23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skanderborg kommune

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028


Skanderborg kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Skanderborg kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028
Beskrivelse :  Skanderborg Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige offentlige vejbelysningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og lyskildeudskiftninger.
Identifikator for proceduren :  94b70935-aa22-48ae-b12a-ee5d5d307bda
Intern identifikator :  165742
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2024-2028
Beskrivelse :  Skanderborg Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige offentlige vejbelysningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og lyskildeudskiftninger.
Intern identifikator :  165742
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
Yderligere klassificering ( cpv ):  50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+01:00
Slutdato :  2028-03-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Specifik omsætning: Tilbudsgiver skal oplyse sin årsomsætning, det vil sige nettoomsætning indenfor forretningsområdet Vejbelysning, i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden er etableret. Hvis omsætningen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret. Nettoomsætningen inden for forretningsområdet Vejbelysning skal angives i DKK og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Nettoomsætning skal minimum udgøre 1,0 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår. Hvis det ikke er muligt for tilbudsgiveren at opgøre nettoomsætningen indenfor forretningsområdet Vejbelysning, skal tilbudsgiver i stedet for vedlægge en erklæring underskrevet af virksomhedens ledelse om, at virksomheden overstiger nettoomsætningskravet. Egenkapital: Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis egenkapitalen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret. Egenkapital skal minimum udgøre 1,0 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Nettoomsætning skal minimum udgøre 1,0 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår.Egenkapital skal minimum udgøre 1,0 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Reference liste: Tilbudsgiver skal udarbejde reference liste for tilsvarende ydelser (primært drift af vejbelysning), leveret til offentlige myndigheder, som enten er under udførelse eller afsluttet indenfor de seneste 3 år fra ansøgningsfristen. Referencelisten skal være på de driftsopgaver, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med driftsopgaven i Skanderborg Kommune. Referencelisten skal indeholde periode, kontraktstørrelse og kundens navn, kontaktperson hos kunden, samt hvilke medar-bejdere hos tilbudsgiver, der har løst opgaven.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav at tilbudsgiver og dennes medarbejdere, har relevant erfaring fra min. 3 driftsopgave for en offentlig myndighed, med drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg, herunder beredskab og erfaring med elektronisk fejlregistrering og håndtering af anlægsdatabase og GIS kort.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 11:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  2 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 11:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Skanderborg kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Skanderborg kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Skanderborg kommune
Registreringsnummer :  29189633
Postadresse :  Skanderborg Fælled 1
By :  Skanderborg
Postnummer :  8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Bodil Friis Nielsen
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.skanderborg.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0575b71a-4236-4f91-8161-21cfd3d4a4e4 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-28+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00731368-2023
EUT-S-nummer :  232/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-01Z

Send til en kollega

0.047