrivelse af opgaven

• Beløb/opgavens værdi i DKK

• Datoer for udførsel

• Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/07/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/01/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD skal udfyldes:

Del III (alle punkter)

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af en af de ovennævnte udelukkelsesgrunde.

Kommunen accepterer serviceattester, som er udstedt efter 1. august.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022

Send til en kollega

0.064