23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-536636
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)


Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Postadresse: Hospitalsbyen
By: Gistrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Corneliussen
E-mail: n.corneliussen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vqedfkoqoq
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622500 Bagagevogne og specialvogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) udbyder én kontrakt vedrører madtransportvogne.

Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital er Ordregiver.

Kontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66.

Det udbudte indkøb er detaljeret i udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde. .

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøb af madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet består i hovedtræk af følgende leverancer:  

206 stk. madtransportvogne med køl. 

102 stk. madtransportvogne med varme. 

Herudover er det tilknyttet følgende optioner på tilkøb, serviceaftale, uddannelse og reservedele.

Den udbudte ydelse er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vogndesign / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der tilsammen giver Ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt baseret på referencer.

Ved vurderingen af hvilke virksomheder, der tilsammen giver Ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt, vil Ordregiver lægge vægt på mest relevante referencer i forhold til den udbudte leverance. Vurderingen vil ske ud fra nedenstående fastsatte prioriterede kriterier, hvor ”a” vægter højest.

Der gøres særligt opmærksom på mindstekravet til referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.4.4.2.

Ved vurderingen af referencernes sammenlignelighed vil Ordregiver, særligt lægge vægt på i hvilket omfang ansøger dokumenterer referencer vedrørende:

• a) leverancer af 50 eller flere madtransportvogne

• b) leverancer af madtransportvogne med aktiv køl via kølekompressor, til transport af mad ved temperaturer på ned til 2-4 grader

• c) leverancer af madtransportvogne med aktiv varme, til transport af mad ved temperaturer på op til 90 grader

• d) leverancer af madtransportvogne til sundhedssektoren

• e) leverancer af transportvogne der kan fragtes på AGV/AMR

Det er ikke et krav at kriterierne a-e vises i samme reference, men dette vil vægte særligt positivt.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere det positivt, jo mere sammenlignelige referencer ansøgeren har i forhold til den udbudte leverance, som den er beskrevet i udbudsmaterialet.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af sammenlignelighed blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et eller i særskilt referenceark, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.4.4.2.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et eller særskilt referenceark, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.4.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

-Tilkøb af ekstra madtransportvogne.

-Serviceoption

-Uddannelsesoption

-Reservedeloption

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i

udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger:

Egenkapital.

Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

-Positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår, og

-Soliditetsgrad på minimum 30 % i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’et eller særskilt referenceark skal ansøger derfor give oplysninger om følgende:

- Referenceopgaver med oplysninger om ansøgers betydeligste erfaring med levering af madtransportvogne. Ansøger bedes igen være opmærksom på mindstekravet samt de kriterier (a-e), der vil vægte positivt i udvælgelsen af ansøgere, hvis der modtaget flere end 3 ansøgninger om prækvalifikation.

Hver enkelt reference bør indeholde:

- Kundens navn,

- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse,

- Uddybdende beskrivelse af leverancens indhold og omfang, herunder en beskrivelse af leverancen.

- Tidspunkt for leverancens udførelse, og

- Eventuelt nuværende stade, hvis leverancen endnu ikke er afsluttet.

Grundet ESPD’ets tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag, der vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have udført mindst to (2) lignende leverancer af madtransportvogne med kølekompressor, der er leveret inden for de seneste fem (5) år forud for ansøgningsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

TIlbudsgiver skal iagttage de oplistede klausuler i kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde det offentliggjorte ESPD. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

- I del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt Ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt Ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

- I del II.C: Ansøger skal angive, om Ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet.

- I del II.D: Ansøger skal angive, om Ansøger har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

- I del III: Ansøger skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Ansøger skal bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

- I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

- I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt Ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis Ansøger deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er Ansøger ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal Ansøgerne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Ansøgers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.048