23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Esbjerg Kommune

Indkøb af system til håndtering af infrastruktur for geografisk information


Esbjerg Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Esbjerg Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af system til håndtering af infrastruktur for geografisk information
Beskrivelse :  Esbjerg Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig aftale med Geoinfo A/S om levering af en nærmere specificeret del af ESRI’s produktportefølje til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Aftalen betyder, at Esbjerg Kommune frit kan anvende hovedparten af ESRI's produktportefølje i ubegrænset omfang uden yderligere anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger. Kommunen har foretaget en markedsafdækning som viste, at GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov.&nbsp; Det vurderes således, at der udelukkende er en aktør (Geoinfo A/S), som kan levere det pågældende produkt (ESRI), og at der derfor ikke vil være mulighed for en konkurrence grundet tekniske årsager, hvilket berettiger til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Der vil være en 10 dages standstill periode fra fremsendelse af nærværende bekendtgørelse til kommunen indgår den forventede den kontrakt. <br>
Identifikator for proceduren :  9fe62488-d744-4f7a-bf35-3a67751b2084
Intern identifikator :  170430
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Der afholdes en ti dages standstill periode fra d.d. Dvs. perioden udløber med udgangen af d. 18. december 2023.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af system til håndtering af infrastruktur for geografisk information
Beskrivelse :  Esbjerg Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig aftale med Geoinfo A/S om levering af en nærmere specificeret del af ESRI’s produktportefølje til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Aftalen betyder, at Esbjerg Kommune frit kan anvende hovedparten af ESRI's produktportefølje i ubegrænset omfang uden yderligere anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger. Kommunen har foretaget en markedsafdækning som viste, at GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov.&nbsp; Det vurderes således, at der udelukkende er en aktør (Geoinfo A/S), som kan levere det pågældende produkt (ESRI), og at der derfor ikke vil være mulighed for en konkurrence grundet tekniske årsager, hvilket berettiger til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Der vil være en 10 dages standstill periode fra fremsendelse af nærværende bekendtgørelse til kommunen indgår den forventede den kontrakt. <br>
Intern identifikator :  170430
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Esbjerg Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig aftale med Geoinfo A/S om levering af en nærmere specificeret del af ESRI’s produktportefølje til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Aftalen betyder, at Esbjerg Kommune frit kan anvende hovedparten af ESRI's produktportefølje i ubegrænset omfang uden yderligere anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger. Esbjerg Kommune har behov for et GIS-system, som har komponenter til datalagring, dataeditering, dataanalyse, dataindsamling, visualisering, publisering, dokumentation, informationssøgning, indberetning. Der skal kunne arbejdes fra interne og eksterne placeringer, gerne på de samme data uanset om datastrømmen skabes, vedligeholdes eller vises. Der skal være mulighed for at integrere med andre systemer til gavn for opgaveløsningen. Derudover er der behov for et system, som kan understøtte de daglige arbejdsopgaver i form af sagsbehandling, digitalisering, analyser, planlægning og mange flere formål i hele organisationen, og med fuld frihedsgrad for den enkelte bruger til at lave opsætninger og tilretning og visualisering af data. Grundlæggende er behovet at være ajour med den nyeste aktuelle information om de steder og opgaver, som vi arbejder med. Konkrete opgaver kan være i forbindelse med vejadministration, projektering og planlægning af den grønne drift (f.eks. med udstykninger, byggemodninger, skovrejsningsplanlægning, udlejning af landbrugsarealer, registrering af driftselementer, udtræk af mængder til budgettering ifm. driften og til udbud af driftsentrepriser, styring og indberetning i realtid ifm. driftsopgaver, samt alle aspekter af den daglige arealdrift). Det kan også være i form af udarbejdelse af kort og materiale til information af offentligheden. ArcGIS Enterprise løsningen muliggør, at data kan publiceres til Portalen og arbejdes med hurtigere end ved direkte databaseopkobling – der opnås simpelthen en væsentlig bedre performance. Der er tale om en integreret løsning, der gør dataindsamling og analyse brugervenligt samtidig med at man ikke skal tilkøbe sig flere produkter hos forskellige leverandører for at imødekomme disse krav. Systemet giver fleksibilitet ved at tillade brugere at indsamle data i marken i realtid, mens de på kontoret følger med på computeren. Enterprise-løsningen muliggør desuden både en registrering af, hvem der opretter og editerer data også fra marken samt giver bedre mulighed for at styre, hvilke editeringsoperationer de enkelte brugere skal have adgang til. Denne sammenkobling af kraftfulde værktøjer letter effektiv beslutningstagning og forbedrer arbejdsgangene, hvilket resulterer i en mere omkostningseffektiv og intelligent tilgang til geografisk informationsbehandling. Kommunen har foretaget en markedsafdækning som viste, at GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov. Esri platformen er et totalt system, der kan håndtere de ovennævnte elementer overbevisende uden interne snitfladeproblemer. Det vil være forbundet med meget store omkostninger at skulle skifte GIS-system, dels i forhold til uddannelse af brugere og dels i forhold til udvikling af tilsvarende produkter fra andre/nye leverandører. Det vurderes således, at der udelukkende er en aktør (Geoinfo A/S), som kan levere det pågældende produkt (Esri), og at der derfor ikke vil være mulighed for en konkurrence grundet tekniske årsager, hvilket berettiger til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Der vil være en 10 dages standstill periode fra fremsendelse af nærværende bekendtgørelse til kommunen indgår den forventede den kontrakt. <br>
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  1,699,995 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakter med en anslået værdi under udbudstærsklerne
Anden begrundelse :  Esbjerg Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig aftale med Geoinfo A/S om levering af en nærmere specificeret del af ESRI’s produktportefølje til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Aftalen betyder, at Esbjerg Kommune frit kan anvende hovedparten af ESRI's produktportefølje i ubegrænset omfang uden yderligere anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger. Esbjerg Kommune har behov for et GIS-system, som har komponenter til datalagring, dataeditering, dataanalyse, dataindsamling, visualisering, publisering, dokumentation, informationssøgning, indberetning. Der skal kunne arbejdes fra interne og eksterne placeringer, gerne på de samme data uanset om datastrømmen skabes, vedligeholdes eller vises. Der skal være mulighed for at integrere med andre systemer til gavn for opgaveløsningen. Derudover er der behov for et system, som kan understøtte de daglige arbejdsopgaver i form af sagsbehandling, digitalisering, analyser, planlægning og mange flere formål i hele organisationen, og med fuld frihedsgrad for den enkelte bruger til at lave opsætninger og tilretning og visualisering af data. Grundlæggende er behovet at være ajour med den nyeste aktuelle information om de steder og opgaver, som vi arbejder med. Konkrete opgaver kan være i forbindelse med vejadministration, projektering og planlægning af den grønne drift (f.eks. med udstykninger, byggemodninger, skovrejsningsplanlægning, udlejning af landbrugsarealer, registrering af driftselementer, udtræk af mængder til budgettering ifm. driften og til udbud af driftsentrepriser, styring og indberetning i realtid ifm. driftsopgaver, samt alle aspekter af den daglige arealdrift). Det kan også være i form af udarbejdelse af kort og materiale til information af offentligheden. ArcGIS Enterprise løsningen muliggør, at data kan publiceres til Portalen og arbejdes med hurtigere end ved direkte databaseopkobling – der opnås simpelthen en væsentlig bedre performance. Der er tale om en integreret løsning, der gør dataindsamling og analyse brugervenligt samtidig med at man ikke skal tilkøbe sig flere produkter hos forskellige leverandører for at imødekomme disse krav. Systemet giver fleksibilitet ved at tillade brugere at indsamle data i marken i realtid, mens de på kontoret følger med på computeren. Enterprise-løsningen muliggør desuden både en registrering af, hvem der opretter og editerer data også fra marken samt giver bedre mulighed for at styre, hvilke editeringsoperationer de enkelte brugere skal have adgang til. Denne sammenkobling af kraftfulde værktøjer letter effektiv beslutningstagning og forbedrer arbejdsgangene, hvilket resulterer i en mere omkostningseffektiv og intelligent tilgang til geografisk informationsbehandling. Kommunen har foretaget en markedsafdækning som viste, at GIS-system på ESRI-platformen er det eneste system, der på nuværende tidspunkt kan opfylde Esbjerg Kommunes strategiske mål og forretningsmæssige behov. ESRI platformen er et totalt system, der kan håndtere de ovennævnte elementer overbevisende uden interne snitfladeproblemer. Det vil være forbundet med meget store omkostninger at skulle skifte GIS-system, dels i forhold til uddannelse af brugere og dels i forhold til udvikling af tilsvarende produkter fra andre/nye leverandører. Det vurderes således, at der udelukkende er en aktør (Geoinfo A/S), som kan levere det pågældende produkt (ESRI), og at der derfor ikke vil være mulighed for en konkurrence grundet tekniske årsager, hvilket berettiger til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Geoinfo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  CON-0001
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Esbjerg Kommune
Registreringsnummer :  29189803
Postadresse :  Torvegade 74
By :  Esbjerg
Postnummer :  6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ditte Munk Vækild
E-mail :  dij1@esbjerg.dk
Telefon :  +45 76161616
Internetadresse :  https://www.esbjerg.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Geoinfo A/S
Registreringsnummer :  15524286
Postadresse :  Stationsparken 37, 3.
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Land :  Danmark
E-mail :  geoinfo@geoinfo.dk
Telefon :  +45 39965900
Internetadresse :  https://www.geoinfo.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  443f6107-d8a6-4e2e-8f13-3284918dea5e -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00746062-2023
EUT-S-nummer :  237/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-08Z

Send til en kollega

0.063