23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

T-17 Instrumentopdatering


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  T-17 Instrumentopdatering
Beskrivelse :  Aftalen omhandler udskiftning af nuværende instrumenter i Forsvarets T-17 fly med en ny instrumentpakke inkl. nyt ledningsnet. Den ny instrumentpakke skal indeholde alle funktionerne fra de eksisterende instrumenter bortset fra IFF, KN64 DME og UHF-radio. IFF, KN64 DME og UHF-radioen bibeholdes og indbygges i det nye instrumentpanel.
Identifikator for proceduren :  97d8eaf6-8bac-45b8-bb03-7d14f014141e
Tidligere bekendtgørelse :  590414-2023
Intern identifikator :  2021/102349
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  34730000 Dele til luftfartøjer, rumfartøjer og helikoptere
Yderligere klassificering ( cpv ):  34740000 Udstyr til luft- og rumfartøjer, træningsfly, simulatorer og dele dertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  35642000 Elektroniske og elektriske reservedele til militært luft- og rumfartsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet "Kontraktværdi" er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud, og er således ikke udtryk for aftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  T-17 Instrumentopdatering
Beskrivelse :  Aftalen omhandler udskiftning af nuværende instrumenter i Forsvarets T-17 fly med en ny instrumentpakke inkl. nyt ledningsnet. Den ny instrumentpakke skal indeholde alle funktionerne fra de eksisterende instrumenter bortset fra IFF, KN64 DME og UHF-radio. IFF, KN64 DME og UHF-radioen bibeholdes og indbygges i det nye instrumentpanel.
Intern identifikator :  2021/102349
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  34730000 Dele til luftfartøjer, rumfartøjer og helikoptere
Yderligere klassificering ( cpv ):  34740000 Udstyr til luft- og rumfartøjer, træningsfly, simulatorer og dele dertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  35642000 Elektroniske og elektriske reservedele til militært luft- og rumfartsudstyr
Mængde :  26
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Værdien angivet "Kontraktværdi" er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud, og er således ikke udtryk for aftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  28,091,112 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Scandinavian Avionics A/S Scandinavian Avionics A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  T-17 Instrumentopdatering
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  45,000,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-C0058 2021/102349
Titel :  T-17 Instrumentopdatering
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-22+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-19+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Scandinavian Avionics A/S
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  28,091,112 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Scandinavian Avionics A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  ORG-27661440
Postadresse :  Stratusvej 9
By :  Billund
Postnummer :  7190
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mads Christian Sølund Dam
E-mail :  msd@scanav.com
Telefon :  +4553600696
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Erik Holstein
E-mail :  00462004@mil.dk
Telefon :  +45 72814223
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e2faefbc-0aaa-44e2-9f5c-86f53673892a -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-05Z 09:40:41Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00010858-2024
EUT-S-nummer :  5/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-08Z

Send til en kollega

0.063