23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 116-363202
Offentliggjort
19.06.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DSB

Vindere

(07.07.2023)
Siemens Mobility A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

(07.07.2023)
Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

Indkøb af CBTC onboard enheder til signalsystemet for S-banen


DSB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25050053
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Norking
E-mail: heno@dsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dsb.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af CBTC onboard enheder til signalsystemet for S-banen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34942000 Signaludstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved bekendtgørelse 2009/S 199-286829 udbød Banedanmark kontrakt om levering af et CBTC signalsystem mv. til S-banen. Som en del af dette udbud blev der udbudt en onboard subkontrakt for DSB mellem Banedanmark og DSB som kunde og konsortiet Siemens A/S og Siemens AG den 13. oktober 2011 som bl.a. omhandlede køb af onboard udstyr til de nuværende S-tog litra SA og SE. Kontrakten blev indgået af både Banedanmark og DSB, idet Banedanmark ejer al infrastruktur vedrørende S-banen og skulle eje det onboard udstyr som udbuddet bl.a. omfattede, mens DSB ejer S-togene, hvori onboard udstyret skulle installeres. Onboard subkontrakten er tidligere overdraget til Siemens Mobility GmbH samt Siemens Mobility A/S grundet en virksomhedsmæssig omstrukturering hos Siemens, hvor Siemens togdivision blev udskilt i selvstændige selskaber. DSB oplyser med denne bekendtgørelse, at man agter at indgå aftale om ændring af den tidligere udbudte onboard subkontrakt, jf. nærmere herom i punkt II.2.4. og IV.1.1.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34632000 Udstyr til jernbanetrafikregulering
34632200 Elektrisk signaludstyr til jernbaner
34943000 Togovervågningssystem
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DSB har behov for at foretage ændringer til onboard subkontrakten som beskrevet i pkt. II.1.4, idet DSB har behov for at indkøbe onboard enheder til de nye førerløse S-tog som DSB har udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 095-293430 og som efter planen skal erstatte de eksisterende S-tog.

Behovet skyldes dels indkøbet af nye S-tog dels opgraderingen til GoA4 (førerløs drift), som indføres ved idriftsættelse af de nye S-tog, idet det nuværende signalsystem er GoA2.

Ændringen vedrører konkret 1) indkøb af nye CBTC GoA4 onboard enheder til brug for installation i 226 nye tog (som vil blive leveret af den leverandør der tildeles kontrakten om indkøb af førerløse S-tog), hvor dette indkøb angår hardware inkl. alle relevante komponenter og ikke software, 2) option på køb af yderligere 100 CBTC GoA4 onboard enheder 3) reservedele til CBTC GoA4 onboard enhederne, 4) vedligeholdelse af de nye CBTC GoA4 onboard enheder og 5) test og komissionering af de nye CBTC GoA4 onboard enheder i de første 20 tog. CBTC GoA4 onboard enhederne udgør en central sikkerhedskomponent i det samlede togkontrolsystem på S-banen, hvorfor onboard enhederne skal kunne integreres i det eksisterende CBTC system. CBTC systemet er et af delsystemerne, der indgår i det samlede eksisterende togkontrol og monitoreringssystem på S-banen, der består af flere IT-systemer og hardware komponenter. Værdien af den oprindelige kontrakt var estimeret til at være mellem 2.000.000.000,00 og 2.500.000.000,00 DKK ca. 269 millioner EUR og 336 millioner EUR i 2010, hvilket svarer til ca. 363 millioner EUR og 453 millioner EUR i dag efter prisindeksering.

Baggrunden for, at det alene er DSB der indgår denne aftale, er, at det følger af den oprindelige onboard kontrakt, at det alene er DSB, der er kunde fsva. fremtidige indkøb af onboard enheder, ligesom det vil være DSB, der vil eje onboard enhederne efterfølgende.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på køb af yderligere 100 CBTC GoA4 onboard enheder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

De nye onboard enheder til S-togene, udgør en central sikkerhedskomponent i det samlede eksisterende signalsystem. Signalsystemet er et samlet system bestående af en række forskellige IT-systemer og hardware, som er leveret af Siemens A/S og Siemens AG. Signalsystemet består af flere forskellige delsystemer, som alle er integreret i det samlede signalsystem, og som ikke kan udskilles delsystem for delsystem. Det er ikke muligt at integrere onboard enheder i det eksisterende signalsystem, som ikke er kompatible med det eksisterende system, og det er alene den eksisterende leverandør, der kan levere kompatible onboard enheder. Signalsystemet er endvidere et for jernbanesikkerheden sikkerhedskritisk system med en samlet sikkerhedsgodkendelse, som gør, at det er nødvendigt, at onboard enhederne leveres af den samme leverandør, som har leveret hele signalsystemet. Hvis andre end den nuværende leverandør skulle levere onboard enhederne til S-togene, ville dette indebære, at det ville være nødvendigt at udskifte hele det nuværende signalsystem, idet onboard enhederne ikke kan udskilles og leveres særskilt af en anden leverandør. Dette medfører også, at både købet af onboard enhederne, indkøb af reservedele samt vedligeholdelse af onboard enhederne kun kan leveres af den samme leverandør, som har leveret hele signalsystemet, idet dette kræver en indsigt i systemet som alene besiddes af den nuværende leverandør, ligesom den nuværende leverandør har en række eksklusive immaterielle rettigheder til systemet, som er nødvendige for at kunne levere dette. I forhold til test og komissionering i de første 20 tog kan dette også kun leveres af Siemens, da de første 8-12 tog anvendes til at validere konfigurationen af onboard enhederne og installationen i togene samt test og kommissioneringsprocedurer og dokumentation udarbejdet af Siemens, mens de sidste togsæt anvendes til at uddanne togleverandøren til at installere og teste onboard enhederne i togene, hvilket er opgaver, alene Siemens har den nødvendige viden til at kunne udføre. Siemens er således den eneste leverandør, som grundet tekniske årsager kan levere de ydelser der er omfattet af indkøbet, hvorfor indkøbet kan foretages uden udbud med hjemmel i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c (ii) og til dels som følge af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. artikel 50, litra c (iii).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Mobility A/S
CVR-nummer: 39 49 27 68
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Mobility GmbH
CVR-nummer: 237219
Postadresse: Otto-Hahn-Ring 6
By: München
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 81739
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over, at DSB har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor DSB har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at DSB har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage (regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende), som er fastsat i lovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2023

Send til en kollega

0.047