23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-405937
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Banedanmark

Vedligehold af køreledningsanlæg


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Aycin Akcin Lykke-Hansen
E-mail: AAKN@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25050053
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2650
Land: Danmark
E-mail: dsbinfra@dsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=371528&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=371528&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligehold af køreledningsanlæg

Sagsnr.: 2021-11535
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes to (2) delaftaler som er opdelt i Delaftale 1 (Fjernbanen) og Delaftale 2 (S-banen). Til hver delaftale er der tilknyttet to (2) rammeaftaler: en (1) rammeaftale for Banedanmark og en (1) rammeaftale for DSB.

Delaftalerne vedrører vedligehold af køreledningsanlægget (der omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm) på jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark og jernbaneinfrastruktur, som Banedanmark er ansvarlig for vedligehold af, samt jernbaneinfrastruktur ejet af DSB. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 – FAB og Bilag 3.DSB for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 261 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vedligehold af køreledningsanlæg (Fjernbanen)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45315400 Arbejder i forbindelse med højspænding
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50532400 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedr. Fjernbanen og der er tilknyttet to (2) rammeaftaler: en (1) rammeaftale for Banedanmark og en (1) rammeaftale for DSB.

Delaftalen vedrører vedligehold af køreledningsanlægget (der omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm) på jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark og jernbaneinfrastruktur, som Banedanmark er ansvarlig for vedligehold af, samt jernbaneinfrastruktur ejet af DSB. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 – FAB og Bilag 3.DSB for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2025
Slut: 31/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiverne kan med tolv (12) månedernes varsel forlænge de enkelte Rammeaftaler med to (2) gange med et (1) år. I øvrigt henvises til delaftalernes rammeaftale § 30.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ydelserne oplistet i TBL omhandlende Sund og Bælt strækninger er markeret i faneblad TBL N – Frie strækninger i kolonne E, og er under forudsætning af at Banedanmark vælger at aktivere ydelserne som en option. Banedanmark kan tilvælge optionen senest 30.11.2024 og derefter vil optionen følge driftsperioden for de øvrige ydelser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vedligehold af køreledningsanlæg (S-Banen)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45315400 Arbejder i forbindelse med højspænding
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50532400 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedr. S-banen og der er tilknyttet to (2) rammeaftaler: en (1) rammeaftale for Banedanmark og en (1) rammeaftale for DSB.

Delaftalen vedrører vedligehold af køreledningsanlægget (der omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm) på jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark og jernbaneinfrastruktur, som Banedanmark er ansvarlig for vedligehold af, samt jernbaneinfrastruktur ejet af DSB. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 – FAB og Bilag 3.DSB for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2025
Slut: 31/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiverne kan med tolv (12) månedernes varsel forlænge de enkelte Rammeaftaler med to (2) gange med et (1) år. I øvrigt henvises til delaftalernes rammeaftale § 30.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra driftsstart af delaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med delaftalen opstart være en mobiliseringsfase.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers egenkapital

• Tilbudsgivers soliditetsgrad

• Tilbudsgivers omsætning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår er positiv (X ≥0).

• Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers soliditetsgrad på baggrund af de seneste 3 årsregnskaber i gennemsnit er minimum 10 %. (Beregning af soliditetsgrad = egenkapital / aktiver i alt * 100).

• Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de seneste tre (3) disponible regnskabsår har haft en samlet, årlig omsætning på mindst 40 mio. DKK.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Virksomhedens årsregnskab og balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskab og balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for økonomiske og finansiel kapacitet. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Tilbudsgiver skal påvise erfaring på udførelse af kørestrømsfaglige opgaver i et jernbanefagligt

miljø samt udførelse af akut fejlretning med sammenlignelige responstider.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

• Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af

leverancen og kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Minimum én (1) reference skal dokumentere erfaring med at arbejde med køreledningsanlæg i de seneste 5 år. Referencen skal have en samlet værdi på minimum 500.000 DKK, hvilket Ansøger skal fremhæve/redegøre for i referencen,

• Minimum én (1) reference skal dokumentere erfaring med akut udrykning indenfor fejl på forsyningsanlæg i de seneste 5 år og

• Minimum én (1) reference skal dokumentere erfaring vedrørende levering af ydelser indenfor jernbaneinfrastrukturområdet i de seneste 5 år. Referencen skal have en samlet værdi på minimum 5.000.000 DKK, hvilket Ansøger skal fremhæve/redegøre for i referencen.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende el-autorisation:

• Tilbudsgiver skal være registreret i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister som autoriseret

elinstallatørvirksomhed

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal

økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under

kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt

følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af Rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om tilbudsgivers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af investeringsscreeningsloven

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5): Rammeaftalernes samlede anslåede værdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalerne, er DKK 273.100.000. Ordregivers skøn over rammeaftalernes anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og estimat for fremtidige behov. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalerne, udgør DKK 491.600.000.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om

rammeaftalernes endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalerne, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige delaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalernes løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalerne,dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalerne, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalerne. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalerne vil være de tilbudte priser samt det fremtidige behov.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset

hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalerne, dvs. også i tilfælde af, at den

konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

Der vil den 7., 12. og 14 september 2023 blive afholdt besigtigelse af køreledningsanlæg og bygninger. Af hensyn til den praktiske planlægning af besigtigelsen bedes interesserede tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning via det elektroniske udbudssystem. Se mere information i udbudsbetingelserne (afsnit 1.1.4 Orienteringsmøde og besigtigelse).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.062