23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredensborg kommune

Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg


Fredensborg kommune

114834-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vedligeholdelse af vejbelysning – Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
OJ S 39/2024 23/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredensborg kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
Beskrivelse : Fredensborg Kommune, Center for By og Land, udbyder kontrakt om drift og vedligehold af kommunens belysningsanlæg. Fredensborg Kommune har de seneste 3 år brugt ca. 28 mio. kr. på at opdatere vejbelysningsanlægget således, at næsten alle lyspunkterne nu er med LED.<br>Kommunen ønsker med den udbudte kontrakt at understøtte et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og den vindende tilbudsgiver igennem aftaleperioden. Kvalitet i ydelsen er således helt central for kommunen, hvorfor kvalitet vægtes højt (70 %) i udbuddet. Kommunen vil derfor løbende følge op på samarbejdet og sikre at begge parter indfrier de aftalte vilkår, herunder at etreprenøren lever op til sit tilbud. Opfølgningen vil ske i det daglige, men også på statusmøder, hvor der følges op på, om kontraktens vilkår indfries samt på, hvordan samarbejdet fungerer. <br>
Identifikator for proceduren : 9406005e-ccca-45f2-ae1f-ae4060d05c3e
Intern identifikator : 195491
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50232100   Vedligeholdelse af vejbelysning
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) i Kommunens digitale udbudssystem (Comdia) ved afgivelse af deres tilbud. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD dokument online i Comdia. Hvis tilbudsgiver byder sammen med andre virksomheder, skal disse virksomheder også oprette og udfylde et ESPD. I udbudsmaterialet fremgår en oversigt over, hvilke dele af ESPD, der skal udfyldes samt hvilke dokumenter, der skal vedlægges ESPD’et i forbindelse med afgivelse af tilbud. Særlige kontraktvilkår: Kontrakten indeholde arbejdsklausul såvel som lærlingeklausul jf. udbudsmaterialet. Den 8. april 2022 offentliggjorde EU ved forordning 2022/576 (som medfører ændringer til forordning nr. 833/2014) en femte pakke af sanktioner mod Rusland. De nye sanktioner fremgår af forordningens artikel 5k, som forbyder ordregivere i EU at tildele kontrakter til økonomiske aktører i eller med forbindelse til Rusland. Det er således en forudsætning for kontraktindgåelse, at den vindende tilbudsgiver kan underskrive en tro og love erklæring vedrørende ovennævnte forordning om tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Tro og love erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet. Udelukkelsesgrund: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejds-villige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunden i op til tre år efter udelukkelseshandlingen.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18 i Udbudsloven, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrence-fordrejning som omhandlet i Udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunden i op til tre år efter udelukkelseshandlingen.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne anvendelse?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EUT 2008, nr. L 330, s. 21).
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslanget?
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation r den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT 2005, nr. L 309, side 15).
Svig Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig som ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT 2011, nr. L 101, side 1).
Korruption Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administration-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelser til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
Beskrivelse : Fredensborg Kommune, Center for By og Land, udbyder kontrakt om drift og vedligehold af kommunens belysningsanlæg.&nbsp;Fredensborg Kommune har de seneste 3 år brugt ca. 28 mio. kr. på at opdatere vejbelysningsanlægget således, at næsten alle lyspunkterne nu er med LED.&nbsp;Kommunen ønsker med den udbudte kontrakt at understøtte et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og den vindende tilbudsgiver igennem aftaleperioden. Kvalitet i ydelsen er således helt central for kommunen, hvorfor kvalitet vægtes højt (70 %) i udbuddet. Kommunen vil derfor løbende følge op på samarbejdet og sikre at begge parter indfrier de aftalte vilkår, herunder at leverandøren lever op til sit tilbud. Opfølgningen vil ske i det daglige, men også på statusmøder, hvor der følges op på, om kontraktens vilkår indfries samt på, hvordan samarbejdet fungerer.&nbsp;Ydelsen omfatter drift og vedligehold af Kommunens belysningsanlæg. Med "belysningsanlæg" forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, luftledninger, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe. Belysningsanlægget består af ca.11.300 lyspunkter samt tilhørende armaturer, master, kabler og 150 belysnings- og forsyningsskabe. Der indgår desuden 78 special master og armaturer på Slotsgade op til Fredensborg Slot. Belysningen er primært placeret på offentlige veje, lokalveje og stier.&nbsp;I det omfang Fredensborg Kommune i kontraktperioden overtager yderligere lyspunkter på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. I løbet af kontraktperioden forventes det, at op til ca. 300 lyspunkter på skoler og daginstitutioner vil blive udskilt fra kontrakten, da budgettet for disse lyspunkter overdrages til de pågældende skoler og daginstitutioner. Leverandøren bærer den økonomiske risiko for skader på Belysningsanlægget forårsaget af tredjepart (skadevoldersager) med op til 200.000 kr. pr. år. Leverandøren skal for egen regning rejse krav over for skadevolder/forsikringsselskab samt anmelde skaden til politiet.
Intern identifikator : 195491
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50232100   Vedligeholdelse af vejbelysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 45316110   Installation af gadebelysningsudstyr, 34993000   Vejbelysning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kommunen vil forud for underretning om tildeling, anmode den tilbudsgivere som Kommunen agter at indgå kontrakt med, om følgende dokumentation for oplysningerne i ESPD’et:<span style="font-size: inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size: inherit;">- En serviceattest (eller tilsvarende relevant dokumentation for udenlandske tilbudsgivere). Serviceattesten rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, og må ikke være mere end 6 måneder gammel ved tidspunktet for tilbudsfristen.&nbsp;</span><span style="font-size: inherit;">- Regnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (med mindre disse er offentligt tilgængelige), eller en af revisor underskrevet erklæring om tilbudsgivers årsomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.&nbsp;</span><span style="font-size: inherit;">Dokumentationen skal fremlægges indenfor en af Fredensborg Kommune fastsat passende frist. Tilbudsgiver er velkommen til at medsende dokumentationen i tilbuddet.</span><br>
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Kriteriet anvendes ikke.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Beskrivelse : Mindstekrav: Samlet årlig omsætning på minimum 10 mio. kr. for hvert af de 3 afsluttede regnskabsår Dokumentation: Tilbudsgiver (og evt. støttende enheder eller deltagere i sammenslutninger) skal dokumentere opfyldelsen af kravene ved at fremlægge regnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (med mindre disse er offentligt tilgængelige), eller en af revisor underskrevet erklæring om tilbudsgivers årsomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Beskrivelse : Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 40 % i hvert af de 3 afsluttede regnskabsår Dokumentation: Tilbudsgiver (og evt. støttende enheder eller deltagere i sammenslutninger) skal dokumentere opfyldelsen af kravene ved at fremlægge regnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (med mindre disse er offentligt tilgængelige), eller en af revisor underskrevet erklæring om tilbudsgivers årsomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet: • Tilbudsgiver skal beskrive 3 referencer på tilsvarende opgaver jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.4.2. Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav for at kunne give tilbud: • Tilbudsgiver skal dokumentere 3 referencer på tilsvarende opgaver, som er afsluttet for højst 3 år siden. Igangværende referencer accepteres, såfremt kontrakten har løbet mindst 1 år. Med ”tilsvarende opgaver” forstås opgaver vedr. drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg for en kommune med mere end 5.000 lyspunkter. Dokumentation: Tilbudsgiver skal ikke dokumentere opfyldelsen af kravene udover, hvad der fremgår af ovenstående krav til referencerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 22/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 4   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 22/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredensborg kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Fredensborg kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fredensborg kommune
Registreringsnummer : 29188335
Postadresse : Egevangen 3 B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karoline Bromose
Telefon : +45 72565000
Internetadresse : https://www.fredensborg.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 55ea9c5e-3ad3-49a3-920f-021abd505bc0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 114834-2024
EUT-S-nummer : 39/2024
Offentliggørelsesdato : 23/02/2024

Send til en kollega

0.063