23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

SCADA System


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  SCADA System
Beskrivelse :  DTU ønsker at købe et SCADA System. SCADA står for “Supervisory Control and Data Acquisition”. Det refererer til et system, der kan overvåge og styre industrielle processer, indsamle realtidsdata fra fjerntliggende steder og give centraliseret kontrol og styring.
Identifikator for proceduren :  f64531e9-20d1-4588-82f2-07a06c1bd7c4
Intern identifikator :  7658
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udvælgelse af ansøgere: Hvis DTU modtager mere end 5 ansøgninger om deltagelse, vil DTU udvælge 5 Ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen af Ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af Ansøgernes a) referencer og b) CV’er, som Ansøgerne har oplyst i forbindelse med opfyldelse af minimumskravene til egnethed for teknisk og faglig formåen. De Ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer og CV’er set i forhold til den konkrete udbudte aftale, vil blive udvalgt. Ved vurderingen af referencernes relevans vil DTU bl.a. lægge vægt på: Kompleksiteten i tidligere leverede systemer, herunder implementering af park controlleres, power converter, temperaturovervågninger og analoge målinger. Jo mere kompleks, jo bedre. Ved vurderingen af CV’ernes relevans vil DTU bl.a. lægge vægt på følgende parametre: Medarbejderes erfaring inden for support til SCADA-systemet, herunder hardware. Jo mere relevant erfaring, jo bedre. Forhandling: Efter modtagelse af Tilbudsgivers indledende tilbud (Tilbud 1), vil DTU vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afholde individuelle forhandlingsmøder med hver af tilbudsgiverne. DTU forbeholder sig ret til at tildele Aftalen på baggrund af det indledende tilbud (Tilbud 1), således at der ikke gennemføres forhandlinger. Efter DTU’s gennemgang af de indkomne tilbud, giver DTU hurtigst muligt besked om, hvorvidt forhandlingsmøderne gennemføres og i givet fald hvornår. DTU forventer, at der afholdes et forhandlingsmøde med hver af de prækvalificerede Tilbudsgivere. Efter hvert forhandlingsmøde opfordres Tilbudsgiver til at aflevere et revideret tilbud (Tilbud 2, osv.). Tilbudsgiver bør i det revideret tilbud markere eller på anden måde angive, hvor dette adskiller sig fra det indledende tilbud. DTU kan gentage fremgangsmåden med at afholde et forhandlingsmøde og herefter opfordre Tilbudsgiver til at afgive reviderede tilbud, indtil DTU har tildelt Aftalen. Både det indledende tilbud og reviderede tilbud kan/vil således blive betragtet som Tilbudsgivers ”endelige tilbud”. Eftersom DTU til enhver tid kan tildele Aftalen (på baggrund af indledende tilbud eller revideret tilbud), til den Tilbudsgiver der i henhold til evalueringskriteriet har afgivet det bedste tilbud, opfordres Tilbudsgiver til altid at indgive komplette tilbud uden forbehold. Forhandlingsmøderne vil blive afholdt på DTU Risø. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan forhandlingsmøderne også afholdes andet steds eller online efter aftale med DTU. På et forhandlingsmøde vil DTU gennemgå Tilbudsgivers tilbud, herunder afklare eventuelle misforståelser eller uhensigtsmæssigheder. Samtidig vil DTU påpege, hvad der efter DTU’s vurdering udgør tilbuddets relative stærke og svage elementer. På forhandlingsmødet kan Tilbudsgiver også præsentere sin HMI-løsning. Efterfølgende kan Tilbudsgiver give en tilbagemelding på udbudsmaterialet. I forbindelse hermed kan Tilbudsgivers forbedringsforslag til udbudsmaterialet angivet i bilag D – Forbedringsforslag gennemgås.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  42961200 Scada eller tilsvarende system
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering ( cpv ):  31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
Yderligere klassificering ( cpv ):  31211310 Strømafbrydere
Yderligere klassificering ( cpv ):  31220000 Komponenter til elektriske kredsløb
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221000 Elektriske relæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221100 Effektrelæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221700 Overbelastningsrelæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  42960000 Overvågnings- og styresystem, tryk- og grafikudstyr, kontorautomatiseringudstyr og informationsbehandlingsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Frederiksborgvej 399
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply. Bemærk venligst følgende: En Ansøger/Tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og skal være underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger - er Ordregiver berettiget til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. DTU forbeholder sig at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at DTU vil indlede forhandlinger. Hvis DTU gør brug af muligheden for at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud, rykkes tidsplanen frem, idet den tid, som er afsat til forhandlingsmøder og indhentning af revideret/endeligt tilbud, i så fald udnyttes til evaluering, indhentning af dokumentation og underretning om tildelingsbeslutning. Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal DTU udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. DTU vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Der gøres opmærksom på, at DTU er forpligtet til at afvise tilbudsgivere, der er omfattet af EU’s forordning mod Rusland, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014. Ansøgning og Tilbud skal afgives på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning eller tilbud vedrørende tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende kan dog være på engelsk, hvis det ikke foreligger på dansk. Såfremt Ansøger/Tilbudsgiver er i tvivl om, hvorvidt materiale, der ikke er på dansk, kan vedlægges ansøgning, opfordres Ansøger/Tilbudsgiver til at stille et spørgsmål herom.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Bestikkelse Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  SCADA System
Beskrivelse :  DTU ønsker at købe et SCADA System. SCADA står for “Supervisory Control and Data Acquisition”. Det refererer til et system, der kan overvåge og styre industrielle processer, indsamle realtidsdata fra fjerntliggende steder og give centraliseret kontrol og styring.
Intern identifikator :  7658
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  42961200 Scada eller tilsvarende system
Yderligere klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering ( cpv ):  31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
Yderligere klassificering ( cpv ):  31211310 Strømafbrydere
Yderligere klassificering ( cpv ):  31220000 Komponenter til elektriske kredsløb
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221000 Elektriske relæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221100 Effektrelæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31221700 Overbelastningsrelæer
Yderligere klassificering ( cpv ):  42960000 Overvågnings- og styresystem, tryk- og grafikudstyr, kontorautomatiseringudstyr og informationsbehandlingsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  42961000 Overvågnings- og styresystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Systembeskyttelse med lave kortslutningsniveauer (island operation mode). IO-punkt fuldt implementeret i SCADA - 50 stk. Supplerende DI - 20 stk. Supplerende DO - 20 stk. Supplerende AI - 20 stk. Supplerende AO - 20 stk. On-site projektteknikker - 40 timer. On-site programmør - 40 timer Projektleder - 40 timer Serviceteknikker on-call - 10 timer Serviceteknikker on-site - 150 timer
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Frederiksborgvej 399
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalen kan ikke forlænges, men aftalen anses først for afsluttet, når der er sket aflevering i henhold til udbudsgrundlaget og kontrakten.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply. Bemærk venligst følgende: En Ansøger/Tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og skal være underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger - er Ordregiver berettiget til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. DTU forbeholder sig at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at DTU vil indlede forhandlinger. Hvis DTU gør brug af muligheden for at træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud, rykkes tidsplanen frem, idet den tid, som er afsat til forhandlingsmøder og indhentning af revideret/endeligt tilbud, i så fald udnyttes til evaluering, indhentning af dokumentation og underretning om tildelingsbeslutning. Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal DTU udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. DTU vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Der gøres opmærksom på, at DTU er forpligtet til at afvise tilbudsgivere, der er omfattet af EU’s forordning mod Rusland, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014. Ansøgning og Tilbud skal afgives på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning eller tilbud vedrørende tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende kan dog være på engelsk, hvis det ikke foreligger på dansk. Såfremt Ansøger/Tilbudsgiver er i tvivl om, hvorvidt materiale, der ikke er på dansk, kan vedlægges ansøgning, opfordres Ansøger/Tilbudsgiver til at stille et spørgsmål herom.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Nettoomsætning
Beskrivelse :  Ansøger/Tilbudsgiver skal for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår som minimum i gennemsnit have haft en nettoomsætning på DKK 2.000.000. Ansøger/Tilbudsgiver skal i ESPD’et give oplysninger om Ansøgers/Tilbudsgivers nettoomsætning i de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår. Bemærk: Er Ansøger/Tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer Ansøger/Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egen kapital
Beskrivelse :  Ansøger/Tilbudsgiver skal for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår som minimum i gennemsnit have haft en egenkapital på DKK 1.000.000. Ansøger/Tilbudsgiver skal i ESPD’et give oplysninger om Ansøgers/Tilbudsgivers egenkapital i de senest 3 afsluttede og godkendte regnskabsår. Bemærk: Er Ansøger/Tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer Ansøger/Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Ansøger/Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer for sammenlignelige aftaler. Med sammenlignelige aftaler menes aftaler med en værdi på mindst DKK 1.000.000 vedrørende levering af et SCADA-system eller en sammenlignelig ydelse. Aftalen, som referencen henviser til, må ikke være mere end 3 år gammel. Datoen regnes fra tidspunktet for levering af systemet. Ansøger/Tilbudsgiver bedes angive følgende oplysninger for hver reference: Navn på kontraktpart Udførelsestidspunkt, herunder hvornår opgaven er afsluttet Kort beskrivelse af leveringen og sammenlignelighed dette indkøb Kontraktens værdi Ansøger/Tilbudsgiver skal i ESPD’et give oplysninger om de betydeligste tilsvarende eller lignende leveringer, Ansøger/Tilbudsgiver har leveret i løbet af de sidste 3 år. Bemærk: Er Ansøger/Tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer Ansøger/tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse :  Ansøger/Tilbudsgiver skal som minimum besidde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer i relation til leveringen af et SCADA-system med tilsvarende kompleksitet, som anført i udbudsmaterialet. Ansøger/Tilbudsgiver skal have et team bestående af mindst 3 medarbejdere, der varetager SCADA-support. Ansøger/Tilbudsgiver skal i ESPD’et give oplysninger om de 3 medarbejdere, der varetager SCADA-support. Bemærk: Er Ansøger/Tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer Ansøger/tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Med underkriteriet "Pris" vil DTU evaluerer Tilbudsgivers priser angivet i Bilag 6 - Priser, herunder erunder “Aftalesum” i alt i afsnit 2.1 og “Optioner” i afsnit 2.2. Den evalueringstekniske pris findes ved at lægge “Aftalesum” og prisen for “Optioner” sammen. DTU anvender en lineær pointmodel til at evaluere tilbuddenes priser. Den lineære pointmodel indebærer, at de tilbudte priser omregnes til point. De tilbudte priser tildeles point på en skala fra 0-10 efter nedenstående formel. Således tildeles Laveste pris maksimumpoint 10, mens priser, der er 100% eller mere, dyrere/højere end den laveste pris, tildeles 0 point. Øvrige priser herimellem tildeles point i henhold til formlen ved lineær interpolation. Såfremt mere end et af tilbuddene tildeles 0 point ved denne model, reguleres punktet for 0 point i opadgående retning med 5%-point indtil kun en tilbudsgiver tildeles 0-point. Punktet for 0 point vil dog uanset ovenstående ikke reguleres til højere end 200 %. Såfremt samtlige konditionsmæssige tilbud tildeles 9 point eller mere, ændres punktet for 0 point med 5%-point i nedadgående retning indtil minimum én tilbudsgiver tildeles mindre end 9 point. Punktet for 0 point vil dog uanset ovenstående ikke reguleres til lavere end 50 %.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse :  Ved evalueringen af underkriteriet "Kvalitet og Funktionalitet" vil DTU vurdere, hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder de specificerede evalueringskrav til underkriteriet Kvalitet og funktionalitet ud fra Tilbudsgivers angivelser i Bilag 5 - Løsningsbeskrivelse. På baggrund af vurderingen af opfyldelsen tildeles point fra 0-10.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  ENG
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-02+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-01-24+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-11+01:00 23:59:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandøren modtager betaling, når levering har fundet sted. Leverandøren kan modtage en betaling før levering (forudbetaling). Betalingen kan udgøre op til 40% af værdien af leverancen efter underskrivelse af aftalen. Det resterende beløb betales efter levering. Leverandøren skal udstede en bankgaranti som betingelse for at kunne modtage forudbetaling. Garantien skal sendes elektronisk gennem Danske Bank, uden at DTU pådrager sig ansvar eller omkostninger. En fysisk bankgaranti kan kun fremsendes efter forudgående accept fra DTU. Værdien af bankgarantien skal svare til det forudbetalte beløb. Bankgarantien skal udstedes som en ubetinget, uigenkaldelig, uopsigelig on demand-garanti, der skal være gyldig, indtil levering har fundet sted. Betalingsfristen er 30 Dage fra Leverandørens fremsendelse af en korrekt elektronisk faktura til betaling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Katrine Freiesleben Petersen
E-mail :  kafre@dtu.dk
Telefon :  +45 45252525
Internetadresse :  https://www.dtu.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  67783b6a-b1b0-4f72-86d4-6617fb831405 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-05Z 08:56:06Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00740776-2023
EUT-S-nummer :  235/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-06Z

Send til en kollega

0.078