23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Målværdiforhøjelse på rammeaftale vedr. EOD-materiel


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

153606-2024 - Resultater
Danmark – Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr – Målværdiforhøjelse på rammeaftale vedr. EOD-materiel
OJ S 52/2024 13/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Målværdiforhøjelse på rammeaftale vedr. EOD-materiel
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik efter udbud bekendtgjort ved udbudsbekendtgørelse 2019/S 240-590232 rammeaftale nr. 4600005372 vedrørende anskaffelse af EOD-materiel og reservedele hertil, herunder tændmateriel, bomberobotter, X-ray generatorer og håndholdte metaldetektorer. Rammeaftalen blev indgået med en forventet værdi på 63.414.000, jf. ordretildelingsbekendtgørelse 2020/S 192-464931. Som følge af uforudsete forhold, herunder krigen i Ukraine og det heraf ændrede trusselsbillede, har FMI haft behov for at forøge målværdien på aftalen med 30 mio. DKK i rammeaftalens resterende løbetid.
Identifikator for proceduren : 2d69826d-ba38-469a-b4ef-ff7bffbb3735
Tidligere bekendtgørelse : 000217-2019
Tidligere bekendtgørelse : 000198-2020
Tidligere bekendtgørelse : 121448-2024
Intern identifikator : 2024/001031
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : EOD-materiel omfattet af aftalen bruges både til opgaver i Danmark og opgaver uden for Danmark som led i internationale operationer (INTOPS).
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Datoen angivet under resultater er datoen for beslutning om at forhøje målværdien på aftalen og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i denne bekendtgørelse er værdien af målværdiforhøjelsen og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusive værdien af målværdiforhøjelsen, udgør 93.414.000 DKK.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Målværdiforhøjelse på rammeaftale vedr. EOD-materiel
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik efter udbud bekendtgjort ved udbudsbekendtgørelse 2019/S 240-590232 rammeaftale nr. 4600005372 vedrørende anskaffelse af EOD-materiel og reservedele hertil, herunder tændmateriel, bomberobotter, X-ray generatorer og håndholdte metaldetektorer. Rammeaftalen blev indgået med en forventet værdi på 63.414.000, jf. ordretildelingsbekendtgørelse 2020/S 192-464931. Som følge af uforudsete forhold, herunder krigen i Ukraine og det heraf ændrede trusselsbillede, har FMI haft behov for at forøge målværdien på aftalen med 30 mio. DKK i rammeaftalens resterende løbetid.
Intern identifikator : 2024/001031
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : EOD-materiel omfattet af aftalen bruges både til opgaver i Danmark og opgaver uden for Danmark som led i internationale operationer (INTOPS).
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 17/06/2020
Varigheds slutdato : 16/06/2027
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Datoen angivet under resultater er datoen for beslutning om at forhøje målværdien på aftalen og ikke datoen for aftalens indgåelse. Værdien angivet i denne bekendtgørelse er værdien af målværdiforhøjelsen og er således ikke udtryk for anskaffelsens samlede værdi. Den samlede værdi af anskaffelsen, inklusive værdien af målværdiforhøjelsen, udgør 93.414.000 DKK.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for målværdiforhøjelsen, jf. bekendtgørelse 121448-2024. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 30 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse : FMI har grundet uforudsete omstændigheder, som FMI ikke kunne have forudset på udbudstidspunktet, behov for at forøge målværdien på FMI’s rammeaftale med Damasec Global Group ApS vedrørende EOD-materiel med i alt 30 mio. DKK. Behovet for målværdiforøgelsen er opstået på baggrund af bl.a. donationer til Ukraine og forøget behov for lageropbygning og reservedelsrobusthed som en del af det som følge af krigen ændrede trusselsbillede. Det er FMI’s vurdering, at målværdiforøgelsen ikke udgør en ændring af et grundlæggende element i rammeaftalen, da ændringen er omfattet af princippet i udbudslovens § 183. Det er således FMI’s vurdering, at målværdiforøgelsen ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver, da krigen, behovet for de heraf afledte donationer og det ændrede trusselsbillede ikke kunne forudses på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse i 2020. Hertil er det FMI’s vurdering, at målværdiforøgelsen ikke ændrer rammeaftalens overordnede karakter, da der alene er tale om en kvantitativ ændring på under 50 % af rammeaftalens samlede værdi. Sammenfattende er det dermed FMI’s vurdering, at betingelserne i udbudslovens § 183 er opfyldte, og at målværdiforøgelsen kan foretages inden for den afholdte udbudsproces og de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen : 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Damasec Global Group ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2019/150
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 30 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600005372
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 26/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Brøchner Tirsgaard
E-mail : 00503690@mil.dk
Telefon : +45 91 17 97 05
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Damasec Global Group ApS
Registreringsnummer : 31348730
Postadresse : Tempovej 27    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70 23 093
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9052b9ca-92d5-48fb-afe7-7a73473b41a1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   13:17:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/03/2024   10:52:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 153606-2024
EUT-S-nummer : 52/2024
Offentliggørelsesdato : 13/03/2024

Send til en kollega

0.062