23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

DSB

Indkøb af 7 brugte passagervogne (B-vogne til DD-flåden)


DSB

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  DSB
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af 7 brugte passagervogne (B-vogne til DD-flåden)
Beskrivelse :  DSB har indgået kontrakt om indkøb af 7 brugte passagervogne til dobbeltdækker-flåden uden forudgående udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. DSB vurderer, at både betingelserne for at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. litra c) ii) og art. 50, litra h) er opfyldt. De 7 passagervogne (som er tilsvarende DSB's B-vogne ift. den tekniske specifikation, jf. nærmere herom i pkt. II.2.4) og pkt. IV.1.1) agtes indgået med Deutsche Leasing AG og forventes leveret ultimo 2023.
Identifikator for proceduren :  80792541-5c96-46c7-b77e-bc60217ed022
Intern identifikator :  Helene Fertin
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34622200 Passagervogne til jernbaner
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af 7 brugte passagervogne (B-vogne til DD-flåden)
Beskrivelse :  DSB har indgået kontrakt om indkøb af 7 brugte passagervogne til dobbeltdækker-flåden uden forudgående udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. DSB vurderer, at både betingelserne for at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50. litra c) ii) og art. 50, litra h) er opfyldt. De 7 passagervogne (som er tilsvarende DSB's B-vogne ift. den tekniske specifikation, jf. nærmere herom i pkt. II.2.4) og pkt. IV.1.1) agtes indgået med Deutsche Leasing AG og forventes leveret ultimo 2023.
Intern identifikator :  Helene Fertin
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34622200 Passagervogne til jernbaner
Mængde :  7
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-12-07+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over, at DSB har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor DSB har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at DSB har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DSB om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  DSB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  DSB
Organisation, der udfører betalingen :  DSB
Organisation, der undertegner kontrakten :  DSB
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  0 EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Lejlighedskøb ved at benytte sig af et særlig fordelagtigt tilbud, der kun gælder i ganske kort tid, og når den pris, der skal betales, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet
Anden begrundelse :  DSB har behov for flere passagervogne, som er tilsvarende DSB's B-vogne i DD-flåden ift. den tekniske specifikation. DSB's B-vogne er fra byggeserien "DoSto 2003", som blev bygget mellem 2002 og 2009. DSB's B-vogne adskiller sig bl.a. fra tidligere serier, som ikke har klimaanlæg og lavere hastighed (ikke 160 km/t som DSB's vogne). DSB's vogne har derudover også lav indstigning, som findes i et meget begrænset antal (de fleste vogne har høj indstigning, dvs. hvor dørene er over bogierne). Det er ikke muligt for DSB at indkøbe andre brugte vogne, som ikke er tilsvarende DSB's, idet dette som minimum vil kræve større ombygninger, der vil resultere i både øgede omkostninger og højere kompleksitet i DSB's drift. Derudover vil selve ombygningen (hvis mulig) være meget dyr, tidskrævende og risikofyldt (også i forhold til godkendelse). Ombygning til lav indstigning er ikke teknisk mulig; ombygning til klimaanlæg vil kræve en grundlæggende ændring af hele vognkassen og ombygning til 160 km/t vil som minimum kræve ombygning af bogier og bremseanlæg, hvis det overhovedet er teknisk muligt. Det er heller ikke en mulighed at indkøbe nye vogne. Nye vogne vil skulle overholde nye normer (blandt andet TSI-krav) og bliver dermed teknisk forskellig ift. DSB's vogne, hvilket vil resultere i øgede omkostninger og højere kompleksitet i DSB's drift. Nye vogne vil også være mere end dobbelt så dyre at anskaffe som tilsvarende brugte vogne. Dertil kommer, at nye vogne tidligst vil kunne indgå i driften om 3-5 år grundet processen med udbud, udvikling, produktion, godkendelse og idriftsættelse. Der er ganske få B-vogne, som er tilsvarende DSB's, og Deutsche Leasing AG er den eneste ejer af tilsvarende B-vogne (og dermed eneste leverandør på markedet), som er villig til at sælge tilsvarende B-vogne. Der er således manglende konkurrence af tekniske årsager, og der findes ikke noget rimeligt alternativ eller erstatning herfor. Derudover finder DSB, at købet af de 7 DD-vogne også er et indkøb, der opfylder betingelserne for lejlighedskøb i og med, at tilbuddet alene er tilgængeligt i en meget begrænset periode, og prisen findes at være under markedsprisen. Eftersom der ikke er andre brugte B-vogne til salg, har DSB foretaget vurderingen af, om købsprisen er under markedsprisen på baggrund af en værdisætning af DSB's egne B-vogne. Sammenlignes der med købsprisen på nye vogne er købsprisen på de brugte vogne markant lavere end markedsprisen.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Deutsche Leasing AG
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Sales and Purchase Agreement
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Titel :  Kontrakten omhandler indkøb af 7 brugte passagervogne til dobbeltdækkerflåden fra byggeserien "DoSto 2003" for at imødekomme DSB's behov for materiel i form af ekstra sidepladser.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-10+02:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-07+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  DSB
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  DSB
Registreringsnummer :  25 05 00 53
Postadresse :  Telegade 2
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Helene Fertin
E-mail :  hegf@dsb.dk
Telefon :  +45 24680815
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Deutsche Leasing AG
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  HRB 6595
Postadresse :  Frölingstrasse 15-31
By :  Bad Homburg v. d. Höhe
Postnummer :  61352
Land :  Tyskland
Telefon :  +49 6172 88-1502
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  52ceb802-f3b8-40f7-b767-ca0db8b71b25 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 12:24:52Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749127-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.047