23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 115-358169
Offentliggjort
16.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital Hospitalsbyen

Nyt Aalborg Universitetshospital - E979 EU-udbud af vaskeanlæg for transportvogne


Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital Hospitalsbyen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital Hospitalsbyen
Postadresse: Gistrup
By: Gistrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Corneliussen
E-mail: n.corneliussen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dblmxehjkd
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
//txtmark end-->
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital - E979 EU-udbud af vaskeanlæg for transportvogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner - FF01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører E979 vaskeanlæg til transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital (herefter betegnet Bygherre).

Udbuddet omfatter et anlæg til at vaske 289 transportvogne i døgnet, med en peak-kapacitet på 32 vogne i timen, fordelt på 2 vaskelinjer.

Udbuddet omfatter yderligere produktion, levering, installering og idriftsætning af et fuldautomatisk vaskeanlæg til transportvogne. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af transportvogne, automatisk udlastning af de vaskede og tørre transportvogne, samt relevant udveksling af signal mellem vognvaskemaskiner og vognbuffer, inkl. signal for om den enkelte vognvaskemaskine er i drift eller ude af drift.

Det udbudte arbejde er beskrevet yderligere i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34622500 Bagagevogne og specialvogne
42716100 Vaskeanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører E979 vaskeanlæg til transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital (herefter betegnet Bygherre).

Udbuddet omfatter et anlæg til at vaske 289 transportvogne i døgnet, med en peak-kapacitet på 32 vogne i timen, fordelt på 2 vaskelinjer.

Udbuddet omfatter yderligere produktion, levering, installering og idriftsætning af et fuldautomatisk vaskeanlæg til transportvogne. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af transportvogne, automatisk udlastning af de vaskede og tørre transportvogne, samt relevant udveksling af signal mellem vognvaskemaskiner og vognbuffer, inkl. signal for om den enkelte vognvaskemaskine er i drift eller ude af drift.

Løsningen skal fysisk integreres/sammenbygges med allerede etablerede banesystemer for transportvogne (se bilag NAU_ K12_LA_EK2_H01_T979_N001-Vognvasker_skitse). Vognvaskeren skal ”kobles” direkte på baner, der fører vognene til/fra vognbufferanlæg i det tilstødende rum. Banerne skal fysisk passe sammen med vognbufferens baner.

Derudover skal der ske en simpel integration mellem vognvaskeanlægget og vognbufferanlægget: Når banesystemet placerer en vogn på en indgående bane til en vognvaskelinje, skal der aktiveres et signal til vognvaskeren, om at den skal trække vognen ind i maskinen (fotocelle, mikroswitch e.l.). Tilsvarende på ren side af vognvaskemaskinen, skal der aktiveres et signal til vognbufferen, når vaskemaskinen sætter en ren vogn på en udadgående bane, så vognbufferen kan modtage denne.

Endelig skal hver af de 2 vognvaskelinjer sende signal til vognbufferen, om vognvaskelinjerne er tændte eller slukkede.

Det udbudte arbejde er beskrevet yderligere i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Energi- og medieforbrug / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og systemdesign / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og proces / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal afgive pris på optionerne angivet på tilbudslisten.

Pris på serviceaftale skal stilles på tilbudsgivers standardvilkår.

Yderligere skal tilbydes som option en timepris for supplerende ydelser, der ligger uden for den faste serviceaftale, og/eller som kan tages i brug særskilt efter behov for drift og vedligehold.

Optionerne er frivillige for Bygherre at tilvælge i kontraktperioden. Optionerne indgår ikke i tilbudsevalueringen.

Det er obligatorisk for tilbudsgiver at afgive pris på optionerne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, og 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger:

Egenkapital.

Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Egenkapital:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være på mindst 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger:

Referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal vedlægge mindst to referencer fra de seneste tre år, hvor tilbudsgiver har leveret et vognvaskeranlæg.

• Tilbudsgiver skal levere mindst én reference, der påviser erfaring med et af et vognvaskeranlæg, der integrer med løsninger fra andre leverandører.

• Referencerne skal være afsluttet, dvs. afleveringsforretningen af hele vognvaskeranlægget er gennemført, og eventuelle mangler i forbindelse med aflevering er afhjulpet.

Grundet ESPD’ets tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag, der vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler, herunder uddannelsesklausul og arbejdsklausul, der er oplyst nærmere i udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/07/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til at være til stede under åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at være til stede under åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2023

Send til en kollega

0.064