23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 183-572533
Offentliggjort
22.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Kommune

Fabriksny kompaktor


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Frederiksen
E-mail: malene.h.frederiksen@fredericia.dk
Telefon: +45 20611387
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/86eeccca-a39c-467e-9296-cf59a6b1af94/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/86eeccca-a39c-467e-9296-cf59a6b1af94/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/86eeccca-a39c-467e-9296-cf59a6b1af94/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/86eeccca-a39c-467e-9296-cf59a6b1af94/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fabriksny kompaktor

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredericia Kommune udbyder indkøb af fabriksny kompaktor til flytning og kompaktering af deponiegnet

affald. Ved afgivelse af tilbud forpligter tilbudsgiver sig ligeledes til at købe en brugt kompaktor af typen

BOMAG 772 PS 330 KW fra 2004.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42000000 Industrimaskiner
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
16000000 Landbrugsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredericia Kommune udbyder indkøb af fabriksny kompaktor til flytning og kompaktering af deponiegnet

affald. Ved afgivelse af tilbud forpligter tilbudsgiver sig ligeledes til at købe en brugt kompaktor af typen

BOMAG 772 PS 330 KW fra 2004.

Der ønskes ligeledes en option på fuld service af den fabriksnys kompaktor i 4 år

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2023
Slut: 30/11/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktsperioden for køb af reservedele af den tilbudte kompaktor skal være gældende fra den 1.

december 2023 til 30. november 2034.

Såfremt der tegnes serviceaftale er denne gældende fra 1. december 2023 til 30. november 2026.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der ønskes ligeledes en option på fuld service af den fabriksnys kompaktor i 4 år.

Såfremt der tegnes serviceaftale er denne gældende fra 1. december 2023 til 30. november 2026.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved

kontraktens start med en forsikringssum på minumin kr. 10.000.000 pr. år med en maximal

udbetaling til 3. part på 10% ved kontraktens start.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i

udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Der vil ske udelukkelse af Tilbudsgiver, såfremt Tilbudsgiver

ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af Udbudslovens § 135,

8

stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som

følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af

oplysninger eller at Tilbudsgiver ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende

udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 137:

 Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningensområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

 Konkurs, insovlens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold

til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller ehvervsvirksomheden er indstillet, jf.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens §

137, stk 1, nr. 4.

 Aftaler med andre økonimiske aktører med henblik på konkurrencefordregning, jf. Udbudslovens

§ 1, nr. 3.

 Ophævelse eller lignende santion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

 Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiversens beslutningsproces etc., jf.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

 Ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder, jf. Udbudslovens § 137,

stk. 1, nr. 6.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Fredericia Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

I forbindelse med åbning af tilbuddene vil der ikke være offentlig adgang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2023

Send til en kollega

0.062