23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Mid-life upgrade af Forsvarets topløftere


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Mid-life upgrade af Forsvarets topløftere
Beskrivelse :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har behov for at få gennemført en mid-life upgrade af Forsvarets 8 topløftere. Topløfterne er af model RTCH 240. Topløfterne er af version 2 og skal opgraderes til version 4. Mid-life upgraden omfatter udskiftning af kabine (instrumentbræt og aptering), samt det elektriske system og ledningsnettet. Kontrakten omfatter ombygning af 2 stk. topløftere (model RTCH 240) ved leverandøren i Texas, uddannelse af Forsvarets eget medsendte personel, således at Forsvaret selv kan foretage ombygning af de resterende 6 stk. topløftere (model RTCH 240) i Danmark, hvilket leverandøren leverer moderniserings kits til.
Identifikator for proceduren :  5ad3f4e0-96bf-482b-a6ea-e228a0bbe37e
Tidligere bekendtgørelse :  602487-2023
Intern identifikator :  2022/017640
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  42419000 Dele til løfte- og håndteringsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  50600000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
2.1.2  Udførelsessted
By :  Cibolo, Texas
Land :  Forenede Stater
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Mid-life upgrade af Forsvarets topløftere
Beskrivelse :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har behov for at få gennemført en mid-life upgrade af Forsvarets 8 topløftere. Topløfterne er af model RTCH 240. Topløfterne er af version 2 og skal opgraderes til version 4. Mid-life upgraden omfatter udskiftning af kabine (instrumentbræt og aptering), samt det elektriske system og ledningsnettet. Kontrakten omfatter ombygning af 2 stk. topløftere (model RTCH 240) ved leverandøren i Texas, uddannelse af Forsvarets eget medsendte personel, således at Forsvaret selv kan foretage ombygning af de resterende 6 stk. topløftere (model RTCH 240) i Danmark, hvilket leverandøren leverer moderniserings kits til.
Intern identifikator :  2022/017640
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  42419000 Dele til løfte- og håndteringsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  50600000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
5.1.2  Udførelsessted
By :  Cibolo, Texas
Land :  Forenede Stater
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-12-01+01:00
Slutdato :  2024-10-01+02:00
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnslovens (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  13,500,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en aftale vedr. mid-life upgrade (MLU) af Forsvarets topløftere (model RTCH 240) ved en direkte tildeling til Independent Rough Terrain Center LLC (IRTC). Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra IRTC, da aftalen på grund af tekniske årsager og beskyttelse af eksklusive rettigheder kun kan overdrages til denne leverandør. Dette skyldes at IRTC ejer enerettigheder til den datapakke, der følger topløfterne i MLU’en, der er nødvendig for at udføre ydelsen. IRTC har desuden den fornødne tekniske knowhow til at udføre MLU’en, samt uddanne Forsvarets eget personel. IRTC er de eneste, der er certificeret af US Department of Defence og der er krav om OEM dele for at opnå certificeringen. Certificeringen er nødvendig for at Forsvaret kan opnå godkendelse til at anvende topløfterne. Endelig vil IRTC kun påtage sig leverandøransvaret, hvis IRTC leverer samtlige dele (udførelse af MLU samt tilknyttede Moderniseringssæt/KIT) til anskaffelsen. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Independent Rough Terrain Center LLC
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/120
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  13,500,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  5300000786
Titel :  Mid-life upgrade af Forsvarets topløftere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-02-20+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-10-27+02:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rebecca Winther Christensen
E-mail :  fmi-sd-aiw06@mil.dk
Telefon :  51336218
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Independent Rough Terrain Center LLC
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Postadresse :  103 Guadalupe Drive
By :  Cibolo, Texas
Land :  Forenede Stater
E-mail :  sales@irtc-tx.com
Telefon :  2105996541
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  8eff0c09-e645-4c10-8491-b0ff6f10eaba -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-27Z 14:09:15Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00722704-2023
EUT-S-nummer :  229/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-28Z

Send til en kollega

0.062