23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v.


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

79082-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe – Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v.
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v.
Beskrivelse : FMI udbød fire rammeaftaler, alle med flere leverandører, vedrørende levering af sædvanlige værftsarbejder, herunder, men ikke begrænset til, service, vedligehold, eftersyn, reparationer samt mindre modifikationer på Forsvarets skibe. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og leverandørerne garanteres derfor ikke nogen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Udbuddet af rammeaftale 2 blev annulleret ved bekendtgørelsesnr. 2023/S 183-569772, hvorfor denne bekendtgørelse ikke omfatter delaftale 2. De tre rammeaftaler er opdelt efter dokningsvægt og består af følgende: Delaftale/rammeaftale 1: En dokningsvægt på over 4.000 tons (pt. 5 skibe). Delaftale/rammeaftale 3: En dokningsvægt mellem 300-1.000 tons (pt. 10 skibe). Delaftale/rammeaftale 4: En dokningsvægt på mindre end 300 tons (pt. 26 skibe) Rammeaftalerne skal dække Forsvarets behov for værftsarbejder på skibe, der løfter de opgaver, som de nuværende skibe løfter. De nuværende skibe er specificeret under hver delaftale/rammeaftale, ligesom det er specificeret, om det enkelte skib er henholdsvis civilt eller militært. Der forventes at ske en løbende udskiftning af de af rammeaftalerne omfattede skibe, herunder henset til levealderen på de nuværende skibe. Dermed kan der også ske ændringer af hvilke skibe, der konkurrenceudsættes konkrete opgaver for på de enkelte rammeaftaler. De leverandører, der er tildelt pladser på de enkelte rammeaftaler, vil i rammeaftalernes løbetid løbende blive orienteret om sådanne tilpasninger i flåden.
Identifikator for proceduren : 61aea764-e380-44e1-810a-c339cf16ce1f
Tidligere bekendtgørelse : 047754-2023
Intern identifikator : 4024839
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50640000   Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Arbejdet udføres hos leverandørerne.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 650 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 050 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdierne angivet under de enkelte tilbud er de evalueringstekniske priser for de vindende tilbud, og er således ikke udtryk for aftalernes endelige værdier, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til disse værdier.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale/rammeaftale 1: En dokningsvægt på over 4.000 tons
Beskrivelse : Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe: Fregatter: - Iver Huitfeldt (basehavn i Korsør) – militært skib - Peter Willemoes (basehavn i Korsør) – militært skib - Niels Juel (basehavn i Korsør) – militært skib - Absalon (basehavn i Frederikshavn) – militært skib - Esbern Snare (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50640000   Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Arbejdet udføres hos leverandørerne.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 350 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 550 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale/rammeaftale 3: En dokningsvægt mellem 300-1.000 tons
Beskrivelse : Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe: Dykkerskib: - Søløven (basehavn i København) – militært skib Transportskib - Sleipner (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib Diana Klassen – Patruljefartøj: - Diana (basehavn i Korsør) – militært skib - Freja (basehavn i Korsør) – militært skib - Havfruen (basehavn i Korsør) – militært skib - Najaden (basehavn i Korsør) – militært skib - Nymfen (basehavn i Korsør) – militært skib - Rota (basehavn i Korsør) – militært skib Seatruck Klassen – Miljøskib - Mette-Miljø (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib - Marie-Miljø (basehavn i Korsør) – civilt skib
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50640000   Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Arbejdet udføres hos leverandøren.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 150 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 250 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale/rammeaftale 4: En dokningsvægt på mindre end 300 tons
Beskrivelse : Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe: Holm Klassen – Multi Role Craft - Ertholm (basehavn i Korsør) – civilt skib - Alholm (basehavn i Korsør) – civilt skib - Birkholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib - Fyrholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib - Hirsholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib - Saltholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib MSF Klassen – Minerydningsfartøj - MSF 1 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib - MSF 2 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib - MSF 3 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib - MSF 4 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib Motorredningsbåde (MRB) - Anna E Rørbye (basehavn i Grenå) – civilt skib - Margrethe Gaardbo (basehavn i Hirtshals) – civilt skib - Lars Kruse (basehavn i Skagen) – civilt skib - L.W. Dam (basehavn i Gedser) – civilt skib - Leopold Rosenfeldt (basehavn i Nexø) – civilt skib - Emile Robin (basehavn i Hvide Sande) – civilt skib - Martha Lerche (basehavn i Thyborøn) – civilt skib - Mads Jakobsen (basehavn i Rønne) – civilt skib - Niels Iversen (basehavn i Esbjerg) – civilt skib - Morten Stage (basehavn på Læsø) – civilt skib Stationsfartøj - Y347 (basehavn i Havnebyen, Sjællands Odde) – civilt skib Miljøskibe - Miljø 103 (basehavn i Korsør) – civilt skib Slæbebåde - Arvak (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib - Alsin (basehavn i Korsør) – civilt skib Søopmålingsfartøjer - SOM1 (basehavn i Korsør) – civilt skib - SOM2 (basehavn i Korsør) – civilt skib
Intern identifikator : Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50640000   Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Arbejdet udføres hos leverandøren
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 150 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 250 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 650 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 1 050 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 650 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 550 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 350 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Orskov Yard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1 - Orskov Yard A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 32 312 804,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006994
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Karstensens Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1 - Karstensens Skibsværft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 43 601 571,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006995
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : FAYARD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1 - Fayard A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 35 382 665,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006997
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 250 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 150 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : JOBI Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - JOBI Værft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 985 526,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006999
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Grenaa Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Grenaa Skibsværft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 575 191,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007000
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Faaborg Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Faaborg Værft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 490 958,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007002
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Assens Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Assens Skibsværft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 007 062,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007004
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 3 625 056,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007005
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Hirtshals Yard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Hirtshals Yard A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 4 506 129,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007011
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 250 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 150 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : JOBI Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - JOBI Værft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 456 315,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007007
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 168 264,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007009
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Hirtshals Yard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Hirtshals Yard A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 489 724,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007012
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Grenaa Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Grenaa Skibsværft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 070 357,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007010
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Brdr. Petersen Gilleleje A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Brdr. Petersen Gilleleje A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 1 744 663,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007016
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Faaborg Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Faaborg Værft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 759 283,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007014
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Assens Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Assens Skibsværft A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 307 414,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Assens Skibsværft A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vinder :
Officielt navn : Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 2 071 806,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007017
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Maria Jensen
Telefon : +45 31698091
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Orskov Yard A/S
Registreringsnummer : 26 69 40 27
Postadresse : Havnepladsen 16    
By : Frederikshavn
Postnummer : 9900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : tj@orskov.dk
Telefon : 96208500
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Karstensens Skibsværft A/S
Registreringsnummer : 10 85 95 81
Postadresse : Vestre Strandvej 17    
By : Skagen
Postnummer : 9990
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : drk@kaship.dk
Telefon : 98441311
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : FAYARD A/S
Registreringsnummer : 33 82 41 14
Postadresse : Kystvejen 100    
By : Munkebo
Postnummer : 5300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : isl@fayard.dk
Telefon : 75920000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : JOBI Værft A/S
Registreringsnummer : 29 22 06 11
Postadresse : Værftskaj 2    
By : Strandby
Postnummer : 9970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : mr@jobigroup.dk
Telefon : 96444496
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Grenaa Skibsværft A/S
Registreringsnummer : 40 21 75 17
Postadresse : Nordhavnsvej 12    
By : Grenaa
Postnummer : 8500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : kd@gsv.as
Telefon : 86321844
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Faaborg Værft A/S
Registreringsnummer : 82 73 56 15
Postadresse : Værftsvej 7    
By : Faaborg
Postnummer : 5600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 62612110
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Assens Skibsværft A/S
Registreringsnummer : 29 51 24 26
Postadresse : Sdr. Havnevej 2A    
By : Assens
Postnummer : 5610
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : ep@asyard.dk
Telefon : 64711134
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
Registreringsnummer : 31 08 92 04
Postadresse : Frederikssø 14    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : sm@p-s.dk
Telefon : 62212109
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Hirtshals Yard A/S
Registreringsnummer : 42 23 32 69
Postadresse : Jens Munksvej 1    
By : Hirtshals
Postnummer : 9850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 96569899
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri
Registreringsnummer : 64 60 00 28
Postadresse : Beddingsvej 2    
By : Hvide Sande
Postnummer : 6960
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : jv@hvsa.dk
Telefon : 97312511
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Brdr. Petersen Gilleleje A/S
Registreringsnummer : 74 04 79 12
Postadresse : Carl Petersensvej 2    
By : Gilleleje
Postnummer : 3250
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : 48300136
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0015
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b7c7875b-3d99-4bb1-b088-070523736e57   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   07:09:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   07:09:47 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 79082-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.046