23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vedligehold af meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

106957-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer og andet udstyr – Vedligehold af meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vedligehold af meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg
Beskrivelse : Aftalen omfatter service og vedligehold af Forsvarets meteorologiske udstyr på flyvestation Aalborg og rammer for support samt brug af reservedele.
Identifikator for proceduren : 08bea9c4-6033-4a87-addd-7a13db981892
Intern identifikator : 2021/103450
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50210000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer og andet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34968100   Overvågningssystem til lufthavne (SUR)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien angivet i denne bekendtgørelse er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vedligehold af meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg
Beskrivelse : Aftalen omfatter service og vedligehold af Forsvarets meteorologiske udstyr på flyvestation Aalborg og rammer for support samt brug af reservedele.
Intern identifikator : 2021/103450
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50210000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer og andet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34968100   Overvågningssystem til lufthavne (SUR)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2034
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien angivet i denne bekendtgørelse er den estimerede værdi af anskaffelsen, og er således ikke udtryk for anskaffelsens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnsloven 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage ingives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egne vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 400 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Offentlig kontrakt mellem organisationer i den offentlige sektor (»intern«), kontrakter tildelt til tilknyttede virksomheder eller kontrakt tildelt til et joint venture inden for et joint venture
Anden begrundelse : Forsvaret har meteorologisk observationsudstyr (MET-udstyr) placeret på flyvestation Aalborg. Dette MET udstyr foretager meteorologiske målinger, der er nødvendige for at kunne opretholde en flyvesikkerhedsmæssig betjening af flyvestationen. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) agter at indgå kontrakt med Naviair vedrørende vedligeholdelse af det meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås i henhold til udbudslovens § 12, således at anskaffelsen ikke er omfattet af udbudslovens udbudspligt, og således kan indgås uden afholdelse af et udbud. Denne vurdering er baseret på, at på trods af, at Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, udøves der en statslig kontrol med Naviair, der svarer til den kontrol FMI fører med sine egne organisatoriske enheder. Hertil kommer, at mere end 80 pct. af Naviair's opgaver er betroet af staten, ligesom der ikke er nogen direkte private kapitalandele i Naviair.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Naviair
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2021/103450
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 400 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 5300000797
Titel : Vedligehold af Forsvarets meteorologiske udstyr på Flyvestation Aalborg
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 22/09/2023
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lærke Krag Møller
E-mail : 00467805@mil.dk
Telefon : 20807579
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Naviair
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 26059763
Postadresse : Naviair Allé 1    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
E-mail : oec@naviair.dk
Telefon : 32478470
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f3045dec-8d6d-4d2c-8c18-9af1afc8fac6   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   07:14:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   07:14:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 106957-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.047