23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredensborg kommune

Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem


Fredensborg kommune

93668-2024 - Resultater
Danmark – Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger – Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem
OJ S 32/2024 14/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredensborg kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering, installation, afprøvning samt løbende drift og vedligehold af nye kaldeanlæg og adgangskontrolsystemer samt dertilhørende driftsunderstøttelse og mulighed for løbende tilkøb af relevant tilbehør efter behov. Der henvises til Udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over, udbuddets og kontraktens omfang. Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler efter en konkret vurdering af, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager at samle aftalens opgaver til udførelse af én leverandør.
Identifikator for proceduren : 6191c1e7-acf2-4ca0-91b6-b1819ffc2fda
Tidligere bekendtgørelse : 00567447-2023
Intern identifikator : 151201
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering, installation, afprøvning samt løbende drift og vedligehold af nye kaldeanlæg og adgangskontrolsystemer samt dertilhørende driftsunderstøttelse og mulighed for løbende tilkøb af relevant tilbehør efter behov. Der henvises til Udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over, udbuddets og kontraktens omfang. Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler efter en konkret vurdering af, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager at samle aftalens opgaver til udførelse af én leverandør.
Intern identifikator : 151201
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42961100   Adgangskontrolsystem, 35121700   Alarmsystemer, 32344100   Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg, 44521110   Dørlåse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 578 830,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ACCESS TECHNOLOGY A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 10 578 830,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fredensborg kommune
Registreringsnummer : 29188335
Postadresse : Egevangen 3 B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kristian Juhl
Telefon : +45 72565000
Internetadresse : https://www.fredensborg.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : ACCESS TECHNOLOGY A/S
Registreringsnummer : 32831192
Postadresse : Marøgelhøj 22 C    
By : Lystrup
Postnummer : 8520
Land : Danmark
E-mail : kontakt@acct.dk
Telefon : +45 32201053
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1d78742a-7180-4abe-bea8-31055c7a3a2a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 93668-2024
EUT-S-nummer : 32/2024
Offentliggørelsesdato : 14/02/2024

Send til en kollega

0.078