23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejle Kommune

Offentligt udbud af leje og vask af beklædning til medarbejdere i Senior, Køkken og Tandpleje i Vejle Kommune.


Vejle Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Vejle Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Offentligt udbud af leje og vask af beklædning til medarbejdere i Senior, Køkken og Tandpleje i Vejle Kommune.
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en kontrakt til Vejle Kommune vedr. leje og vask af arbejdsbeklædning til personale inden for Senior (pleje- og køkkenpersonale) samt Tandplejen, logistik mellem vaskeriet og de angivne leveringsadresser hos Ordregiver, samt adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at bestille, kontrollere og tilpasse beklædningsbeholdningen. Omfanget er til ca. 1645 medarbejdere.
Identifikator for proceduren :  27e15a1a-3a05-4585-8261-0a2eceb75839
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Offentligt udbud
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Yderligere klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  98312000 Tekstilrensning
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Offentligt udbud af leje og vask af beklædning til medarbejdere i Senior, Køkken og Tandpleje i Vejle Kommune.
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en kontrakt til Vejle Kommune vedr. leje og vask af arbejdsbeklædning til personale inden for Senior (pleje- og køkkenpersonale) samt Tandplejen, logistik mellem vaskeriet og de angivne leveringsadresser hos Ordregiver, samt adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at bestille, kontrollere og tilpasse beklædningsbeholdningen. Omfanget er til ca. 1645 medarbejdere.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  98310000 Vask og rensning
Yderligere klassificering ( cpv ):  98311000 Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering ( cpv ):  98312000 Tekstilrensning
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Design
Beskrivelse :  Underkriteriet design består af tre delkriterier med nedenfor angivet vægtning Senior 66 % Køkken 17 % Tandpleje 17 %
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Komfort og funktionalitet
Beskrivelse : </span>Underkriteriet komfort og funktionalitet består af tre delkriterier med nedenfor angivet vægtning Senior 66 % Køkken 17 % Tandpleje 17 %
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Implementering
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Vejle Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Vejle Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  28,700,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Textilia Group A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/S 106-331254
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Titel :  Kontrakt på leje og vask af beklædning til medarbejdere i Senior, Køkken og Tandpleje i Vejle Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-31+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-23+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Vejle Kommune
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Vejle Kommune
Registreringsnummer :  29 18 99 00
Postadresse :  Skolegade 1
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +45 53360036
Internetadresse :  https://www.vejle.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Textilia Group A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  16963038
Postadresse :  Kongebakken 1
By :  Smørum
Postnummer :  2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
E-mail :  awl@textilia.dk
Telefon :  004531221718
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  5eb9d8a9-6eca-44be-b21b-719851277bd7 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-24Z 06:16:49Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00719683-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.046