23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 250-731885
Offentliggjort
28.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

A/S Storebælt

Opdateringer

Rettelse
(10.02.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-02-2023
Time: 10:00
Læses:
Dato: 14-02-2023
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 10-02-2023
Time: 10:00
Læses:
Dato: 14-02-2023
Time: 10:00

Levering og udskiftning af batterier til statiske UPS-anlæg på Storebæltsforbindelsen


A/S Storebælt

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/om-os/organisering-og-ledelse/a-s-storebaelt/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349188&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349188&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og udskiftning af batterier til statiske UPS-anlæg på Storebæltsforbindelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31440000 Batterier
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en kontrakt om levering og udskiftning af batterier til 65 statiske UPS-anlæg på Storebæltsforbindelsen. De 65 statiske UPS-anlæg er placeret forskellige steder på Storebæltsforbindelsen. Se en uddybende beskrivelse af ydelsen, der skal leveres under kontrakten, i pkt. II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31127000 Nødstrømsanlæg
31154000 Afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS)
31400000 Akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
31421000 Blybatterier
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
51110000 Installation af elektrisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leveringen og udskiftningen af batterierne på de 65 UPS-anlæg (Leverancen) skal sikre en opgradering af de eksisterende batterisystemer til UPS-anlæggene på Storebæltsforbindelsen, således at batterisystemerne har 8 timers kapacitet + 20 % af aktuel last 5 år efter installationstidspunktet.

Leverancen bygger på et kontrolleret behov for opgradering af batterisystemer – et behov, som kan variere gennem projektperioden og som derfor kan kræve en agil omstilling af ressourcer og kapacitet til eventuelle omprioriteringer.

Det er alene batterierne, der skal udskiftes, mens de eksisterende UPS-anlæg skal beholdes.

De 65 lokationer – hvor Leverancerne skal udføres – er fordelt på nedenstående lokationer:

- Jernbane tværtunnel: 31 lokaliteter.

- Jernbane Vestbro: 8 lokaliteter.

- Administration og materialegården: 7 lokaliteter.

- Korsør Station, Sprogø teknikhus og Halsskov portal: 3 lokaliteter.

- SRO-vej: 10 lokaliteter.

- Bomanlæg-vej: 6 lokaliteter.

De primære ydelser er følgende:

- Analyse af krav og eksisterende forhold, herunder tekniske, fysiske og udførelsesmæssige grænseflader.

- Risikovurderinger af planlagte arbejder, inklusiv en struktureret løbende logning af observationer og aktioner knyttet hertil, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering samt Plan for Sikkerhed og Sundhed.

- Planlægning/projektering af Leverancen, inklusiv projektplan og plan for SAT-test og dokumentation. Derudover design af installation af batterierne i henhold til kapacitets- og levetidskravene i udbudsmaterialet.

- Udarbejdelse af opstartsdokumentation.

- Udførelse af udskiftningen og koordinering med ordregivers driftsorganisation, herunder demontere de eksisterende batterier og transportere disse demonterede batterier til ordregivers materialegård (se nedenfor) samt levering og installering af de nye batterier.

- Test og ibrugtagning af batterier.

- Tilstedeværelse ved funktionstest af UPS-anlæg med batteri, som udføres af ordregivers driftsorganisation.

- Udarbejdelse af ”Som udført”-dokumentation, inklusive drift- og vedligeholdelsesinstruktion samt anlægsspecifik ”som-udført”-dokumentation, herunder drift- og vedligeholdelses- samt designdokumentation.

- Uddannelse af ordregivers personale i vedligeholdelse og produktkendskab.

- Aflevering, inklusiv udførelse af 100 % kapacitetstest inden Aflevering.

- Leverandørens udførelse af 5-års kapacitetstest efter Aflevering samt udarbejdelse af dokumentation for, at batterierne overholder kapacitetskravene 5 år efter Aflevering.

Hvis den eksisterende tilslutningsboks og stativ med mere ikke kan genbruges til det tilbudte, skal Leverancen indeholde levering og installation af nyt udstyr plus rengøring, demontering, fjernelse fra Storebælts område og affaldshåndtering af demonteret udstyr.

Alle, der arbejder på Storebæltsforbindelsen, skal have bestået et 2 timers gratis online kursus stillet til rådighed af ordregiver. Derudover skal alle, der arbejder tæt på jernbanen, have bestået ”Pas på, på banen”-kursus. Leverandøren skal i samarbejde med ordregiver udarbejde en jernbanesikkerhedsplan, der skal udarbejdes inden påbegyndelsen af arbejderne tæt ved jernbanen.

De demonterede batterier, dvs. de batterier, der afinstalleres og erstattes af nye batterier, skal transporteres af Leverandøren til ordregivers materialegård på Halsskovvej 150, 4220 Korsør på anvist plads.

Ordregiver afholder to besigtigelsesrunder, jf. pkt. VI.3) nedenfor. Det anbefales, at aktørerne, herunder interesserede tilbudsgivere, deltager på besigtigelsesrunderne for at vurdere arbejds- og adgangsforholdene.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Afleveringstid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste disponible årsregnskab/årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Ordregiver opfordrer dog til, at det seneste disponible årsregnskab/årsrapport eller en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal indgives med tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning og egenkapital for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af opfyldelsen af mindstekravene til økonomisk og/eller finansiel kapacitet sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og/eller egenkapital.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, beregnes omsætningen og/eller egenkapitalen som virksomhedens og disse støttende enheders samlede omsætning og/eller egenkapital for det seneste disponible årsregnskab/årsrapport.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og/eller finansiel kapacitet, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokumentet ”03 – Støtteerklæring angående anden enheds kapacitet”, der fremgår som et bilag til udbudsbetingelserne) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal denne støttende enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en samlet omsætning på mindst DKK 8 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

2) Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over 2 sammenlignelige opgaver som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført ved tilbudsfristens udløb, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Med "sammenlignelige opgaver" forstås:

i. installering af UPS-anlæg, eller

ii. installering af batterier på UPS-anlæg.

Tilbudsgiver må indgive op til to (2) referencer, herunder uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der indgives mere end to (2) referencer, vil kun de to (2) første referencer blive taget i betragtning.

Referencerne bør indeholde følgende: Beskrivelse af arbejderne/opgaven, herunder kontraktværdi, tidspunkt for udførelsen (start og slut dato) og modtager af opgaven (klient) samt kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) på klientens kontaktperson.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil der blive foretaget en samlet vurdering af sammenslutningens opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet.

Såfremt en tilbudsgiver baserer sin kapacitet på en anden enhed (støttende enhed) for at opfylde mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet, vil der blive foretaget en samlet vurdering af tilbudsgivers og den støttende enheds opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokumentet ”03 – Støtteerklæring angående anden enheds kapacitet”, der fremgår som et bilag til udbudsbetingelserne) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Baserer tilbudsgiver sig på støttende enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, erfaringer mv. vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et (se ovenfor), anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og/eller faglige kapacitet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de i referencerne angivne kontaktpersoner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have udført mindst to sammenlignelige opgaver inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Med "sammenlignelige opgaver" forstås:

i. installering af UPS-anlæg, eller

ii. installering af batterier på UPS-anlæg.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

- 15 arbejdsdage efter kontraktunderskrivelse skal den vindende tilbudsgiver stille sikkerhed på 10 % af aftalesummen.

- Hvis den vindende tilbudsgiver ønsker forudbetaling, skal den vindende tilbudsgiver stille en forudbetalingsgaranti svarende til forudbetalingsbeløbet.

Se kontrakten og AB-ME for nærmere om ovenstående.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact inddraget i relevant omfang, herunder Bilag 4.1.5 ”Krav til kvalitet, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/02/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136, samt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 (”implementeringsbekendtgørelsen”) § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §§ 135 – 136, samt § 137, stk. 1 nr. 2, nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsen § 12. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem.

Det er ikke nødvendigt for en tilbudsgiver, der deltager alene, at underskrive sit ESPD-dokument.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal der indgives et udfyldt ESPD for hver af de støttende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af alle støttende enheder.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der udfyldes og indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af de pågældende deltagere i sammenslutningen. Det er dog ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150 og 155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

Ordregiver opfordrer til, at endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, indgives med tilbuddet.

Udbuddet er derudover omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. og en tilbudsgiver omfattet af dette forbud vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren (se artikel 5k, stk. 1, for afgrænsningen af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

-o0o-

Der vil være mulighed for at besigtige faciliteterne og de aktuelle forhold på Storebæltsforbindelsen, hvor arbejderne skal foregå, herunder anlæg i jernbanetunnelen samt vej og broer. Besigtigelsen finder sted over to omgange, henholdsvis den 12. januar 2023, kl. 08.00 – 17.00, og 15. januar 2023, kl. 21.00 – 04.00. Nærmere informationer om besigtigelsesrunderne, herunder tilmelding, mødested mv. fremgår af udbudsbetingelserne.

Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2022

Send til en kollega

0.063