23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Rammeaftale på levering af sløringskoncept til forsvaret


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberen er en ordregivende enhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale på levering af sløringskoncept til forsvaret
Beskrivelse :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter "FMI") ønsker at indgå en længerevarende rammeaftale på forskelligt sløringsmateriel. Sløringsmateriellet bruges til at sløre personel og materiel, herunder særligt Static Winter Camouflage-nets, Static Woodland Camouflage-nets, Static Hot Arid Camouflage-nets, Telescopic Support Systems og Mobile Camouflage System. Der skal desuden specialudvikles sløringssystemer til div. køretøjstyper. Tidligere har dette været indkøbt på 5 forskellige rammeaftaler, men FMI ønsker nu at tildele én samlet aftale, der skal omfatte alle ydelser og dække behovet for ét samlet sløringskoncept til brug for operative indsættelser, hvor det er afgørende, at de enkelte dele i konceptet er optimeret i forhold til de andre dele i konceptet.
Identifikator for proceduren :  f639d46c-1a6e-4007-a65b-ac302de8b08c
Intern identifikator :  Sløringskoncept til forsvaret
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Sløringskonceptet skal anvendes i hele forsvaret, og der skal ske produktudvikling til de forskellige køretøjstyper i tæt samarbejde med forsvaret. Det er endnu ikke afklaret på hvilke af forsvarets lokationer dette skal ske, men det må forventes at være bredt fordelt i landet.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  FMI agter at indgå i forhandling med Saab Barracuda med henblik på at afsøge, om Saab Barracuda kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Saab Barracuda, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om indkøb af sløringskoncept til forsvaret med Saab Barracuda. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale på tildeling af opgaven til Saab Barracuda. Datoen angivet i afsnittet nedenfor om "Kontrakter" er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Saab Barracuda og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet nedenfor i afsnittet om "Resultatdetaljer" er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Rammeaftalens anslåede værdi er 200.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 450.000.000 DKKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale på levering af sløringskoncept til forsvaret
Beskrivelse :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter "FMI") ønsker at indgå en længerevarende rammeaftale på forskelligt sløringsmateriel. Sløringsmateriellet bruges til at sløre personel og materiel, herunder særligt Static Winter Camouflage-nets, Static Woodland Camouflage-nets, Static Hot Arid Camouflage-nets, Telescopic Support Systems og Mobile Camouflage System. Der skal desuden specialudvikles sløringssystemer til div. køretøjstyper. Tidligere har dette været indkøbt på 5 forskellige rammeaftaler, men FMI ønsker nu at tildele én samlet aftale, der skal omfatte alle ydelser og dække behovet for ét samlet sløringskoncept til brug for operative indsættelser, hvor det er afgørende, at de enkelte dele i konceptet er optimeret i forhold til de andre dele i konceptet.
Intern identifikator :  Sløringskoncept til forsvaret
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Sløringskonceptet skal anvendes i hele forsvaret, og der skal ske produktudvikling til de forskellige køretøjstyper i tæt samarbejde med forsvaret. Det er endnu ikke afklaret på hvilke af forsvarets lokationer dette skal ske, men det må forventes at være bredt fordelt i landet.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  8 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalen forlænges med 2x2 år, dvs. at aftalen som udgangspunkt har en varighed på 4 år, men kan forlænges med 2x2 år, så den samlet set kan få en varighed på 8 år.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  FMI agter at indgå i forhandling med Saab Barracuda med henblik på at afsøge, om Saab Barracuda kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Saab Barracuda, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om indkøb af sløringskoncept til forsvaret med Saab Barracuda. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale på tildeling af opgaven til Saab Barracuda. Datoen angivet i afsnittet nedenfor om "Kontrakter" er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Saab Barracuda og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet nedenfor i afsnittet om "Resultatdetaljer" er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Rammeaftalens anslåede værdi er 200.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 450.000.000 DKKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  450,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  200,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Efter FMI's vurdering kan rammeaftalen på grund af tekniske årsager kun overdrages Saab Barracuda AB (herefter “Saab Barracuda”), jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e. Det er FMI’s vurdering, at kun Saab Barracuda har de fornødne tekniske kompetencer, herunder den specifikke know-how, der er nødvendig for at kunne levere ét samlet sløringskoncept, der kan opfylde FMI’s behov, herunder anvendes med Forsvarets eksisterende sløringskoncepter. Sløringen af Forsvarets kapaciteter er af særdeles kritisk betydning i operative sammenhænge og består i den forbindelse af flere forskellige delelementer, som skal kunne fungere sammen, og hvor netop samspillet er af afgørende betydning for, hvor effektivt det samlede sløringskoncept er. Saab Barracuda har bl.a. som hidtidig leverandør af tilsvarende sløringskoncepter til FMI et indgående kendskab til at levere avancerede sløringskoncepter til de typer af materiel, som Forsvaret har, og det er i den forbindelse FMI’s vurdering, at der i øjeblikket ikke findes andre økonomiske aktører, der har samme kompetencer, og som inden for en acceptabel tidshorisont vil kunne levere sløringskoncepter, der opfylder de høje krav, som FMI har og som følger af de operative forhold, de omhandlede kapaciteter skal anvendes under. Det spiller i den forbindelse bl.a. ind, at sløringskonceptet som nævnt kan have fatal betydning for de kapaciteter, herunder personel, som skal anvende sløringen. FMI har fastsat varigheden af aftalen under hensyntagen til, at FMI løbende vil monitorere markedet og vurdere, om der skulle komme markedsaktører til, som kan levere sløringskoncepter, der opfylder FMI’s behov.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  450,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  200,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Saab Barracuda AS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Rammeaftale på levering af sløringskoncept til forsvaret
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  450,000,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Sløringskoncept til forsvaret
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-31+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas Bertelsen
E-mail :  fmi-sd-la12@mil.dk
Telefon :  +45 72814265
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Saab Barracuda AS
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  R.N. 556045-7391
Postadresse :  Hammarsvägen 1
By :  Gamleby
Postnummer :  59432
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Kalmar län ( SE213 )
Land :  Sverige
Kontaktpunkt :  Katya Cozijnsen
Telefon :  +46734187984
Internetadresse :  https://www.saab.com/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  63b66267-fb98-4b1b-b5cf-39f6696b5cf5 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-22Z 12:42:54Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00711868-2023
EUT-S-nummer :  226/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-23Z

Send til en kollega

0.065