23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Søfartsstyrelsen

Udbud af overfladebehandling af sømærker m.v.


Søfartsstyrelsen

70748-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr – Udbud af overfladebehandling af sømærker m.v.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Søfartsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af overfladebehandling af sømærker m.v.
Beskrivelse : Ordregiver har ansvaret for afmærkning af de danske farvande og forestår i den forbindelse vedligeholdelse af sømærker mv. I den forbindelse har ordregiver behov for udførelsen af overfladebehandling af sømærker mv. Ordregiver forventer, at der løbende over et normalt år overfladebehandles ca. 80 sømærker af forskellig størrelse og ca. 500 vægtklodser.
Identifikator for proceduren : 4e67fd70-e234-4f66-895c-46e4d49c42e3
Intern identifikator : Søfartsstyrelsen
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50246200   Vedligeholdelse af sømærker
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 20. februar 2024 ved dagens udløb. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 6 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 6 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Yderligere oplysninger: Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver vil udvælge 3 ansøgere i henhold til udvælgelseskriterierne anført i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end 3 konditionsmæssige ansøgninger. Anslået værdi: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner, baseret på det historiske forbrug. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra kontraktunderskrivelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Konkurs Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord uden for konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation , udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejder og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver der administreres af en kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhentede fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Ren national udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet , jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af overfladebehandling af sømærker m.v.
Beskrivelse : Ordregiver har ansvaret for afmærkning af de danske farvande og forestår i den forbindelse vedligeholdelse af sømærker mv. I den forbindelse har ordregiver behov for udførelsen af overfladebehandling af sømærker mv. Ordregiver forventer, at der løbende over et normalt år overfladebehandles ca. 80 sømærker af forskellig størrelse og ca. 500 vægtklodser.
Intern identifikator : Søfartsstyrelsen
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50246200   Vedligeholdelse af sømærker
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 20. februar 2024 ved dagens udløb. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 6 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 6 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Yderligere oplysninger: Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver vil udvælge 3 ansøgere i henhold til udvælgelseskriterierne anført i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end 3 konditionsmæssige ansøgninger. Anslået værdi: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner, baseret på det historiske forbrug. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra kontraktunderskrivelse.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgraden i det seneste regnskabsår - minimumskrav
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav til det niveau, der muligvis kræves: Som minimum kræves en soliditetsgrad på mindst 15 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer - minimumskrav
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, på hvilken måde de anførte referencer er sammenlignelige, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. nedenfor. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet i relation til referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Minimumskrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal som minimum dokumentere erfaring med mindst en (1) sammenlignelig leverance.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer - udvælgelse
Beskrivelse : Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser som rammeaftalen omfatter. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Kvalitetssikringstiltag - mindstekrav
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En beskrivelse af de tiltag, som ansøger har taget til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil i den forbindelse blive afkrævet yderligere dokumentation for tiltag til yderligere sikring af kvalitet, herunder f.eks. ved fremlæggelse af et 9001 ISO-certificeringscertifikat. Minimumskrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal som minimum dokumentere at ansøger har taget tiltag til sikring af kvaliteten af sit arbejde, f.eks. gennem 9001 ISO-certificering.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Ved kvalitet forstås garanti på det udførte arbejde. Der henvises til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 04/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Finansiel ordning : Kontrakten stiller krav om elektronisk betaling.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Søfartsstyrelsen
Registreringsnummer : 29831610
Postadresse : Caspar Brands Plads 9    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : KAPS - Thomas Impgaard Sørensen
Telefon : +45 72307262
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e00f18cf-ce4b-4fde-bf15-7281f17477fe   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   15:31:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   15:31:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 70748-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.063