23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Maritime and Polytechnic College (MARTEC)

Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK


Maritime and Polytechnic College (MARTEC)

118852-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af skibe – Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
OJ S 41/2024 27/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
Beskrivelse : MARTEC ønsker som følge af dette udbud at indgå en kontrakt med en leverandør vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK.
Identifikator for proceduren : 1aa74340-a485-42b5-a2f2-d392fa687945
Intern identifikator : Disse udbudsbetingelser gælder for MARTEC's udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK.
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dette udbud vil blive gennemført som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase, hvor alle interesserede kan afgive et tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattesten må være maksimalt 6 måneder gammel. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 429, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Korruption Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Svig Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21), jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, når ordregiveren kan påvise en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145, jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4.
Konkurs Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
Beskrivelse : MARTEC ønsker som følge af dette udbud at indgå en kontrakt med en leverandør vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK. Skoleskibet DANMARK Vedligeholdsesprojekt mellem klasning og sejlkøje.
Intern identifikator : Kontrakt vedrørende vedligeholdelsesarbejde af Skoleskibet DANMARK
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 23/09/2024
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver af markedsmæssige og økonomiske årsager ønsker at udbyde kontrakten som et komplet projekt for at sikre den mest optimale løsning.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Mindstekrav: Årlig omsætning på mindst DKK 6 mio. i det seneste regnskabsår. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation: Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede årsomsætning fremgår, eller en erklæring om, at den i ESPD’et oplyste samlede årsomsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Mindstekrav: Egenkapital på mindst DKK 4 mio. baseret på det seneste regnskabsår. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation: Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste egenkapital fremgår, eller en erklæring om, at den i ESPD’et oplyste egenkapital er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Mindstekrav: Erhvervsansvarsforsikring på minimum 15 millioner kroner. I forhold til dokumentation for opfyldelse af kravet, skal tilbudsgiver fremlægge en gældende forsikringsaftale og police eller fremlægge en erklæring fra det relevante forsikringsselskab. Et forsikringscertifikat kan ligeledes dokumentere fornøden forsikringsdækning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal aflevere en referenceliste vedrørende betydeligste arbejder med relevans for den udbudte opgave med angivelse af beløb og tidspunkter for levering samt, om der er tale om en offentlig eller privat modtager. Referencerne skal kort anføres i ESPD'et. Med relevans skal forstås arbejder tilsvarende det, som er beskrevet i "1 OXDK 2024 – Værfts-specifikationen". De angivne referencer ikke må være ældre end tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb og må ikke vedrøre fremtidige leverancer. Der skal angives mindst en (1) relevant referencer og højest fem (5). Mindstekrav: Tilbudsgiver skal fremlægge én (1) reference vedrørende betydeligste arbejder med relevans for den udbudte opgave udført inden for de seneste tre (3) år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet "Pris" er opdelt i tre delkriterier (A, B, C) med følgende fordeling: A) Samlet pris i henhold til tilbudslisten, herunder prisen for transport af skoleskibet DANMARK mellem Frederikshavn og værftet samt anslået ikke-overensstemmelse 80 %. B) Værfts individuelle specifikationspris 10 % C) Værfts standardpriser i henhold til tilbudslisten 10 % Delkriterierne er uddybet i udbudsbetingelsernes pkt. 5.4. Ordregiver tillægger en lav pris positiv vægt i evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet "Kvalitet" er opdelt i følgende to delkriterier: 1) Erfaring med lignende projekter og skibe (værft og væsentligste underleverandører) 65 %. 2) Tidsplan, planlægning og værftsledelse 35%. Delkriterierne er uddybet i udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 55
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 08/04/2024   11:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Organisation, der behandler tilbud : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Maritime and Polytechnic College (MARTEC)
Registreringsnummer : 70771128
Postadresse : Hånbækvej 54    
By : Frederikshavn
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Mariegaard Høgenhaug
E-mail : rmh@martec.dk
Telefon : +4522921541
Køberprofil : https://www.martec.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4786986e-8838-4012-acbe-ea7a00662a26   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   14:24:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 118852-2024
EUT-S-nummer : 41/2024
Offentliggørelsesdato : 27/02/2024

Send til en kollega

0.065