23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 233-671727
Offentliggjort
02.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Reno Djurs I/S

Vindere

Udbud af fabriksny kompaktor inkl. servicekontrakt

(16.05.2023)
Ljungby Service
Kærup Parkvej 20
4100 Ringsted

Udbud af fabriksny kompaktor inkl. servicekontrakt


Reno Djurs I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno Djurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8440 Balle
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: akj@cyphre.dk
Telefon: +45 23230909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/191126147.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/191126147.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/191126147.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fabriksny kompaktor inkl. servicekontrakt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne kontrakt omfatter indkøb af fabriksny kompaktor med tilhørende serviceaftale i 5 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16000000 Landbrugsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Renodjurs' deponi

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kompaktoren skal anvendes på deponi til indbygning og kompaktering.

Leverandørerne skal gøre sig bekendt med forholdene og de funktionelle krav på Renosyds Deponi, således, at den tilbudte maskine fuldt ud kan anvendes til de beskrevne formål og funktioner. Den forventede driftstid er ca. 800 timer om året.

Ved købet skal vores nuværende kompaktor indgå i handelen som option. Maskinen er en Ljungby C22 fra 2014, der pr. 1. oktober 2022 har kørt ca. 4.300 timer. Vi har købt maskinen som ny. Der kan aftales besigtigelse af vores nuværende kompaktor ved at kontakte afdelingsleder Peter L. Madsen på 87 59 77 77 eller 24 27 36 17.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i form af brugertest / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på salg af nuværende kompaktor til tilbudsgiver (Maskinen er en Ljungby C22 fra 2014, der pr. 1. oktober 2022 har kørt ca. 4.300 timer)**

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan aftales besigtigelse af vores nuværende kompaktor ved at kontakte afdelingsleder Peter L. Madsen på 87 59 77 77

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 1 kunde, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 10 år fra tilbudsfristen, har leveret samme eller lignende materiel med lignende udstyrsniveau. Tilbudsgiver skal kort beskrive leverancen og det tilhørende formål, angive leverings- og kontraktperioden samt navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (bilag 4)

Leverandøren er forpligtet til at opretholde en professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10 mio. DKK.

Der er en arbejdsklausul jf. udkast til kontrakt afsnit 17.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver skal omkostningsfrit stille et testkøretøj til rådighed til Renodjurs' brugertest i forbindelse med evalueringen af underkriteriet kvalitet. Testkøretøjet skal stilles til rådighed efter aftale forventeligt i uge 5-6 2023 indenfor en køreafstand på max 500 km hver vej, i alt 1000 km, medmindre andet specifikt godkendes af Ordregiver. Testkøretøjet skal være overvejende identisk med den tilbudte kompaktor. Såfremt testkøretøjet ikke er overvejende identisk med den tilbudte kompaktor, skal sådanne afvigelser godkendes af Renodjurs inden afprøvning har fundet sted. Det bemærkes i denne forbindelse, at i det omfang køretøjet, der stilles til rådighed for brugertesten, afviger fra den tilbudte, kan dette få betydning for kvalitetsvurderingen, idet visse elementer i så fald potentielt ikke kan vurderes eller ikke kan vurderes i fuldt omfang.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2022

Send til en kollega

0.047