23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Norddjurs Kommune

Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune


Norddjurs Kommune

89550-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af skibe – Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
OJ S 30/2024 12/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Norddjurs Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af årlig værftsarbejder på Færgen M/F Anholt i perioden 2024 til 2027. Det forventes at værftsarbejderne i årene 2024 og 2026 skal udføres ved værftskaj, mens værftsarbejderne i årene 2025 og 2027 skal udføres i dok eller på bedding, således at færgen som minimum er oppe af vandet hvert andet år. Der kan dog forekomme ændringer. De årlige værftsarbejder forventes at finde sted på de i rammeaftalen oplyste tidspunkter. Værftsarbejderne må som udgangspunkt udgøre 7 kalenderdage (fra mandag til søndag) inkl. forlægningstid fra Grenaa/Anholt havn til værft samt retur, dog med undtagelse af 2025, hvor værftsopholdet forventes at tage 16 kalenderdage inkl. forlægning for nærmere beskrivelse af værftsperioden henvises til rammeaftalen. Arbejderne omfatter de ydelser, som er oplistet i bilag 2 – Tilbudslistens fane 4 – værftsarbejder. Ordregiver udvælger årligt forud for værftsopholdet de ydelser, som skal udføres under det pågældende værftsophold jf. rammeaftalen. Yderligere har ordregiver ret til at få udført ekstraarbejder jf. rammeaftalen. Udover de arbejder, som er nævnt i bilag 2 - Tilbudslisten, og evt. ekstraarbejder udført af tilbudsgiver, har ordregiver ret til at anvende tredjemand til udførelse af arbejder på færgen jf. rammeaftalen. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne samt de estimerede ydelser i bilag 2 - Tilbudlisten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver.
Identifikator for proceduren : 23984efd-e351-4e8a-85e3-6cb19bdb0ba7
Tidligere bekendtgørelse : 347095d4-ff5e-4345-b1bf-8a7333e8a3cc-01
Intern identifikator : Værftsarbejder
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50241100   Reparation af skibe, 50241200   Reparation af færger, 50244000   Istandsættelse af skibe eller både, 50245000   Modernisering af skibe, 50246100   Tørdokning
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Arbejderne udføres hos leverandøren. Færgen M/F Anholt er alene godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udbudslovens § 134a vedrørende udelukkelse af en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land finder anvendelse. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit: ”Udelukkelse”): • Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 • Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehand-ling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 • Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. ud-budslovens § 137, stk. 1, nr. 3 • Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og mislighol-delsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 • Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslut-ningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud som dokumentation underskrive tro- og loveerklæring vedlagt udbuddet som bilag 4.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af årlig værftsarbejder på Færgen M/F Anholt i perioden 2024 til 2027. Det forventes at værftsarbejderne i årene 2024 og 2026 skal udføres ved værftskaj, mens værftsarbejderne i årene 2025 og 2027 skal udføres i dok eller på bedding, således at færgen som minimum er oppe af vandet hvert andet år. Der kan dog forekomme ændringer. De årlige værftsarbejder forventes at finde sted på de i rammeaftalen oplyste tidspunkter. Værftsarbejderne må som udgangspunkt udgøre 7 kalenderdage (fra mandag til søndag) inkl. forlægningstid fra Grenaa/Anholt havn til værft samt retur, dog med undtagelse af 2025, hvor værftsopholdet forventes at tage 16 kalenderdage inkl. forlægning for nærmere beskrivelse af værftsperioden henvises til rammeaftalen. Arbejderne omfatter de ydelser, som er oplistet i bilag 2 – Tilbudslistens fane 4 – værftsarbejder. Ordregiver udvælger årligt forud for værftsopholdet de ydelser, som skal udføres under det pågældende værftsophold jf. rammeaftalen. Yderligere har ordregiver ret til at få udført ekstraarbejder jf. rammeaftalen. Udover de arbejder, som er nævnt i bilag 2 - Tilbudslisten, og evt. ekstraarbejder udført af tilbudsgiver, har ordregiver ret til at anvende tredjemand til udførelse af arbejder på færgen jf. rammeaftalen. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne samt de estimerede ydelser i bilag 2 - Tilbudlisten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver.
Intern identifikator : Værftsarbejder
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50241100   Reparation af skibe, 50241200   Reparation af færger, 50244000   Istandsættelse af skibe eller både, 50245000   Modernisering af skibe, 50246100   Tørdokning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Norddjurs Kommune har option på visse arbejder, som herefter skal udføres af leverandøren. Optionerne fremgår af Bilag 2 - Tilbudslisten.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Arbejderne udføres hos leverandøren. Færgen M/F Anholt er alene godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/02/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2027
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudslovens § 134a vedrørende udelukkelse af en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land finder anvendelse. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit: ”Udelukkelse”): • Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 • Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehand-ling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 • Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. ud-budslovens § 137, stk. 1, nr. 3 • Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og mislighol-delsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 • Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslut-ningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud som dokumentation underskrive tro- og loveerklæring vedlagt udbuddet som bilag 4.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringstekniske pris beregnes som summen af den samlede tilbudte pris og de estimerede forlægningsomkostninger for yderligere henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Norddjurs Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Norddjurs Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 940 326,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 7 500 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 4 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Grenaa Skibsværft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Værftsarbejder
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 940 326,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Værftsarbejder
Titel : Rammeaftale på levering af værftsarbejder på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 23/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Norddjurs Kommune
Registreringsnummer : 29189986
Postadresse : Torvet 3    
By : Grenaa
Postnummer : 8500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amalie Jacobsen Uldbæk
Telefon : +45 89593301
Internetadresse : http://www.norddjurs.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Grenaa Skibsværft A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 40217517
Postadresse : Nordhavnsvej 11-12    
By : Grenaa
Postnummer : 8500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : kd@gsv.as
Telefon : +45 25149959
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c2b00caf-94be-4a03-a35a-a7b2d2b7614c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   08:25:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   08:31:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 89550-2024
EUT-S-nummer : 30/2024
Offentliggørelsesdato : 12/02/2024

Send til en kollega

0.08