23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Holbæk Kommune

AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune


Holbæk Kommune

129084-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger – AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Holbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører eftersyn, udbedrende vedligehold, ombygninger, renoveringer og ny anlæg på de fleste af Holbæk Kommunes AIA, ADK og TVO-anlæg. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Identifikator for proceduren : 2791a450-6032-42f8-9247-308d58b1df43
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 32333200   Videokameraer, 35100000   Nød- og sikkerhedsudstyr, 35113300   Sikkerhedsinstallationer, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 44521110   Dørlåse, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 98395000   Tjenester udført af låsesmede
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører eftersyn, udbedrende vedligehold, ombygninger, renoveringer og ny anlæg på de fleste af Holbæk Kommunes AIA, ADK og TVO-anlæg. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625300   Tyverialarmsystemer, 32323500   Videoovervågningssystem, 32333200   Videokameraer, 35100000   Nød- og sikkerhedsudstyr, 35113300   Sikkerhedsinstallationer, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 44521110   Dørlåse, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 98395000   Tjenester udført af låsesmede
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/02/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelser af et år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Oplysninger om undersøgelsesfrister: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Holbæk Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Holbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Holbæk Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Holbæk Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Holbæk Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 300 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Aj Sikring og Teknik ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 345141
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 300 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023/S 193-603528
Titel : AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Holbæk Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Holbæk Kommune
Registreringsnummer : 29189447
Afdeling : Organisationsservice, Indkøb
Postadresse : Kanalstræde 2    
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Claus Lundegaard
E-mail : clal@holb.dk
Telefon : +45 72368753
Internetadresse : http://holbaek.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Aj Sikring og Teknik ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 40302832
Postadresse : Tingvej 33    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
E-mail : Sm@ajsikring.dk
Telefon : +45 30443473
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 102948 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9a019dbd-e983-4fb9-b104-9088d533a7cf   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/02/2024   13:14:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/02/2024   13:31:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 129084-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.079