23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

147136-2024 - Resultater
Danmark – Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
OJ S 50/2024 11/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
Beskrivelse : Kontrakten vedrører en service og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warefare management (EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control.
Identifikator for proceduren : d199ea2a-40fa-4032-ba21-71ea957d1cd6
Tidligere bekendtgørelse : 17879-2024
Intern identifikator : 2023/016882
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
Beskrivelse : Kontrakten vedrører en service og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warefare management (EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control.
Intern identifikator : 2023/016882
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50660000   Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
Mængde : 8 600 000   arbejdstime
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 1 år ad gangen.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 233737-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 600 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 8 650 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 8 600 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af kontrakten udelukkende kan anskaffes fra Terma A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at Leverandøren ejer rettighederne til kildekoden til EWMS, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til kontrakten omfattede ydelser, hvilket Leverandøren alene har adgangen til. Sikkerhedsmæssige hensyn til soldaters liv og sikkerhed begrunder desuden nødvendigheden af, at service og vedligehold af EWMS foretages af personel med den rette tekniske knowhow samt, at softwareopdateringer skal være interoperable med EWMS, samt de øvrige delsikkerhedssystemer i F-16, som EWMS er direkte knyttet til. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI derfor, at betingelserne i Direktiv 2009/81/EF, artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund, at indgå kontrakten med Terma A/S (CVR-nr.: 41881828).
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 8 650 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 8 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Terma A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/016882
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 8 600 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 233737-2023
Titel : Service og vedligeholdelse af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare management (EWMS) til F-16
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Have
Telefon : 24871157
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Terma A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 41881828
Postadresse : Sydmarken 44A    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 8743 6000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1facb469-821e-4214-ad10-b74ce6f50e40   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/03/2024   15:05:22 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/03/2024   07:32:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 147136-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.046