23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

Rammeaftale vedr. AIA/ADK


Skatteforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Skatteforvaltningen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale vedr. AIA/ADK
Beskrivelse :  Levering, opsætning og servicering af AIA/ADK-anlæg til Skatteministeriets koncern.
Identifikator for proceduren :  52836f85-4d36-4811-9a61-097540612f02
Intern identifikator :  23-1157426
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  79711000 Alarm-overvågningstjenester
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  30,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  50,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Konkurs :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæm-pelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæ-iske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som define-ret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgive-ren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defi-neret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyg-gende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansie-ring af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
Svig :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og be-kæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgø-relse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
Insolvens :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgive-ren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende sup-plerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Gover-nment Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det på-gældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, jf. ud-budslovens § 136, nr. 2.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udø-velsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgive-rens integritet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgive-ren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller til-budsgiveren er etableret, medmindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afvik-lingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 3 og 4.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Der vil som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller den-ne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lov-givning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller til-budsgiveren er etableret, medmindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afvik-lingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 3 og 4.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Der skal som udgangspunkt ske udelukkelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. Tilsvarende gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for ovennævnte handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller til-synsråd, eller har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, jf. udbudslovens § 135 stk. 2.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale vedr. AIA/ADK
Beskrivelse :  Levering, opsætning og servicering af AIA/ADK-anlæg til Skatteministeriets koncern.
Intern identifikator :  23-1157426
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  31625300 Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  35121700 Alarmsystemer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45312200 Installation af tyverialarmsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  79711000 Alarm-overvågningstjenester
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  30,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  50,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 20.000.000 danske kroner.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og service af AIA- og ADK-anlæg til en offentlig ordregiver, eller privat virksomhed, med en geografisk spredning, der strækker sig over min. 2 regioner, henholdsvist øst og vest for Storebælt. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver skal opfylde de krav, der stilles for at blive certificeret i henhold til DS/ISO 9001:2015 og DS/ISO/IEC 27001:2022 eller tilsvarende. Det er således ikke et krav, at Leverandøren samt eventuelle underleverandører er ISO-certificeret, men alene at kravene hertil opfyldes.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Timepris ved etablering, konvertering og udkald inden for arbejdstid Timepris ved udkald uden for arbejdstid Pris pr. serviceeftersyn Pris for produkter
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Funktionsbeskrivelse Virkemåde & brugervenlighed Serviceeftersyn Tilgængelighed & responstid Dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-21+01:00 23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne :  https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET,
Ad hoc-kommunikationskanal :
Navn :  CTM fra EU-Supply/Mercell
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-03+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-03+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Skatteforvaltningen
Organisation, der behandler tilbud :  Skatteforvaltningen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Skatteforvaltningen
Registreringsnummer :  19552101
Afdeling :  Administrations- og Servicestyrelsen
Postadresse :  Brændgårdvej 10
By :  Herning
Postnummer :  7400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Christiansen
Telefon :  +45 72370297
Internetadresse :  https://adst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  19 55 21 01
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  72 22 14 14
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 3529100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  218f3380-547e-485c-b4f9-8e039aefb8b1 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-23Z 12:07:30Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00716421-2023
EUT-S-nummer :  227/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-24Z

Send til en kollega

0.048