23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Stål, Jern og Metal


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

126225-2024 - Resultater
Danmark – Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter – Stål, Jern og Metal
OJ S 43/2024 29/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Stål, Jern og Metal
Beskrivelse : DTU ønsker at indgå en rammeaftale med 3 (tre) leverandører for levering af Stang- & Båndstål, Stål blank, Stålbjælker, Stålplader & -coils, Stålrør & -profiler; Armeringsstål; Rustfri stangstål; Rustfri stålplader & -coils; Rustfri stålrør & -profiler; Aluminiumplader & -coils; Aluminiumrør & -profiler; Stang aluminium; Bronze; Kobber; Messing; Special stål; Armeringsstål, Konstruktionsstål inden for angivne kategorier i bilag 1 – Kravspecifikation og Priser. Den forventede omsætning på Aftalen er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. DTU's forventede årlige omsætning på dette område udgør i gennemsnit DKK 3.000.000 Aftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet, ligger til grund for aftaleforholdet mellem Tilbudsgiver og DTU, og den kan som udgangspunkt ikke ændres. Aftalen vil være gyldig i en periode af 2 år. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen i 2 gange 1 år. Forlængelse kan kun foretages 2 gange i alt. Aftalen vil blive indgået med 3 tilbudsgivere. Hvilken af Tilbudsgiverne, der skal levere de enkelte le-verancer under Aftalen, som DTU ønsker at købe, vil ske ved direkte tildeling efter en kaskade model, som er beskrevet nedenfor. Ordregiver vil i forbindelse med evalueringen konstatere, hvilken tilbudsgiver der er rangeret hen-holdsvis bedst og næstbedst og så fremdeles. Ordregiver vil i videst muligt omfang placere alle fak-tiske indkøb hos den bedst rangerede tilbudsgiver. Hvis den først rangerede leverandør ikke kan leve-re, vil Ordregiver benytte den tilbudsgiver, der er rangeret som nr. 2 og købe på dennes og ligeså for tilbudsgiver som rangerer som nr. 3.
Identifikator for proceduren : f9047b1c-3f5c-4541-8240-9df62ddd1065
Tidligere bekendtgørelse : 4439d348-c05d-4983-a1b8-d13d412fad19-01
Intern identifikator : 5978
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 14000000   Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14600000   Metalmalme og legeringer, 14622000   Stål, 14700000   Basismetaller, 14710000   Jern, bly, zink, tin og kobber, 14711000   Jern, 14711100   Råjern, 44316400   Metalprodukter
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Stål, Jern og Metal
Beskrivelse : DTU ønsker at indgå en rammeaftale med 3 (tre) leverandører for levering af Stang- & Båndstål, Stål blank, Stålbjælker, Stålplader & -coils, Stålrør & -profiler; Armeringsstål; Rustfri stangstål; Rustfri stålplader & -coils; Rustfri stålrør & -profiler; Aluminiumplader & -coils; Aluminiumrør & -profiler; Stang aluminium; Bronze; Kobber; Messing; Special stål; Armeringsstål, Konstruktionsstål inden for angivne kategorier i bilag 1 – Kravspecifikation og Priser. Den forventede omsætning på Aftalen er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. DTU's forventede årlige omsætning på dette område udgør i gennemsnit DKK 3.000.000 Aftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet, ligger til grund for aftaleforholdet mellem Tilbudsgiver og DTU, og den kan som udgangspunkt ikke ændres. Aftalen vil være gyldig i en periode af 2 år. DTU er berettiget til at forlænge Rammeaftalen i 2 gange 1 år. Forlængelse kan kun foretages 2 gange i alt. Aftalen vil blive indgået med 3 tilbudsgivere. Hvilken af Tilbudsgiverne, der skal levere de enkelte le-verancer under Aftalen, som DTU ønsker at købe, vil ske ved direkte tildeling efter en kaskade model, som er beskrevet nedenfor. Ordregiver vil i forbindelse med evalueringen konstatere, hvilken tilbudsgiver der er rangeret hen-holdsvis bedst og næstbedst og så fremdeles. Ordregiver vil i videst muligt omfang placere alle fak-tiske indkøb hos den bedst rangerede tilbudsgiver. Hvis den først rangerede leverandør ikke kan leve-re, vil Ordregiver benytte den tilbudsgiver, der er rangeret som nr. 2 og købe på dennes og ligeså for tilbudsgiver som rangerer som nr. 3.
Intern identifikator : 5978
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 14000000   Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14600000   Metalmalme og legeringer, 14622000   Stål, 14700000   Basismetaller, 14710000   Jern, bly, zink, tin og kobber, 14711000   Jern, 14711100   Råjern, 44316400   Metalprodukter
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelse 2x 12 mdr.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 75

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 22.5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 2.5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FRISTER FOR INDGIVELSE AF KLAGER Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Andersen
E-mail : marsoa@dtu.dk
Telefon : +45 252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 17c85272-dee2-4ffa-bcbc-c57ac4908be9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/02/2024   09:08:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/02/2024   10:33:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 126225-2024
EUT-S-nummer : 43/2024
Offentliggørelsesdato : 29/02/2024

Send til en kollega

0.047