23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Inspektion af ABA-anlæg mv.


Vesthimmerlands Kommune

160822-2024 - Resultater
Danmark – Teknisk inspektion og prøvning – Inspektion af ABA-anlæg mv.
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Inspektion af ABA-anlæg mv.
Beskrivelse : Udbud af tjenesteydelseskontrakt vedr. levering af inspektion af automatiske brandalarmeringsanlæg mv. Kontrakten vedrører perioden 1. april 2024 til og med 31. marts 2028. Ordregiver har mulighed for at forlænge kontraktperioden i 2 gange 12 måneder. Ordregiver er Fællesindkøb Nord på vegne af Vesthimmerlands Kommune, Frederikshavn Kommune, Morsø Kommune og Jammerbugt Kommune.
Identifikator for proceduren : 47a27bae-0e84-48aa-82a8-defb58caca39
Tidligere bekendtgørelse : f90c9d36-27f0-4dcc-9c3c-c50189d9725c-01
Intern identifikator : 219506038
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : EU-udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 71631000   Teknisk inspektion, 71632000   Teknisk prøvning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Inspektionen skal foretages på de lokationer, der fremgår af tilbudslisten (Bilag 3). Lokationerne befinder sig i henholdsvis Vesthimmerlands, Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt kommuner.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Inspektion af ABA-anlæg mv.
Beskrivelse : Udbud af tjenesteydelseskontrakt vedr. levering af inspektion af automatiske brandalarmeringsanlæg mv. Kontrakten vedrører perioden 1. april 2024 til og med 31. marts 2028. Ordregiver har mulighed for at forlænge kontraktperioden i 2 gange 12 måneder. Ordregiver er Fællesindkøb Nord på vegne af Vesthimmerlands Kommune, Frederikshavn Kommune, Morsø Kommune og Jammerbugt Kommune.
Intern identifikator : 219506038
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31625000   Tyverialarmer og brandalarmer, 71631000   Teknisk inspektion, 71632000   Teknisk prøvning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Inspektionen skal foretages på de lokationer, der fremgår af tilbudslisten (Bilag 3). Lokationerne befinder sig i henholdsvis Vesthimmerlands, Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt kommuner.
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Prioriteret rækkefølge : 0
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Laveste pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Vesthimmerlands Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : OBH Ingeniørservice A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 29189471 OBH
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 29189471 OBH
Titel : Udbud af inspektion af ABA-anlæg mv.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Vesthimmerlands Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 2 000 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 000 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune
Registreringsnummer : 29189471
Postadresse : Vestre Boulevard 7    
By : Aars
Postnummer : 9600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen
Telefon : +45 99667000
Internetadresse : http://www.vesthimmerland.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : OBH Ingeniørservice A/S
Registreringsnummer : 66819116
Postadresse : Agerhatten 25    
By : Odense SØ
Postnummer : 5220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : OBH Ingeniørservice A/S
Telefon : 70201232
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ac0f496e-8241-47c4-bd54-0e325a1dbf09   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/03/2024   11:41:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/03/2024   14:56:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160822-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.063