23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af eksisterende IKK CV90 og BV206 køretøjsflåde


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse] ---
Køberens retlige status Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af eksisterende IKK CV90 og BV206 køretøjsflåde
Beskrivelse FMI har behov for at indgå en 15-årig systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af IKK CV90 og af bjærgningskøretøjer af typen BV206, herunder kategori 1 OEM reservedele (reservedele der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, idet kategori 1 OEM reservedele dækker over våben,- færdsels-, personel samt materielsikkerhed), Midlife update (MLU) af IKK CV90 samt systemleverandørydelser.
Identifikator for proceduren 2f3d4485-404e-4029-8f35-cce22a2cf970
Intern identifikator 2022/003380
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  50630000   Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35400000   Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35412100   Infanterikampkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35420000   Dele til militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Københavns omegn   ( DK012 )
Land :   Danmark
Yderligere oplysninger :   Ydelserne finder primært sted på Forsvarets lokationer forskellige steder i Danmark, sekundært hos leverandøren i Sverige.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Rammeaftalens anslåede værdi er 3.000.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 9.000.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af eksisterende IKK CV90 og BV206 køretøjsflåde
Beskrivelse FMI har behov for at indgå en 15-årig systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af IKK CV90 og af bjærgningskøretøjer af typen BV206, herunder kategori 1 OEM reservedele (reservedele der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, idet kategori 1 OEM reservedele dækker over våben,- færdsels-, personel samt materielsikkerhed), Midlife update (MLU) af IKK CV90 samt systemleverandørydelser.
Intern identifikator 2022/003380
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  50630000   Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35400000   Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35412100   Infanterikampkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35420000   Dele til militærkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Københavns omegn   ( DK012 )
Land :   Danmark
Yderligere oplysninger :   Ydelserne finder primært sted på Forsvarets lokationer forskellige steder i Danmark, sekundært hos leverandøren i Sverige.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 15   YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger Rammeaftalens anslåede værdi er 3.000.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 9.000.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ] ---
6.  Resultater
Maksimumsværdien af rammeaftalerne i denne procedure 9,000,000,000   DKK
Rammeaftalernes omtrentlige værdi 3,000,000,000   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse FMI har behov for at indgå en 15-årig systemhusrammeaftale vedr. drift og vedligehold af IKK CV90 og af bjærgningskøretøjer af typen BV206, herunder kategori 1 OEM reservedele (reservedele der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, idet kategori 1 OEM reservedele dækker over våben,- færdsels-, personel samt materielsikkerhed), midlife update (MLU) af IKK CV90 samt systemleverandørydelser. Efter FMI’s vurdering kan rammeaftalen på grund af tekniske grunde samt enerettigheder kun overdrages til BAE Systems Hägglunds AB. Der er særdeles høje sikkerhedskrav til drift og vedligehold af eksisterende køretøjer, herunder krav om anvendelse af OEM-reservedele og opretholdelse af systemleverandøransvaret hos den oprindelige systemleverandør af de eksisterende IKK CV90 og BV206 køretøjer for at sikre den operative sikkerhed. Anvendelse af ikke-OEM reservedele indebærer således en risiko for personskade og tab af soldaters liv. Det er operativt afgørende, at den oprindelige leverandør af IKK CV90 og BV206, BAE Systems Hägglunds AB, fortsat står for drift og vedligehold heraf. Det bemærkes i den forbindelse, at BAE Systems Hägglunds AB har enerettigheder til produktionen af kategori 1 OEM reservedele til IKK CV90 og BV206 samt dokumentationsmaterialet til brug for drift og vedligehold af systemerne. Endvidere er BAE Systems Hägglunds AB er den eneste økonomiske aktør, der besidder den tekniske knowhow vedrørende IKK CV90 og BV206 til at udføre disse ydelser. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftale med BAE Systems Hägglunds AB. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 9,000,000,000   DKK
Fornyet vurdering af rammeaftalens værdi 3,000,000,000   DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer 16287180
Postadresse Lautrupbjerg 1-5    
By Ballerup
Postnummer 2750
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Charlotte Glavind
E-mail fmi-sd-alj05@mil.dk
Telefon 41710779
Internetadresse https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer ORG-37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Klagenævnet for Udbud
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer ORG-10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn BAE Systems Hägglunds AB
Registreringsnummer 556305-6059
Postadresse Björnavägen 2    
By Örnsköldsvik
Postnummer 89182
Landespecifik underafdeling Västernorrlands län   ( SE321 )
Land Sverige
Telefon 004666080000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   69901442-a579-4ef6-8792-8ba56b35956b   01
Formulartype Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   10:14:17Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00675835-2023
EUT-S-nummer 214/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-07Z

Send til en kollega

0.062