23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende: - MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen - MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven - MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen - Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer. Endvidere skal der anskaffes reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til: - Motorstyring - Kølere - Filtre - Koblinger - Software.
Identifikator for proceduren :  251e8bdc-da0e-4bf4-83c6-0fd98e5f9977
Intern identifikator :  2021/106208
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  35500000 Krigsskibe og dele til krigsskibe
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Ydelserne udføres primært på Flådestation Korsør og Frederikshavn.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 675.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 1.800.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår deltagelse i internationale operationer, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid, usikkerhed om udviklingen på råvarepriser på verdensmarkedet samt fremtidige forsvarsplaner, der kan medføre et større træk på rammeaftalen. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer) -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU
Beskrivelse :  FMI ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende: - MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen - MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven - MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen - Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer. Endvidere skal der anskaffes reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til: - Motorstyring - Kølere - Filtre - Koblinger - Software.
Intern identifikator :  2021/106208
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  35500000 Krigsskibe og dele til krigsskibe
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Ydelserne udføres primært på Flådestation Korsør og Frederikshavn.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  15 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalens ordinære løbetid er 4 år. Aftalen kan forlænges med 3 + 2 + 2 + 2 + 2 år.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Rammeaftalens anslåede værdi er 675.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 1.800.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår deltagelse i internationale operationer, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid, usikkerhed om udviklingen på råvarepriser på verdensmarkedet samt fremtidige forsvarsplaner, der kan medføre et større træk på rammeaftalen. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  1,800,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  675,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  FMI har behov for at direkte tildele en 15-årig rammeaftale på reservedele og service af MTU motorer, som sidder i 14 af Søværnets skibe til Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S. Det er FMI’s vurdering at denne rammeaftale kan tildeles direkte uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på baggrund af udbudslovens 80, stk. 3, vedrørende tekniske årsager/enerettigheder. Bestemmelsen vurderes at finde anvendelse, idet FMI af sikkerhedsmæssige årsager er nødsaget til at stille krav om originale reservedele og service af licenserede leverandører af hensyn til sikkerhed om bord på skibene og garanti for interoperabilitet med de resterende systemer om bord på skibene. Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S er den eneste, som kan levere service og originale reservedele til MTU-motorer i Danmark. Da levetiden som minimum er 15 år for flere af motortyperne, og idet der henvises til ovenstående omkring tekniske årsager/enerettigheder, vurderer FMI endvidere, at betingelserne i udbudslovens §95, stk. 2, om længerevarende rammeaftaler er opfyldt. Det bemærkes, at FMI vil indgå en 4 årig rammeaftale med et antal forlængelsesoptioner (således at rammeaftalen i alt kan få en varighed på 15 år, hvis optionerne udnyttes), og at FMI vil genoverveje om betingelserne for, om der foreligger en eneleverandørsituation forud for udnyttelse af hver option med henblik på at vurdere, om anskaffelsen skal konkurrenceudsættes.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  1,800,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  675,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2021/106208
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  675,000,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2021/106208
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-05+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Hanne Thode
E-mail :  00305583@mil.dk
Telefon :  +45 728 14282
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  26648475
Postadresse :  Sydvestvej 142
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  post.dk@bospower.com
Telefon :  +4543293100
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9a50d31a-82b1-412b-b165-5b03f715b763 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 13:25:47Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00016462-2024
EUT-S-nummer :  7/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-10Z

Send til en kollega

0.063