23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
Beskrivelse :  Kontrakten vedrører en service og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warefare management (EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control.
Identifikator for proceduren :  d199ea2a-40fa-4032-ba21-71ea957d1cd6
Tidligere bekendtgørelse :  233737-2023
Intern identifikator :  2023/016882
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  FMI agter at indgå i forhandling med Terma A/S med henblik på at afsøge, om Terma A/S kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Terma A/S, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om en service- og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare Managementv(EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services og configuration control til selskabet. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale med tildeling af opgaven til Terma A/S. Datoen angivet i punkt BT-1451 i bekendtgørelsen er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Terma A/S og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i BT-660 er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 8.600.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 8.650.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområdet, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
Beskrivelse :  Kontrakten vedrører en service og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warefare management (EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control.
Intern identifikator :  2023/016882
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Mængde :  8,600,000 arbejdstime
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  1 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalen kan forlænges 1 år ad gangen.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  233737-2023
Yderligere oplysninger :  FMI agter at indgå i forhandling med Terma A/S med henblik på at afsøge, om Terma A/S kan udfylde rollen som leverandør for anskaffelsen. FMI ønsker at indgå en aftale med Terma A/S, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tildelt en aftale om en service- og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare Managementv(EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services og configuration control til selskabet. Forhandlingerne skal dermed afdække, om der er grundlag for at indgå en aftale med tildeling af opgaven til Terma A/S. Datoen angivet i punkt BT-1451 i bekendtgørelsen er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Terma A/S og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i BT-660 er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 8.600.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 8.650.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområdet, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  8,650,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  8,600,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af kontrakten udelukkende kan anskaffes fra Terma A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at Leverandøren ejer rettighederne til kildekoden til EWMS, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til kontrakten omfattede ydelser, hvilket Leverandøren alene har adgangen til. Sikkerhedsmæssige hensyn til soldaters liv og sikkerhed begrunder desuden nødvendigheden af, at service og vedligehold af EWMS foretages af personel med den rette tekniske knowhow samt, at softwareopdateringer skal være interoperable med EWMS, samt de øvrige delsikkerhedssystemer i F-16, som EWMS er direkte knyttet til. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI derfor, at betingelserne i Direktiv 2009/81/EF, artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund, at indgå kontrakten med Terma A/S (CVR-nr.: 41881828). Kontrakten vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse blev offentliggjort.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  8,650,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  8,600,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Terma A/S Terma A/S
</div>
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/016882
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  8,600,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  233737-2023 460000095
Titel :  Service og vedligehold til Electronic Warefare Management System (EWMS) til F-16.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-24+02:00 2023-10-24+02:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Have
E-mail :  fmi-sd-ji112@mil.dk
Telefon :  24871157
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Terma A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  41881828
Postadresse :  Sydmarken 44A
By :  Søborg
Postnummer :  2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  terma.hq@terma.com
Telefon :  +45 8743 6000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  05d2cc46-79f1-494d-92f2-1c0592035474 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-10Z 09:50:53Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00017879-2024
EUT-S-nummer :  8/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-11Z

Send til en kollega

0.047