23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 053-155688
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af busser inkl. support, service og vedligehold


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Kurtzmann Hansen
E-mail: mikh@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353562&B=KA
//txtmark end-->
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353562&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af busser inkl. support, service og vedligehold

Sagsnr.: 4022679
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121000 Busser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører indkøb af busser over 7.500 kg. samt tilhørende bagagetrailere. Endvidere vedrører aftalen indkøb af tilhørende support, service og vedligehold. For nærmere om ydelserne henvises til aftalens appendiks A.

Aftalen omfatter et initialkøb på 30 busser samt reservedele og tilbehør. Leveringsfristen for initialkøbet er 31.12.2023. Initialkøbet bestilles (ved indkøbsordre) senest 2 dage efter indgåelse af aftalen. FMI forventer, at aftalen bliver indgået senest i juni 2023. For nærmere om initialkøbet se rammeaftalens pkt. 4.2.1.

Herefter forventer FMI primært at anvende Aftalen til indkøb af Reservedele og Tjenesteydelser, idet FMI dog forventer, men ikke er forpligtet til, at købe yderligere 4 busser.

FMI har i appendiks A specificeret et repræsentativt udsnit af reservedele og tilbehør, som forventes at blive anskaffer under aftalen. FMI ønsker dog med aftalen også at kunne købe andre reservedele og tilbehør, der måtte blive nødvendigt i aftalens løbetid.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
34121100 Omnibusser
34121200 Ledbusser
34121300 Dobbeltdækkerbusser
34121400 Lavtgulvsbusser
34121500 Turistbusser
34223300 Påhængsvogne
34223310 Universalpåhængsvogne
34223330 Mobile enheder på påhængsvogne
34223350 Påhængsvogne med drejestige
34223370 Påhængsvogne med tiplad
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
34310000 Motorer og motordele til køretøjer
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34912000 Bagagevogne
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50113000 Reparation og vedligeholdelse af busser
50113100 Reparation af busser
50113200 Vedligeholdelse af busser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4) for en nærmere beskrivelse af anskaffelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår få frivillige optioner, hvorefter tilbudsgiver har mulighed for at tilbyde forskellige motorstørrelser og en anden gearkassekonfiguration, jf. nærmere appendiks A til rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå; der henvises til appendiks/anneks [indsæt CSR bilag] og appendiks B.1 for yderligere oplysninger. Ved udbud af Aftalen er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risikoniveau): C.

Se dokumentet ”Supplerende oplysninger” for yderligere information.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/04/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 85 mio., mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 110 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets skiftende operative behov i rammeaftalens løbetid og usikkerhed om behovet for service, reparation og vedligehold af de indkøbte busser. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation og uforudsete skader mv. på busserne kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen ift. support, service og vedligeholdelse, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i det digitale udbudssystem. ESPD’et skal udfyldes og indgives via det digitale udbudssystem i overensstemmelse med de instrukser, der følger af udbudssystemet. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af rammeaftalen kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele rammeaftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se begrundelse herfor i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er tilgængeligt i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.1, og der vil blive afholdt et orienteringsmøde via Teams, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.2.

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023

Send til en kollega

0.047