23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Service, vedligehold og reparation af Forsvarets gummibåde, motor-gummibåde, RHIB og påhængsmotorer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

109297-2024 - Resultater
Danmark – Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Service, vedligehold og reparation af Forsvarets gummibåde, motor-gummibåde, RHIB og påhængsmotorer
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service, vedligehold og reparation af Forsvarets gummibåde, motor-gummibåde, RHIB og påhængsmotorer
Beskrivelse : Forsvaret har til hensigt at indgå en rammeaftale på service, reparation og vedligehold af Forsvarets gummibåde, motor-gummibåde, RHIB og påhængsmotorer. Aftalen deles op i fem delaftaler, der skal hjælpe med at sikre leveringssikkerheden af Forsvarets fartøjer.
Identifikator for proceduren : e6881c88-2df3-4224-a60b-97c548ca7e45
Tidligere bekendtgørelse : e3bd5ae3-b6ee-43cd-93cd-fba9e6f3ac34-01
Intern identifikator : N/A
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : NUTS-kode "DK012 - Københavns omegn" Der er tale om en landsdækkende levering. De fleste reparations- og serviceydelser skal leveres på leverandørens lokation, men der skal også foretage on-site reparationer på Forsvarets lokationer i hele landet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 46 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 71 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : FMI offentliggjorde d. 10.10.2023 en forhåndmeddelelse (2023/S 195-610682) med det formål at reducere fristen for modtagelse af bud, jf. udbudsloven § 57, stk. 3. De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135, og 136, samt den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 4 finder anvendelse i udbuddet. Udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a er en rent national udelukkelsesgrund. Bestemmelsen fastslår, at ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis denne er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Dog kan ordregiver af hensyn til væsentlige samfundsinteresser undlade at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrunden. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger. En tilbudsgiver må kun afgive ét tilbud for hver delaftale. Tilbudsgiver bedes anføre i ESPD’et, hvilke(n) delaftale(r), tilbuddet vedrører. Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende ESPD, jf. udbudslovens § 148 som foreløbig dokumentation for, at deltagerne ikke er omfattet af de i §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, og at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal de deltagere, der ikke indgiver tilbuddet, underskrive deres ESPD-dokument. Eventuelle støttende enheder skal også underskrive ESPD’et. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele aftaler til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). FMI forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal denne på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at denne kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det elektroniske udbudssystem), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. Vedrørende CSR og arbejdsklausul: Ved afgivelse af et tilbud skal tilbudsgiverindgive en egenerklæring om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner. FMI forbeholder sig i den forbindelse retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at lade tilbudsgiver berigtige en manglende eller mangelfuldt udfyldt egenerklæring. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det elektroniske udbudssystem), der skal anvendes som erklæring. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal egenerklæringen gives for hver enkelt af de deltagende enheder. FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Det bemærkes, at uanset formuleringen af udbudsmaterialets krav om at fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, er FMI ikke afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter udbudslovens § 159, stk. 5, i henhold til § 159, stk. 6. Før tildeling af aftalen kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele aftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Rammeaftalens anslåede værdi er 46 mio. DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 71,5 mio. DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket. FMI udbyder fem delaftaler, der hver benytter sig af en kaskade med tre leverandører. En tilbudsgiver vil højst kunne blive prioritet nr. 1 på tre forskellige delaftaler. Såfremt en tilbudsgiver står til at blive prioritet nr. 1 på mere end 3 delaftaler, vil tilbudsgiveren kun blive placeret på prioritet nr. 1 på de tre delaftale med den højeste anslåede værdi. Tilbudsgiverens tilbud på de øvrige delaftaler, vil herefter blive udeladt fra evalueringen af disse, og tilbudsgiveren vil ikke blive optaget på kaskaden på andre delaftaler, forudsat at tre eller flere tilbudsgivere har budt ind på hver af de øvrige delaftaler. Såfremt der ikke er nok tilbudsgivere på de øvrige delaftaler til at fylde kaskaden ud, vil den tilbudsgiver der er blevet prioritet nr. 1 på tre andre delaftaler, blive tildelt laveste prioritet på den eller de øvrige delaf-taler hvor tilbudsgiveren har afgivet tilbud, men ikke kan blive prioritet nr. 1, jf. ovenstående. Dette gøres for på bedste vis at tilsikre FMI’s leveringssikkerhed på ydelserne omfattet af aftalerne. Tilbudsgivere kan godt blive tildelt prioritet nr. 2 og 3 på mere end tre delaftaler.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Søværnets FRB og MOB
Beskrivelse : Aftalen omhandler service, reparation og vedligehold af Søværnets Fast Rescue Boat (FRB) og Man Over Board (MOB), hvilket omfatter i alt 4 forskellige fartøjs typer fra 4,8 meter til 7,4 meter, i alt 59 RHIB. Skroget er bygget af glasfiber, og pontonen, som er fastgjort til skroget, er lavet er hypalon. Alle RHIB er bygget i henhold til LSA koden, og er SOLAS certificerede, dog med enkelte undtagelser. Fartøjerne er udstyret med påhængsmotorer, Henriksen slipapparat, søgelygter, civilt navigationsudstyr og civil VHF radio med militære kanaler.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Som udgangspunkt skal service og reparation finde sted hos Leverandøren. Der skal dog også tilbydes on-site reparation på Forsvarets udvalgte lokationer, som angivet i appendiks D.1.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 18 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 610682-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 635647-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver indsætter sine priser i for tjenesteydelser og reservedele i hhv. appendiks D.1 og D.2. Priserne vægtes med et antal der repræsentere FMI’s forventede forbrug i Aftalens løbetid, og summen af disse udgør tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris omregnes til point ud fra en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point (maksimum point), og 1 point tildeles til laveste pris +100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde tiltag til understøttelsen af Samarbejde i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstider
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde bedre Leveringstider i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opbevaring
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde Opbevaring i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Diana-klassens FRB
Beskrivelse : Aftalen omhandler service, reparation og vedligehold af Diana-klassens Fast Rescue Boat (FRB), i alt 11 fartøjer på 6,1 meter. Skroget er bygget af glasfiber, og pontonen, som er fastgjort til skroget, er lavet er hypalon. Alle RHIB er bygget i henhold til LSA koden, og er SOLAS certificerede, dog med enkelte undtagelser. Fartøjerne er udstyret med indenbords diesel motor, ZF gear, waterjet, Sea Catch slipapparat, søgelygter, civilt navigationsudstyr og civil VHF radio med militære kanaler.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Som udgangspunkt skal service og reparation finde sted hos Leverandøren. Der skal dog også tilbydes on-site reparation på Forsvarets udvalgte lokationer, som angivet i appendiks D.1.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 610682-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 635647-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver indsætter sine priser i for tjenesteydelser og reservedele i hhv. appendiks D.1 og D.2. Priserne vægtes med et antal der repræsentere FMI’s forventede forbrug i Aftalens løbetid, og summen af disse udgør tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris omregnes til point ud fra en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point (maksimum point), og 1 point tildeles til laveste pris +100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde tiltag til understøttelsen af Samarbejde i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstider
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde bedre Leveringstider i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opbevaring
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde Opbevaring i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Kystredningstjenestens FRB
Beskrivelse : Aftalen omhandler service, reparation og vedligehold af Kystredningstjenestens Fast Rescue Boat (FRB), hvilket omfatter 3 forskellige typer fartøjer, fra 4,8 meter til 8,5 meter, i alt 13 RHIB. Skroget er bygget af glasfiber, og pontonen, som er fastgjort til skroget, er lavet er hypalon. Alle RHIB er bygget i henhold til LSA koden, og er SOLAS certificerede, dog med enkelte undtagelser. Fartøjerne er udstyret med påhængsmotorer, søgelygter, civilt navigationsudstyr, SINE radio og civil VHF radio med militære kanaler. 4 fartøjer på 7,4 meter er endvidere udstyret med manuelt løsbare vendeblære. 1 fartøj på 8,5 meter er udstyret med 2 stk. indenbords diesel motor, Z-drev, vindskærm med varme, søgelygter, civilt navigationsudstyr, SINE radio, civil VHF radio kodet med militære kanaler og manuelt udløst vendeblære.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Som udgangspunkt skal service og reparation finde sted hos Leverandøren. Der skal dog også tilbydes on-site reparation på Forsvarets udvalgte lokationer, som angivet i appendiks D.1.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 610682-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 635647-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver indsætter sine priser i for tjenesteydelser og reservedele i hhv. appendiks D.1 og D.2. Priserne vægtes med et antal der repræsentere FMI’s forventede forbrug i Aftalens løbetid, og summen af disse udgør tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris omregnes til point ud fra en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point (maksimum point), og 1 point tildeles til laveste pris +100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde tiltag til understøttelsen af Samarbejde i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstider
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde bedre Leveringstider i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opbevaring
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde Opbevaring i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Marinehjemmeværnets FRB
Beskrivelse : Aftalen omhandler service, reparation og vedligehold af Marinehjemmeværnets Fast Rescue Boat (FRB), hvilket omfatter i alt 42 fartøjer på 5,2 meter, hvoraf et mindre antal er trailerbaserede og de resterende skibsbaserede. De skibsbaserede skal følge moderskibets årlige service, og skal afhentes og leveres af Leverandøren på værftet. De trailerbaserede skal afhentes og leveres på lokation. Skroget er bygget af glasfiber, og pontonen, som er fastgjort til skroget, er lavet er hypalon. Alle RHIB er bygget i henhold til LSA koden, og er SOLAS certificerede, dog med enkelte undtagelser. Fartøjerne er udstyret med påhængsmotor, Henriksen slipapparat, søgelygter, civilt navigationsudstyr, og civil VHF radio kodet med militære kanaler. Med fartøjerne følger 2 stk. Jasons Cradle, og et antal Crewsaver redningsdragter som årligt skal serviceres sammen med RHIB.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Som udgangspunkt skal service og reparation finde sted hos Leverandøren. Der skal dog også tilbydes on-site reparation på Forsvarets udvalgte lokationer, som angivet i appendiks D.1.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 23 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 610682-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 635647-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver indsætter sine priser i for tjenesteydelser og reservedele i hhv. appendiks D.1 og D.2. Priserne vægtes med et antal der repræsentere FMI’s forventede forbrug i Aftalens løbetid, og summen af disse udgør tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris omregnes til point ud fra en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point (maksimum point), og 1 point tildeles til laveste pris +100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde tiltag til understøttelsen af Samarbejde i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstider
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde bedre Leveringstider i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opbevaring
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde Opbevaring i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : NON-SOLAS fartøjer
Beskrivelse : Aftalen omhandler service, reparation og vedligehold af NON-SOLAS fartøjer fra 2 meter til 8,5 meter, hvilket omfatter i alt 261 fartøjer. Størstedelen af fartøjerne er mindre gummibåde og motor-gummibåde. Aftalen omhandler også et antal fartøjer sammenlignelige med Søværnets FRB, samt 6 stk 7,4 meter RHIB med indenbords diesel motor og Z-drev og 1 fartøj på 8,2 meter med indenbords diesel og z-drev. Det resterende udstyr er søgelygter, civilt navigationsudstyr, og civil VHF radio kodet med militære kanaler.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Som udgangspunkt skal service og reparation finde sted hos Leverandøren.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 610682-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 635647-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver indsætter sine priser i for tjenesteydelser og reservedele i hhv. appendiks D.1 og D.2. Priserne vægtes med et antal der repræsentere FMI’s forventede forbrug i Aftalens løbetid, og summen af disse udgør tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris omregnes til point ud fra en lineær model, hvor tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point (maksimum point), og 1 point tildeles til laveste pris +100%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde tiltag til understøttelsen af Samarbejde i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringstider
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde bedre Leveringstider i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opbevaring
Beskrivelse : FMI giver mulighed for at tilbudsgiver kan tilbyde Opbevaring i Aftalens appendiks C. Nærmere information fremgår af Aftalens appendiks A og Udbudsbetingelserne under udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 46 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 71 500 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 46 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 18 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 11 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1.1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 11 500 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007136
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1.2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 11 500 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007137
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Dansk Marine Center Aalborg Yacht Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1.3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 11 500 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007138
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 28 877 703,16   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 58 074 355,50   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2.1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007140
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2.2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007141
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : MK Både ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2.3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 5 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007142
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 9 331 973,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 19 209 953,33   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3.1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 4 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007146
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Dansk Marine Center Aalborg Yacht Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3.2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 4 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007147
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : MK Både ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3.3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 4 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007148
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 9 079 319,72   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 12 892 211,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 23 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4.1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 15 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007149
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4.2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 15 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007150
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Dansk Marine Center Aalborg Yacht Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4.3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 15 000 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007151
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 17 865 723,49   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 26 843 157,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 10 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5.1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 10 500 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007152
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Dansk Marine Center Aalborg Yacht Værft A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5.2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 10 500 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007153
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Vinder :
Officielt navn : Copenhagen Global A/S
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Jørgensen & Dahl A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5.3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 10 500 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007154
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 23 010 987,75   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 32 997 569,46   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Damsgaard Kristensen
Telefon : 51648769
Internetadresse : https://www.fmi.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 15016213
Postadresse : Sædding Ringvej 13    
By : Esbjerg V
Postnummer : 6710
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Laura Stenfeldt Beta
Telefon : +4576118222
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : MK Både ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 42838160
Postadresse : Dandyvej 5E    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Kristensen
E-mail : martin@mkbil.dk
Telefon : +4551709180
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Dansk Marine Center Aalborg Yacht Værft A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 34801797
Postadresse : Bådebyggervej 7    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Mikkelsen
E-mail : jm@dmc-as.dk
Telefon : +4527639747
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Uni-Safe A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 65015013
Postadresse : Valseholmen 15    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Lygre Overgaard
E-mail : mlo@unisafe.dk
Telefon : +4529121085
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Copenhagen Global A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 32557066
Postadresse : Sankt Annæ Plads 11    
By : København K
Postnummer : 1250
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Sophie Hübertz
Telefon : +4540891705
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Jørgensen & Dahl A/S
Registreringsnummer : 34474133
Postadresse : Hejren 11A    
By : Greve
Postnummer : 2670
Land : Danmark
Telefon : +4540492920
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 70182783-7315-416a-8375-8a1b9c49b997   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   13:29:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   05:54:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 109297-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.062