23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Drift, vedligehold og anskaffelse af yderligere Kørekamerasystemer


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Drift, vedligehold og anskaffelse af yderligere Kørekamerasystemer
Beskrivelse :  Forsvaret har til hensigt at indgå driftsaftale mv. til en nuværende løsning på køre kamera system (KKS) til pansrede køretøjer. Drifts og vedligeholdelsesaftale skal indeholde reservedele, opdatering af software og firmware, softwarekonfigurationsstyring og tilhørende dokumentation. KKS kan give besætningen en bedre situationsbevidsthed og mulighed for at føre køretøjet både nat og dag, og uden at de skal forlade køretøjet.
Identifikator for proceduren :  820ff315-c01b-4351-af1c-d8ba4ccbce61
Tidligere bekendtgørelse :  182886-2016
Intern identifikator :  2022/020939
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Service udføres på Forsvarets Kaserner placeret rundt om i Danmark.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet i punkt BT 660 og BT 709 i bekendtgørelsen er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Datoen angivet i BT 1451 er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Leonardo Ldt UK og ikke datoen for aftalens indgåelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Drift, vedligehold og anskaffelse af yderligere Kørekamerasystemer
Beskrivelse :  Forsvaret har til hensigt at indgå driftsaftale mv. til en nuværende løsning på køre kamera system (KKS) til pansrede køretøjer. Drifts og vedligeholdelsesaftale skal indeholde reservedele, opdatering af software og firmware, softwarekonfigurationsstyring og tilhørende dokumentation. KKS kan give besætningen en bedre situationsbevidsthed og mulighed for at føre køretøjet både nat og dag, og uden at de skal forlade køretøjet.
Intern identifikator :  2022/020939
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Service udføres på Forsvarets Kaserner placeret rundt om i Danmark.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  15 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalens ordinære løbetid er 7 år. Aftalen kan forlænges med 2 gange 4 år.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  313542-2023
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet i punkt BT 660 og BT 709 i bekendtgørelsen er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Datoen angivet i BT 1451 er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Leonardo Ldt UK og ikke datoen for aftalens indgåelse.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  300,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  300,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse :  FMI har behov for at direkte tildele en 15-årig rammeaftale på drift, vedligeholdelse og anskaffelse til yderligere platforme (af platformstyper, hvor systemet allerede er intergreret) af kørekamerasystemer til Leonardo UK Ltd. til en værdi af 300 mio. DKK. Det er FMI’s vurdering, at en længerevarende rammeaftale kan indgås – uden udbud – på baggrund af en eneleverandørsituation, jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivet art. 28, stk. 1, litra e, og 29, stk. 2. Rammeaftalen tildeles direkte som følge af en eneleverandørsituation særlig henset til, at Leonarod UK Ltd. i en markedsundersøgelse er blevet vurderet til at være eneste leverandør med de nødvendige eksklusive rettigheder og knowhow til at drifte og vedligeholde forsvarets kørekamerasystemer. Dette har Leonardo selv bekræftet i en eneleverandørerklæring. Derudover er Leonardo UK Ltd. eneste leverandør, der kan levere supplerende kørekamerasystemer til eksisterende platforme i Forsvaret, for således at sikre ensartet anvendelse og uddannelse i de forskellige køretøjstyper. Derudover er levetiden på de nuværende kørekamerasystemer vurderet til at være 15 år, hvorfor der også er behov for drift og vedligehold heraf i denne periode. FMI vurderer derfor, at anskaffelsen kan gennemføres i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivet art. 28, stk. 1, litra e, og 29, stk. 2.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  300,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  300,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  LEONARDO UK LTD
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2022/020939
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  300,000,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2022/020939
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-08-29+02:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Have
E-mail :  00520348@mil.dk
Telefon :  24871157
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  LEONARDO UK LTD
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  02426132
Afdeling :  Christopher Martin Road, SS14 3EL, Basildon, UK
Postadresse :  Christopher Martin Road
By :  Basildon
Postnummer :  SS14 3EL
Land :  Det Forenede Kongerige
Kontaktpunkt :  Jenny Goodwin
Telefon :  +44 (0) 7514626558
Internetadresse :  http://uk.leonardo.com
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9f7db611-f1c3-44d4-b148-f6f5575987ae -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-01Z 10:46:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00734344-2023
EUT-S-nummer :  233/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-04Z

Send til en kollega

0.078