23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Esbjerg Kommune

EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune

148174-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr – EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune
OJ S 51/2024 12/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Esbjerg Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter en kontrakt vedrørende levering af teknisk drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Esbjerg Kommune. Den udbudte genstand består af en aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr.
Identifikator for proceduren : efabd780-23c6-4928-a184-ddf9867fa919
Intern identifikator : 216395
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50232000   Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34992100   Belyste færdselstavler, 34996000   Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje, 34996100   Trafiksignaler, 50232200   Vedligeholdelse af trafikfyr, 50232100   Vedligeholdelse af vejbelysning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har i henhold til udbudsloven § 49, stk. 2 overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse Bygherres vurdering, at det for Bygherre er mere økonomisk og driftsmæssigt forsvarligt at lade én leverandør udføre opgaven. Derfor er en opdeling af kontrakten fravalgt. Bygherre vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6.. Dvs. Tilbudsgivere som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, bliver udelukket fra deltagelse, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.4
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 1
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Insolvens En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-Udbud af kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter en kontrakt vedrørende levering af teknisk drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Esbjerg Kommune. Den udbudte genstand består af en aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr.
Intern identifikator : 216395
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50232000   Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34992100   Belyste færdselstavler, 34996000   Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje, 34996100   Trafiksignaler, 50232200   Vedligeholdelse af trafikfyr, 50232100   Vedligeholdelse af vejbelysning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiveren kan ensidigt forlænge Drifts- og vedligeholdelsesaftalens varighed i op til fire (4) gange ét (1) år (dvs. med ét år ad gangen). Bygherren skal senest 6 måneder før Drift- og vedligeholdelsesaftalens udløb meddele Signalleverandøren, hvorvidt Bygherren ønsker at forlænge aftalens varighed.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal kunne dokumentere at være autoriseret, jf. lov nr. 401 af d. 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet. For nærværende kontrakt gælder der kun krav om autorisation inden for el-installationsområdet. Tilbudsgiver bekræfter dette ved afkrydsning af ”Ja” under ”Særlig autorisation”, hvor følgende tilføjes i kommentarfelt: ”el-autorisation”. Dokumentation på autorisationen indhentes forinden kontraktindgåelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen: o Årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår, Med ”det senest afsluttede regnskabsår” forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab. I ESPD’et bør Tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende: - Tilbudsgivers årsomsætning i DKK Hvis Tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi Tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal Tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen: o Soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal både tilbudsgivers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er Tilbudsgiver en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen. Med ”det senest afsluttede regnskabsår” forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab. I ESPD’et bør Tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende: - Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent. Hvis Tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi Tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal Tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal have udført mindst en (1) tilsvarende opgaver relateret til en drift- og vedligeholdelsesaftale med en værdi på minimum 1,5 mio. kr. pr. vedligeholdelsesaftale. Aftalen skal være afsluttet eller igangværende inden for de seneste tre (3) år. Tilsvarende opgaver for en drift- og vedligeholdelsesaftale defineres som: En drift og vedligeholdelsesaftale, der vedrører drift og vedligehold af OCIT-baseret signalanlæg. Med ”udført” forstås, at opgaven enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år forud for tilbudsfristen. Tilbudsgiver, inklusive dennes eventuelle støttende enheder, må maksimalt vedlægge tre (3) referencer. Hvis Tilbudsgiver vedlægger flere referencer end det tilladte antal, vil Bygherre vurdere tilbuddet på baggrund af de tre (3) først anførte referencer, og se bort fra eventuelle referencer, som måtte være anført derefter. I ESPD’et bør Tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende: - Referenceopgaver med oplysninger om Tilbudsgivers betydeligste erfaring. Hver enkelt reference bør indeholde: - Kundens navn, - Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse, - Tidspunkt for opgavens udførelse, og - Beskrivelse af opgavens art og omfang. Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste til tilbuddet og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD’et. Såfremt der vedlægges en særskilt referenceliste, må hver enkelt referencebeskrivelse maksimalt fylde to (2) A4-sider, inklusive eventuelle illustrationer, svarende til maksimalt 4800 anslag i alt. Bygherre vil se bort fra eventuelle yderligere oplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3. Underkriteriet ”Pris” vil blive vurderet med udgangspunkt i de priser, som er angivet i tilbudslisten, hvor den samlede tilbudssum vil danne grundlag for tilbudsevalueringen. Alle udgifter til dækning af de i udbudsmaterialet og tilbudsgrundlaget nævnte arbejder, ydelser, leverancer, tiltag, foranstaltninger skal værre indeholdt i den samlede tilbudssum, medmindre det udtrykkeligt er nævnt, at det ikke er indeholdt. Det samme gælder for alle bi-ydelser, arbejder, leverancer, tiltag og foranstaltninger, som er nødvendige for opgavens gennemførelse. Alle beløbsangivelser i tilbuddet skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms, men inklusive alle øvrige afgifter, gebyrer, tillæg og omkostninger mv. Eventuelle tilbudsposter, der enten er tomme eller er udfyldt med andet end tal, fx streger eller lignende, anses for tilbudt til 0,00 kr. Det er tilbudsgivers eget ansvar at kontrollere, at sammentællingerne i tilbudslisten er korrekte. Bygherre er ikke ansvarlig for eventuelle regnefejl i de udleverede bilag.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Proces
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3. Underkriteriet ”Proces” vil blive vurderet på baggrund af nedenstående, som Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af i tilbuddet: Tilbudsgiver skal aflevere en procesbeskrivelse, der indeholder følgende:  Hvordan Tilbudsgiver vil håndtere processen for drift og vedligehold i kontraktperioden  En redegørelse for, hvordan vidensdeling og erfaringsopsamling sikres og indarbejdes løbende i kontraktperioden.  En beskrivelse for Tilbudsgivers interne kvalitetssikringssystem  En beskrivende arbejdsplan for opgaveløsning for drift og vedligehold. Planen skal som minimum indeholde følgende:  En beskrivelse af Tilbudsgivers aktiviteter, håndtering af overlap og grænseflader mellem Bygherres nuværende driftsløsning og en plan for opbygning, vedligeholdelse og afvikling af lager.  Tilbudsgivers organisering af aktiviteter i forhold til Bygherre med entydig beskrivelse af behov for bidrag fra Bygherre.  Overordnet kvalitetsplan, der beskriver hvordan Tilbudsgiver vil varetage og dokumentere udførelse, kontrol og dokumentation af de leverede ydelser. Bygherre vægter følgende positivt: Ved evalueringen af underkriteriet lægger Bygherre vægt på nedenstående (ligevægtede delkriterier):  at procesbeskrivelsen er overbevisende, herunder indeholder kvalificerede vurderinger  at procesbeskrivelsen understøtter et smidigt og effektivt forløb af projektet  at arbejdsplanen er overbevisende, herunder sikker håndtering af grænseflader  at Tilbudsgiver har eget lager, der håndteres af Tilbudsgiver selv, samt at der er en synlig og tydelig angivelse af hvilke materialer, der ejes af Esbjerg Kommune, og at lagerføringen håndteres overbevisende  at Tilbudsgiver kan beskrive hvordan samspil (interface) med Esbjerg Kommunes overvågningssystem eDaptiva og Omnia fungerer, samt hvilke muligheder der er for tilgang til et fjernskrivebord Procesbeskrivelsen må maksimalt udgøre 8 A4-sider i skriftstørrelse 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Beskrivelse : Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3. Tilbudsgiver skal aflevere en organisationsplan, der indeholder følgende: Yderligere skal der afleveres CV’er. Underkriteriet organisation vil blive vurderet på baggrund af nedenstående, som Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet: • En beskrivelse af, hvordan udførelsen af den udbudte opgave vil blive tilrettelagt organisatorisk, inkl. organisationsdiagram. • Beskrivelse af håndtering af fravær og sygdom. • Følgende CV’er skal vedlægges: - Projektleder - Driftsleder for driften - Formand - Formand for en underentreprenør/leverandør, såfremt Tilbudsgiver gør brug af underleverandører - KS-ansvarlig Beskrivelse af kompetencer i form af målrettede CV’er og en beskrivelse af ansvarsområder og snitflader mellem disse. Bygherre vægter følgende positivt: Ved evalueringen af underkriteriet lægger Bygherre vægt på nedenstående (ligevægtede delkriterier): • At Tilbudsgiver har udarbejdet en realistisk bemandingsplan iht. karakteren og omfanget af den udbudte opgave. • At Tilbudsgiver tilbyder en robust organisation med en klar og logisk opgave- og ansvarsfordeling samt sikkerhed for kontinuitet i aftaleperioden. • Gode værktøjer til opgavestyring og dokumentation. • At Tilbudsgiver har de nødvendige nøglepersoner tilknyttet, samt at Tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at de nødvendige kvalifikationer altid vil være til stede. Beskrivelsen af organisation må maksimalt udgøre 8 A4-sider i skriftstørrelse 10. CV’er er eksklusiv i de 8 A4sider. Hvert CV må maksimalt udgøre 1 A4-side.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Se udbudsmaterialet
Frist for modtagelse af tilbud : 19/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Esbjerg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Esbjerg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Esbjerg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Esbjerg Kommune
Registreringsnummer : 29189803
Postadresse : Torvegade 74    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Meyer Vestergaard
E-mail : chp27@esbjerg.dk
Telefon : +45 76161616
Internetadresse : https://www.esbjerg.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 3ebd7273-625a-4b1a-b0fd-e232d8e11cbd-01
Hovedårsagen til ændringen : Berigtigelse – eSender
Beskrivelse : Korrigeret utc
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 235237de-4753-4f81-8e75-dc0fa6640fca   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   10:46:22 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 148174-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.047