23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital - E979 EU-udbud af vaskeanlæg for transportvogne


Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Nyt Aalborg Universitetshospital - E979 EU-udbud af vaskeanlæg for transportvogne
Beskrivelse Udbuddet vedrører E979 vaskeanlæg til transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital (herefter betegnet Bygherre). Udbuddet omfatter et anlæg til at vaske 289 transportvogne i døgnet, med en peak-kapacitet på 32 vogne i timen, fordelt på 2 vaskelinjer. Udbuddet omfatter yderligere produktion, levering, installering og idriftsætning af et fuldautomatisk vaskeanlæg til transportvogne. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af transportvogne, automatisk udlastning af de vaskede og tørre transportvogne, samt relevant udveksling af signal mellem vognvaskemaskiner og vognbuffer, inkl. signal for om den enkelte vognvaskemaskine er i drift eller ude af drift. Det udbudte arbejde er beskrevet yderligere i udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren 26c1b1aa-f69e-48b2-85ef-665c50314595
Tidligere bekendtgørelse 358169-2023
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  42000000   Industrimaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  42716100   Vaskeanlæg
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0000
Titel Nyt Aalborg Universitetshospital - E979 EU-udbud af vaskeanlæg for transportvogne
Beskrivelse Udbuddet vedrører E979 vaskeanlæg til transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital (herefter betegnet Bygherre). Udbuddet omfatter et anlæg til at vaske 289 transportvogne i døgnet, med en peak-kapacitet på 32 vogne i timen, fordelt på 2 vaskelinjer. Udbuddet omfatter yderligere produktion, levering, installering og idriftsætning af et fuldautomatisk vaskeanlæg til transportvogne. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af transportvogne, automatisk udlastning af de vaskede og tørre transportvogne, samt relevant udveksling af signal mellem vognvaskemaskiner og vognbuffer, inkl. signal for om den enkelte vognvaskemaskine er i drift eller ude af drift. Løsningen skal fysisk integreres/sammenbygges med allerede etablerede banesystemer for transportvogne (se bilag NAU_ K12_LA_EK2_H01_T979_N001-Vognvasker_skitse). Vognvaskeren skal ”kobles” direkte på baner, der fører vognene til/fra vognbufferanlæg i det tilstødende rum. Banerne skal fysisk passe sammen med vognbufferens baner. Derudover skal der ske en simpel integration mellem vognvaskeanlægget og vognbufferanlægget: Når banesystemet placerer en vogn på en indgående bane til en vognvaskelinje, skal der aktiveres et signal til vognvaskeren, om at den skal trække vognen ind i maskinen (fotocelle, mikroswitch e.l.). Tilsvarende på ren side af vognvaskemaskinen, skal der aktiveres et signal til vognbufferen, når vaskemaskinen sætter en ren vogn på en udadgående bane, så vognbufferen kan modtage denne. Endelig skal hver af de 2 vognvaskelinjer sende signal til vognbufferen, om vognvaskelinjerne er tændte eller slukkede. Det udbudte arbejde er beskrevet yderligere i udbudsmaterialet.
Intern identifikator Nyt Aalborg Universitetshospital - udbud af affalds-, centrallager-, apoteks- og væstevogne samt undervogne til øvrige vogne
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  42000000   Industrimaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  42716100   Vaskeanlæg
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne Tilbudsgiver skal afgive pris på optionerne angivet på tilbudslisten. Pris på serviceaftale skal stilles på tilbudsgivers standardvilkår. Yderligere skal tilbydes som option en timepris for supplerende ydelser, der ligger uden for den faste serviceaftale, og/eller som kan tages i brug særskilt efter behov for drift og vedligehold. Optionerne er frivillige for Bygherre at tilvælge i kontraktperioden. Optionerne indgår ikke i tilbudsevalueringen. Det er obligatorisk for tilbudsgiver at afgive pris på optionerne.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-01-01+01:00
Varighed 24   MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, og 6.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 12,720,000   DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Navn på den udbudende part Semi-Stål A/S
Leder hos tilbudsgiveren Semi-Stål A/S
Officielt navn
Tilbud :
Tilbud – Identifikator Semi-Stål A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 12,720,000   DKK
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Kontrakt vedr. vaskeanlæg
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 2023-12-21+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2024-01-12+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Semi-Stål A/S
Registreringsnummer 38870610
Postadresse Støberivej 20    
By Helsingør
Postnummer 3000
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
Telefon +45 44 98 65 35
Internetadresse www.semistaal.com
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Registreringsnummer 29190941
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Rambøll Danmark
E-mail dnob@ramboll.dk
Telefon 60361355
Internetadresse http://www.rn.dk
Denne organisations roller :
Køber
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 99c9ece5-25c4-4b94-9089-ee4cc47cc5b5   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-19Z   05:08:04Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00041435-2024
EUT-S-nummer 15/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-22Z

Send til en kollega

0.063