23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 066-196219
Offentliggjort
03.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital - Sterilvogne


Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital
Postadresse: Hospitalsbyen
By: Gistrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Høj Krenchel
E-mail: lhk@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sxfqwmtldn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital - Sterilvogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622500 Bagagevogne og specialvogne - CA55 - MA09
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører sterilvogne. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital, er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital. (Herefter betegnet Bygherre).

Udbuddet omfatter indkøb af transportvogne til transport af sterilt udstyr mellem sterilcentral og operationsgang på Nyt Aalborg Universitetshospital. Sterilvognene vil skulle transporteres med AGV’er, kunne håndteres i hospitalets automatiske vognbufferlagre samt vaskes i hospitalets automatiserede vognvasker.

I sterilvognene vil der blive transporteret sterilt udstyr i instrumentcontainere af forskellige størrelser, samt udstyr emballeret på anden vis (f.eks. i plastposer).

Den udbudte ydelse er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører sterilvogne. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital, er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital. (Herefter betegnet Bygherre).

Udbuddet omfatter indkøb af transportvogne til transport af sterilt udstyr mellem sterilcentral og operationsgang på Nyt Aalborg Universitetshospital. Sterilvognene vil skulle transporteres med AGV’er, kunne håndteres i hospitalets automatiske vognbufferlagre samt vaskes i hospitalets automatiserede vognvasker.

I sterilvognene vil der blive transporteret sterilt udstyr i instrumentcontainere af forskellige størrelser, samt udstyr emballeret på anden vis (f.eks. i plastposer).

Den udbudte ydelse er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vogndesign / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, og 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger:

Egenkapital:

Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Egenkapital:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være på mindst 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger:

Referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste over de betydeligste ”tilsvarende” opgaver, der er leveret i de seneste tre år med beskrivelse af:

kunde

opgavens indhold og omfang

hvilken ydelse Tilbudsgiver har leveret på opgaven

splansperiode for opgavens udførelse og opgavens nuværende stade, hvis opgaven ikke er afsluttet

belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Tilsvarende opgaver defineres som kundeopgaver, hvor der er leveret steriltransportvogne svarende til nærværende udbud. Der må maksimalt afleveres 5 referencer.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Mindstekrav:

• Tilbudsgiver skal som minimum kunne dokumentere 3 referencer fra tilsvarende opgaver omhandlende steriltransportvogne, der er leveret inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Mindst 1 af de ovenstående 3 referencer skal vedrøre levering af mindst 50 steriltransportvogne.

Grundet ESPD’ets tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan Tilbudsgiver supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag, der vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler, herunder uddannelsesklausul og arbejdsklausul, der er oplyst nærmere i udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til at være til stede under åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at være til stede under åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2023

Send til en kollega

0.047