23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-657449
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

EU-Udbud vedr. etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Vestergaard
E-mail: chp27@esbjerg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjerg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/esbjergkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=156723
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud vedr. etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune

Sagsnr.: 156723
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører teknisk drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Esbjerg Kommune inkl. tilhørende ITS-udstyr samt løbende modernisering renovering af eksisterende og etablering af nye signalanlæg. Den udbudte genstand består af to kontrakter, henholdsvis én aftale om etablering og moderniser af signalanlæg, herunder nyanlæg, andet ITS-udstyr, fartavler, skolepatruljeblink (dynamiske tavler) samt cykelbarometre (”Etableringsaftalen”) og én aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr (”Drift- og vedligeholdsaftalen”).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45316212 Installation af trafiklys
45316210 Installation af trafikovervågningsudstyr
45316213 Installation af trafikstyringsudstyr
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
50232200 Vedligeholdelse af trafikfyr
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
34992100 Belyste færdselstavler
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
34996100 Trafiksignaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører teknisk drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Esbjerg Kommune inkl. tilhørende ITS-udstyr samt løbende modernisering renovering af eksisterende og etablering af nye signalanlæg. Den udbudte genstand består af to kontrakter, henholdsvis én aftale om etablering og moderniser af signalanlæg, herunder nyanlæg, andet ITS-udstyr, fartavler, skolepatruljeblink (dynamiske tavler) samt cykelbarometre (”Etableringsaftalen”) og én aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr (”Drift- og vedligeholdsaftalen”).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Bygherren kan ensidigt forlænge Drifts- og vedligeholdelsesaftalens varighed i op til fire (4) gange ét (1) år (dvs. med ét år ad gangen).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Bygherre har i henhold til udbudsloven § 49, stk. 2 overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse Bygherres vurdering, at det for Bygherre er mere økonomisk og driftsmæssigt forsvarligt at lade én leverandør udføre opgaven både hvad angår nyanlæg og drift og vedligehold. Derfor er en opdeling af kontrakten fravalgt.<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav: Tilbudsgiveren skal kunne dokumentere at være autoriseret, jf. lov nr. 401 af d. 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet. Dokumentation på autorisationen indhentes forinden kontraktindgåelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:- Årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,- Soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal både tilbudsgivers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:- Årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,- Soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal både tilbudsgivers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.Med ”det senest afsluttede regnskabsår” forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.I ESPD’et bør tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende:- Tilbudsgivers årsomsætning i DKK- Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent.Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:1. Tilbudsgiver skal have udført mindst en (1) tilsvarende opgaver relateret til etableringsaftalen med en værdi på minimum 500.000 kr. pr. opgave. Opgaverne skal være udført inden for de seneste tre (3) år.eller2. Tilbudsgiver skal have udført mindst en (1) tilsvarende opgaver relateret til drift- og vedligeholdelsesaftalen med en værdi på minimum 1,5 mio. kr. pr. vedligeholdelsesaftale. Aftalen skal være afsluttet eller igangværende inden for de seneste tre (3) år.• Det er tilladt, at reference på etablering (nr. 1) og drift- og vedligeholdelse (nr. 2) kan dokumenteres i én og samme reference.• Det er ikke et krav at nr. 1 og nr. 2 skal opfyldes i samme reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:1. Tilbudsgiver skal have udført mindst en (1) tilsvarende opgaver relateret til etableringsaftalen med en værdi på minimum 500.000 kr. pr. opgave. Opgaverne skal være udført inden for de seneste tre (3) år.eller2. Tilbudsgiver skal have udført mindst en (1) tilsvarende opgaver relateret til drift- og vedligeholdelsesaftalen med en værdi på minimum 1,5 mio. kr. pr. vedligeholdelsesaftale. Aftalen skal være afsluttet eller igangværende inden for de seneste tre (3) år.• Det er tilladt, at reference på etablering (nr. 1) og drift- og vedligeholdelse (nr. 2) kan dokumenteres i én og samme reference.• Det er ikke et krav at nr. 1 og nr. 2 skal opfyldes i samme reference.Med sammenlignelige referencer forstås referencer fra etablering af tilsvarende OCIT-baseret signalanlæg af samme omfang som nærværende udbud.Tilsvarende opgaver for etableringen defineres som: Etablering af nyanlæg eller modernisering af eksisterende omfattende levering, montering og installering af styremaskine, master, lanterner, akustiske signaler samt forskellige tryk. Levering af styremaskinen skal omfatte programmering i LISA herunder håndtering af en komplet FAT i Danmark. For modernisering af eksisterende, der indeholder ovennævnte ydelser, gælder også at det eksisterende signalanlæg er holdt i drift i anlægsperioden under moderniseringen.Tilsvarende opgaver for drift- og vedligeholdelsesaftalen defineres som: En drift og vedligeholdelsesaftale, der vedrører drift og vedligehold af OCIT-baseret signalanlæg.Med ”udført” forstås, at opgaven enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år forud for tilbudsfristen.Tilbudsgiver, inklusive dennes eventuelle støttende enheder, må maksimalt vedlægge fem (5) referencer. Hvis tilbudsgiver vedlægger flere referencer end det tilladte antal, vil Bygherre vurdere tilbuddet på baggrund af de fem (5) først anførte referencer, og se bort fra eventuelle referencer, som måtte være anført derefter.I ESPD’et bør tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende:- Referenceopgaver med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring. Hver enkelt reference bør indeholde:- Kundens navn,- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse,- Tidspunkt for opgavens udførelse, og- Beskrivelse af opgavens art og omfang.Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste til tilbuddet og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD’et.Såfremt der vedlægges en særskilt referenceliste, må hver enkelt referencebeskrivelse maksimalt fylde to (2) A4-sider, inklusive eventuelle illustrationer, svarende til maksimalt 4800 anslag i alt. Bygherre vil se bort fra eventuelle yderligere oplysninger.<br>

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakterne indeholder sociale klausuler, herunder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2023
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver vil ikke have adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved udløb af aftalen efter nærværende udbud.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Bygherre vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 6. Dvs. Tilbudsgivere som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 6, blive udelukket fra deltagelse, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.4

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2023

Send til en kollega

0.047